Naziv
Evaluacija tretmana
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
ECTS bodovi
4
Šifra
51237
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija

Cilj
Kolegij nudi opći prikaz široke kategorije postupaka obuhvaćenih pojmom evaluacije tretmana. Program kolegija omogućuje upoznavanje s općim pojmovima u području evaluacije psihosocijalnih intervencija; usvajanje i razumijevanje svrhe evaluacijskih postupaka i evaluacijskih nalaza, uključujući i pitanja njihove praktične primjenjivosti.
Sadržaj
 1. Osnovni pojmovi u evaluaciji tretmana;
 2. Značenje, priroda i vrste psihosocijalnih intervencija;
 3. Smisao i oblici evaluacijskih postupaka; vrste evaluacijskih dokaza;
 4. Teorijsko značenje evaluacije programa;
 5. Metodološki i praktični aspekti evaluacije programa;
 6. Logika i opća svrha evaluacijskih postupaka;
 7. Sudionici evaluacijskog procesa, uloge evaluatora; vrste evaluatora;
 8. Glavne vrste evaluacije programa;
 9. Modeli evaluacije;
 10. Evaluacijska istraživanja; evaluacijski nacrti i zaključivanje o ishodima intervencija
 11. Valjanost istraživanja, vrste nacrta, priroda i snaga zaključaka o kvaliteti i učnkovitosti intervencija
 12. Planiranje evaluacijskih postupaka;
 13. Kriteriji i standardi za ocjenu djelotvornosti programa,
 14. Izvori i načini prikupljanja evaluacijskih podataka, postupci analize podataka;
 15. Izvještavanje o rezultatima evaluacije (elementi i struktura izvještaja, prilagodba korisnicima).

Ishodi učenja
 1. Nakon odslušanog kolegija studenti će moći definirati i objasniti opće pojmove u području evaluacije psihosocijalnih intervencija;
 2. Očekuje se da studenti nakon odslušanog kolegija razumiju svrhu i znaju objasniti logiku evaluacijskih postupaka;
 3. Nakon odslušanog kolegija polaznici će moći sudjelovati u kreiranju i provedbi evaluacijskog istraživanja u vezi s različitim tipovima psiholoških, psihosocijalnih, obrazovnih i sličnih programa.
 4. Polaznici će samostalno ili kao članovi evaluacijskih timova moći analizirati rezultate evaluacijskih istraživanja, sudjelovati u kritičkoj ocjeni i interpretaciji nalaza te njihovom prikazivanju i izvještavanju za različite kategorije korisnika.
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
 1. Kulenović, A. (1996). Evaluacija psihosocijalnih intervencija. U: Pregrad, J. (Ur.) Stres, trauma, oporavak (269-291). Zagreb: Društvo za psihološku pomoć.
 2. Rossi, P. H., & Freeman, H. F. (2003). Evaluation. London: Sage.
Dopunska literatura
 1. Posavac, E. J., & Carey, R. G. (2003). Program Evaluation - Methods and Case Studies. (6th ed.). New Jersey: Prentice Hal.

Izborni predmet na studijima
 1. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar