Naziv
Filmologija: Uvod u filmologiju
Organizacijska jedinica
Odsjek za komparativnu književnost
ECTS bodovi
6
Šifra
50877
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Omogućiti studentima slojevit uvid u teoriju filmskoga medija i teoriju filmske umjetnosti, razviti sposobnosti analize filmske forme i specifičnosti filmskoga medija.
Sadržaj
 1. Konstituiranje kolegija. Orijentacijsko upoznavanje sa ispitnom literatura, metodama rada, studentskim obvezama i područjem obuhvaćenim kolegijem. Metodološki uvod služi usmjeravanju rada u kolegiju, lakšoj orijentaciji studenata te upoznavanju nastavnika sa studentskim predznanjima i predvještinama s kojima započinju rad na kolegiju.
 2. Filmologija kao znanstvena disciplina. Počeci teorijskog razmišljanja o filmu kao novom mediju. Teorijska uporišta filmološkog istraživanja. Što je to film? Isti ili različiti nazivi za istu ili različitu medijsko-umjetničku pojavu. Prve projekcije filmova i analiza primjera ranog nijemog filma (Lumière, Méliès, Porter).
 3. Čimbenici razlike, formativne/formalističke teorije filma (R. Arnheim) i pitanje filmskog modernizma i avangarde.
 4. Čimbenici sličnosti, realističke teorije filma (A. Bazin), filmološki kontekstualizam i pitanje realizma.
 5. Definicija filma; film i kino. Film i srodni mediji (televizija, nijemi film, animirani film, interaktivni mediji).
 6. Semiotičko gledište na film. Oblici filmskoga zapisa (OFZ) i strukturalistički impuls u teoriji filma.
 7. Stalni OFZ: okvir i kadar. Značajke kadra i vrste kadra s obzirom na duljinu i figure promatranja.
 8. Stalni OFZ: kadar (nastavak iz prošlog termina).
 9. Filmski planovi. Kutovi snimanja (horizontalni i vertikalni)
 10. Statična i dinamična točka promatranja (statična i dinamična kamera). Vožnja i panorama.
 11. Slikovni OFZ: boja, osvjetljenje, kompozicija slike, objektivi, mizanscena
 12. Zvuk kao OFZ. Uvod u montažu (temeljne pretpostavke montaže i važnost za filmsku teoriju).
 13. Montaža: definicija, klasifikacija i uporaba raznih tipova montaže u umjetničkom stvaranju. Montažne spone, paralelna i izmjenična montaža.
 14. Prikazivanje i analiza filma u dogovoru sa studentima ili prezentacija studentskih seminarskih radova i analiza filmova.
 15. Evaluacija kolegija (test, anketa).

Ishodi učenja
 1. primijeniti filmskoteorijsku aparaturu i metodologiju u analizi i tumačenju filmskih djela
 2. prepoznati, opisati i objasniti karakteristične filmske postupke te način njihove uporabe u različitim oblicima filmskih praksi
 3. nabrojati, klasificirati, usporediti i vrednovati različite tipove filmskih teorija prilikom analize filmske forme
Metode podučavanja
Predavanje, seminar (analiza teorijskih tekstova i ulomaka, kao i filmskih inserata uz raspravu), uporaba dvd projektora.
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
 1. Ante Peterlić, 2001, Osnove teorije filma, Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada
Dopunska literatura
 1. A Companion to Film Theory, 1999, ed. T. Miller, R. Stam, Malden-Oxford: Blackwell, str. 9 – 145. Andrew, J. Dudley, 1980, Glavne filmske teorije, Beograd: Institut za film. Arnheim, Rudolf, 1962, Film kao umetnost, Beograd: Narodna knjiga. Bazin, André, 1967, [Bazen, Andre] Šta je film? I: Ontologija i jezik, Beograd: Institut za film. Bordwell, David & Thompson, Kristin, 1985, Film Art: An Introduction (i kasnija izdanja) Bordwell, David, 2005, O povijesti filmskoga stila, Zagreb: HFS Bordwell, David, 2009, Narration in the Fiction Film, London i New York: Routledge. Buckland, Warren, 2000, The Cognitive Semiotics of Film, Cambridge: CUP. Burch, Nöel, 1972, Praksa filma, Beograd, Institut za film. Carroll, Noël, 1988, Mistifying Movies: Fads and Fallacies in Contemporary Film Theory Carroll, Noël, 1988, Philosophical Problems of Classical Film Theory, Princeton, New Jersey: Princeton University Press. Casetti, Francesco, 1998, Inside the Gaze: The Fiction film and Its Spectator, Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press. Czeczot-Gawrak, Zbigniew [Čečot-Gavrak, Zbignjev], 1982, O počecima filmologije, Beograd: Institut za film. Czeczot-Gawrak, Zbigniew [Čečot-Gavrak, Zbignjev], 1984, Istorija filmske teorije do 1945. godine, Beograd: Institut za film. Gilić, Nikica, 2007, Filmske vrste i rodovi, Zagreb; AGM. Gilić, Nikica, 2007, Uvod u teoriju filmske priče, Zagreb: Školska knjiga. Laffay, Albert [Lafe, Alber], 1971, Logika filma, Beograd: Institut za film. Lotman, Jurij, 1976, Semiotika filma, Beograd: Institut za film. Metz, Christian, 1973, Ogledi o značenju filma I, Beograd: Institut za film. Metz, Christian, 1978, Ogledi o značenju filma II, Beograd: Institut za film. Peterlić, Ante, 1983, Ogledi o devet autora, Zagreb: Centar za kulturnu djelatnost. Peterlić, Ante, 2002, Studije o devet filmova, Zagreb: Hrvatski filmski savez. Russian Formalist Film Theory, 1981, ur. Herbert Eagle, Michigan Slavic Materials, No. 19, University of Michigan. Singer, Irving, 1998, Reality Transformed: Film as Meaning and Technique, Cambridge – London: The MIT Press. Stam, Robert, 2000, Film Theory: An Introduction, Malden – Oxford: Blackwell Suvremena teorija filma: kognitivistički pristup, Hrvatski filmski ljetopis, br. 19/20, str. 5-62. Teorija filma, 1979, ur. D. Stojanović, Beograd: Nolit – izabrati 2 dijela/2 bloka tekstova Tudor, Andrew, 1979, Teorije filma, Beograd: Institut za film. Turković, Hrvoje, 1986, Metafilmologija, strukturalizam, semiotika, Zagreb: Filmoteka 16. Turković, Hrvoje, 1988, Razumijevanje filma. Ogledi iz teorije filma, Zagreb: Grafički zavod Hrvatske. Turković, Hrvoje, 1996, Umijeće filma. Esejistički uvod u film i filmologiju, Zagreb: Hrvatski filmski savez. Turković, Hrvoje, 2008, Retoričke regulacije. Stilizacije, stilske figure i regulacija filmskog i književnog izlaganja, Zagreb: AGM. Turković, Hrvoje, 2010, Nacrt filmske genologije, Zagreb: Matica hrvatska. Wollen, Peter, 1972, Znaci i značenje u filmu, Beograd: Institut za film. 3) Pomoćna Filmska enciklopedija, 1986-1990, ur. Ante Peterlić, Zagreb: Jugoslavenski leksikografski zavod «Miroslav Krleža». Filmski leksikon, 2003, ur. B. Kragić i N. Gilić, Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža. (http://film.lzmk.hr/projekt.aspx) The Film Encyclopedia, 1994, ur. Ephraim Katz, New York: HarperPerennial. Hrvatski filmski ljetopis, arhiva brojeva 9-60: http://www.hfs.hr/hfs/ljetopis_list_pdf.asp www.imdb.com

Izborni predmet na studijima
 1. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 2. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar