Naziv
Filmologija: Filmski modernizam i postmodernizam
Organizacijska jedinica
Odsjek za komparativnu književnost
ECTS bodovi
6
Šifra
132089
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Omogućiti studentima slojevit uvid u teoriju i praksu modernizma i postmodernizma u svjetskom filmu zapadnog kruga, razviti sposobnosti analize i interpretacije različitih aspekata i pristupa modernizmu i postmodernizmu.
Sadržaj
 1. 1. Uvod, razrada teme, dogovor o metodologiji rada. Anketa studenata.
 2. 2. Avangardni film: Francuska
 3. 3. Sovjetska montažna škola i Njemački nijemi film
 4. 4. Orson Welles
 5. 5. Robert Bresson
 6. 6. Francuski novi val. Prvi kolokvij.
 7. 7. Fellini, Bergman, Antonioni
 8. 8. Eksperimentalni film i modernizam
 9. 9. Poetika i politika postmodernizma
 10. 10. Obnavljanje klasičnog fabularnog stila i žanrovske poetike (Lucas, Spielberg, Zemeckis, Milius, Cameron...).
 11. . Tim Burton
 12. 12. Pedro Almodóvar
 13. 13. Biti John Malkovich
 14. 14. Videoumjetnost i postmoderna kultura
 15. 15. Anketa. Sinteza. Drugi kolokvij

Ishodi učenja
 1. Prepoznati, opisati, definirati fenomen modernizma u filmu evropskih, americkih i drugih srodnih kinematografija
 2. Prepoznati, opisati, definirati fenomen postmodernizma u filmu evropskih, americkih i drugih srodnih kinematografija
 3. Prepoznati, klasificirati i objasniti tipove modernizma u razlicitim povijesnim i kulturnim kontekstima.
 4. Prepoznati, klasificirati i objasniti tipove postmodernizma u razlicitim povijesnim i kulturnim kontekstima.
 5. Samostalno planiranje, provedba i pisanje istrazivanja na temu postmodernizma ili modernizma u svjetskoj kinematografiji zapadnog kruga.
Metode podučavanja
Predavanje, seminar (analiza i tumačenje historiografskih tekstova, kao i filmskih inserata uz raspravu), uporaba digitalnog projektora i računala.
Metode ocjenjivanja
Ispit se polaže putem kolokvija ili seminarskim radom. Ukoliko student nije položio jedan od kolokvija ili nije prijavio seminarski rad do prvog kolokvija, a predao prvu verziju rada najkasnije do drugog kolokvija, polaže usmeni završni ispit. Na tom ispitu, uz obaveznu literaturu, student mora koristiti barem jednu knjigu ili pet poglavlja/članaka s popisa izborne literature.

Obavezna literatura
Dopunska literatura
 1. Acevedo-Muñoz, Ernesto R., 2007, Pedro Almodóvar, London: BFI. Ajanović, Midhat, 2014, Nedeljko Dragić: čovjek i linija, ZG: HFS. Ajanović, Midhat, 2008, „Don Kihot – film s tajnom“; u Karikatura i pokret, ZG: HFS. Ante Babaja, 2002, ur. edicije A. Peterlić i T. Pušek, ZG: NZ Globus. Austin, Guy, 1999, Claude Chabrol, Manchester, NY: Manchester UP. Baudrillard, Jean, 2001, Simulacija i zbilja, ZG: Naklada Jesenski i Turk, Hrvatsko sociološko društvo. Bordwell, David, 1993, The Cinema of Eisenstein, Cambridge, London: Harvard UP. Chatman, Seymour, 1985, Antonioni, or the surface of the world, University of California Press. Cook, David A., 2005-2007, Istorija filma, Beograd: Clio (poglavlja o europskom avangardnom filmu, o europskom filmu 1960-ih i 1970-ih te o američkom i europskom filmu nakon 1980.). Corrigan, Timothy, 2011, The Essay Film: From Montaigne, After Marker, NY: Oxford UP. Dalle Vacche, Angela, 2009, „Godardov Ludi Pierrot – filmska umjetnost kao kolaž protiv slikarstva“,
 2. Kuzniar, Alice, 2009, “Wendersova vjetrobranska stakla“, u Vizualni studiji, ur. Krešimir Purgar, str. 296-318. Le Grice, Malcolm, 2001, Experimental Cinema in the Digital Age, London: BFI. Lučić, Krunoslav, 2013, „Stilizacijske funkcije u hrvatskom dokumentarnom i eksperimentalnom filmu: dva primjera nenarativnih tipova filmskog izlaganja“, Hrvatski filmski ljetopis, br. 73/74. Lyotard, Jean-François, 1990, Postmoderna protumačena djeci, ZG: „August Cesarec“, Naprijed. Lyotard, Jean-François, 2005, Postmoderno stanje: izvještaj o znanju, ZG: Ibis-grafika. MacCabe, Colin, 2003, Godard. A portrait of the artist at seventy, NY: Faber and Faber. Morrison, James, 2007, Roman Polanski, Urbana and Chicago, University of Illinois Press. Neupert, Richard, 2007, A History of the French New Wave Cinema, Madison: The University of Wisconsin Press. Nowell-Smith, Geoffrey, 2008, Making Waves. New Cinemas of the 1960s, NY, London: Continuum. Obad, Vanja, 2013, „Kratki prilog povijesti prve jugoslave

Izborni predmet na studijima
 1. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 4., 6. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar