Naziv
Prevođenje portugalskih književnih tekstova 2
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Portugalski
ECTS
3
Šifra
215542
Semestri
zimski
Nastavnici
Satnica
Seminar
30

Cilj
Upoznavanje s osnovama znanosti o prevođenju. Uočavanje i rješavanje ključnih problema (jezičnih, stilističkih, ekspresivnih, estetskih) književnog prevođenja, napose prevođenja s portugalskog jezika, s obzirom na njegove specifičnosti kao sredstva komunikacije izvorne kulture. Osvješćivanje specifičnosti prevođenja proznog, dramskog i pjesničkog teksta. Na temelju iskustva čitanja, prevođenja i analize prijevoda, razvijanje interpretacijskih i jezično-stilskih vještina potrebnih za književno prevođenje.
Sadržaj
 1. Osnove znanosti o prevođenju. Različiti pristupi prevođenju - kako prijevodnom procesu, tako i samom prijevodu kao tekstu. Lingvistički i književnoteorijski pristup tekstu - glavna usmjerenja ("škole") u razvoju teorija prevođenja.
 2. Specifičnosti književnog prevođenja u odnosu na druge oblike/stilove/žanrove. Obilježja i specifičnosti proznog, dramskog i pjesničkog diskursa. Zadatak za domaći rad - prijevod književnog teksta nekog od portugalskih "klasika" (razmjerno kompleksnog stila) na hrvatski jezik
 3. Analiza prijevoda (koji je zadat za zadaću). Zadatak za domaći rad - prijevod književnog teksta nekog od portugalskih "klasika" (razmjerno kompleksnog stila) na hrvatski jezik.
 4. Analiza prijevoda (koji je zadat za zadaću), uz uočavanje jezično-stilskih nijansi teksta u izvorniku i prijevodu, kao i specifičnosti autorskog glasa.
 5. Prijevodni postupci, strategije i vrste rješenja prijevodnih problema. Prijedlozi klasifikacija i strategija pojedinih teoretičara prevođenja - Vinay i Darbelnet, Chersterman i dr.
 6. Prevođenje teksta nekog od portugalskih "klasika" na hrvatski jezik, uz svjesno korištenje pojedinih prijevodnih postupaka i strategija. Analiza i diskusija.
 7. Dramsko prevođenje - specifična obilježja i zakonitosti (tendencije). Zadatak za domaći rad - prijevod suvremenog portugalskog dramskog teksta na hrvatski jezik.
 8. Analiza i autoevaluacija prijevoda (koji je zadat za zadaću).
 9. Kontrastivna analiza izvornika proznog teksta nekog od portugalskih "klasika" i njegova (već postojećeg) prijevoda na hrvatski jezik. Uočavanje adekvatnosti prijevodnih rješenja na leksičkoj, morfološkoj, sintaktičkoj te diskurzivno-pragmatičkoj razini.
 10. Elementi kulture i civilizacije (prevođenje "neprevodivog"). Postupci za prevođenje elemenata kulture (posuđivanje, kulturni ekvivalent, opisni prijevod i dr.). Zadatak za domaći rad - prijevod proznog ili dramskog teksta nekog portugalskog "klasika" na hrvatski jezik.
 11. Analiza prijevoda (koji je zadat za zadaću), uz osobitu pozornost na postupke prevođenja kulturalnih elemenata. Prevođenje poezije. Principi versifikacije (metrike).
 12. Prevođenje poezije. Kontrastivna analiza različitih prijevoda istih pjesama s portugalskog na hrvatski jezik - uočavanje i komentiranje različitih pristupa hijerarhiji vrijednosti izvornog teksta, odnosno različitih prevoditeljskih metoda ili poetika. Zadatak za domaći rad - prijevod pjesničkog teksta slobodnog stiha s portugalskog na hrvatski jezik.
 13. Analiza i autoevaluacija prijevoda (koji je zadat za zadaću). Zadatak za domaći rad - prijevod pjesničkog teksta vezanog stiha s portugalskog na hrvatski jezik.
 14. Analiza i autoevaluacija prijevoda (koji je zadat za zadaću). Zadatak za domaći rad - prijevod pjesničkog teksta vezanog stiha i čvrste stihovne forme (npr. soneta) s portugalskog na hrvatski jezik.
 15. Analiza i autoevaluacija prijevoda (koji je zadat za zadaću).

Ishodi učenja
 1. Identificirati temeljne teorijske i praktične specifičnosti književnog prevođenja u odnosu na stručno (tehničko)
 2. Uočiti specifičnosti interdisciplinarnog metodološkog postupka u procesu prevođenja književnog teksta i takvu metodologiju primijeniti u prevoditeljskoj praksi
 3. Razlučiti specifična obilježja i zakonitosti (tendencije) prevođenja proznog, dramskog i pjesničkog teksta
 4. Prepoznati jezična obilježja književnoumjetničkog stila u portugalskom (pogotovo različite vrste stilskih figura), u cilju adekvatne interpretacije u prijevodu na hrvatski jezik
 5. Uočiti i prepoznati određene specifičnosti pojedinih žanrova, stilova i autorskih poetika te epoha u portugalskoj književnosti, u cilju adekvatne interpretacije u prijevodu na hrvatski jezik
 6. Uočiti specifičnosti prevođenja kulturoloških elemenata sadržanih u izvornom književnom tekstu, u svrhu adekvatnog, funkcionalno ekvivalentnog prijevoda u "ciljnu" kulturu
 7. Prevoditi, uz učinkovito korištenje rječnika, leksikona i drugih jezičnih pomagala (te nadzor urednika), suvremene i starije ("klasične") književne tekstove s portugalskog na hrvatski jezik
 8. Razlučiti razine jezične analize te formulirati metodologiju za analizu jezičnih činjenica na različitim razinama opisa, na osnovi usvojenih teorijskih i metodoloških postavki iz područja opće lingvistike
 9. Teorijske spoznaje s područja leksikologije i semantike pri analizi jezičnih činjenica prilagoditi sastavu i posebnostima portugalskog leksika i semantičkim mehanizmima portugalskog jezika
 10. Usmeno i pismeno komunicirati na portugalskom jeziku na razini C1 prema Europskom referentnom okviru za jezike
Metode podučavanja
seminar
Metode ocjenjivanja
trajno praćenje i pismeni radovi

Obavezna literatura
 1. Pavlović, N. Uvod u teorije prevođenja. Zagreb: Leykam international, 2015.
Dopunska literatura
 1. Eco, U. Otprilike isto : Iskustva prevođenja. Zagreb: Algoritam, 2006.
 2. Ivir, V. Teorija i tehnika prevođenja. Novi Sad: Centar “Karlovačka gimnazija” Sremski Karlovci, 1984.
 3. Premur, K. Teorija prevođenja. Dubrava: Ladina TU, 1998.
 4. Stojnić, M. O prevođenju književnog teksta. Sarajevo: IGKRO Svjetlost, 1980.
 5. Bonačić, M. Tekst, diskurs, prijevod : O poetici prevođenja. Split: Književni krug, 1999.
 6. Grgić Maroević, I. Poetike prevođenja. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, 2009.
 7. Ljubičić, M. Studije o prevođenju. Zagreb: Hval i Zavod za lingvistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2000.
 8. Prevođenje - suvremena strujanja i tendencije / uredile J. Mihaljević Djigunović i N. Pintarić. Zagreb: 1995.
 9. Baker, M. In Other Words : A coursebook on translation. London/New York: Routledge, 1992.
 10. Lima, C. Manual de teoria da tradução. Lisboa: Edições Colibri, 2010.

Izborni predmet na studijima
 1. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar