Naziv
Francuski jezik 6
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Francuski
ECTS bodovi
4
Šifra
125828
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
15
Lektorske vježbe
45
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Ciljevi kolegija: razvijanje jezične i komunikacijske kompetencije, usvajanje gramatičkog gradiva i uvježbavanje struktura radi postizanja napredne razine poznavanja francuskog jezika. Sadržaj: gramatika s posebnim osvrtom na sintaksu člana i prijedloga, upotrebu glagolskih vremena i načina u zavisnim rečenicama, glagolske konstrukcije; gramatički i leksički zadaci, jezične interferencije, polisemija i distribucija sinonima, razlike između govorenog i pisanog francuskog, tendencije u jeziku, neologizmi, usmeno i pismeno izražavanje, sažimanje tekstova, diktati, testovi.
Sadržaj
 1. Adverbes
 2. Articles
 3. Articles (suite)
 4. Prépositions
 5. Prépositions (suite)
 6. Constructions verbales, Plusieurs constructions d’un même verbe
 7. Verbes polyvalents
 8. Constructions adjectivales
 9. Démonstratifs, possessifs – remarques contrastives
 10. Concordances et circonstances
 11. TEST
 12. Tendances: Féminisation des mots de métiers, fonctions, grades ou titres
 13. Anglicismes; Néologismes; Euphémismes et exagérations
 14. Sigles, accronymes Libertés syntaxiques
 15. TEST

Ishodi učenja
 1. U okviru suvremenih gramatičkih i lingvističkih pristupa opisati i objasniti funkcioniranje člana u francuskom jeziku te ga ispravno koristiti.
 2. Opisati glagolske konstrukcije, odnosno rekciju pojedinih glagola, objasniti konstrukcije i značenja polivalentnih glagola u francuskom jeziku.
 3. Opisati konstrukcije pridjevskih i imenskih dopuna.
 4. Ispravno koristiti jezične strukture francuskog standardnog jezika.
 5. Prepoznati i objasniti suvremene tendencije u francuskom jeziku.
 6. Protumačiti, preformulirati, sažeti i komentirati zahtjevnije tekstove.
 7. Razlikovati i koristiti funkcionalne stilove.
 8. Kreirati vlastiti složeni tekst. Izraziti ideje i stavove na tečnom i točnom francuskom jeziku.
 9. Objasniti i usporediti elemente francuske i frankofone civilizacije i kulture, obrasce i pojave.
 10. Procijeniti vlastite kompetencije i razviti vještine učenja ne samo za nastavak studija nego i za cjeloživotno učenje.
 11. Student će moći procijeniti vlastite kompetencije i razviti vještine učenja ne samo za nastavak studija nego i za cjeloživotno učenje.
Metode podučavanja
Interaktivna nastava provodi se u manjim grupama. Studenti moraju redovito pohađati nastavu (smiju imati najviše tri izostanka po semestru), moraju aktivno sudjelovati u nastavi te pratiti francuske i svjetske medije. Vježbe, osim što prate po tjednima navedena predavanja s ciljem uvježbavanja gramatičkih struktura (s posebnim osvrtom na sintaksu člana i prijedloga, kao i upotrebu glagolskih vremena i načina u zavisnim rečenicama), nadovezuju se na usvojeno gradivo koje se sistematizira i proširuje sa ciljem stjecanja jezičnih automatizama. U radu se koriste različiti pristupi uz stalne provjere i ponavljanja. Obrađuju se zahtjevniji autentični dokumenti, a uz rad na leksiku, polisemiji i distribuciji sinonima posebno se vodi računa o poteškoćama s kojima se susreću kroatofoni studenti francuskog jezika (član, prijedlozi, glagolska vremena i načini, upotreba konjunktiva, slaganje vremena, razlike u registrima…). Ukazuje se na razlike u funkcioniranju hrvatskoga i francuskoga jezika, strukturne različitosti na prvi pogled ekvivalentnih elemenata.
Metode ocjenjivanja
Tijekom semestra kontinuirano se vrednuje rad kroz pismene i usmene provjere koji obuhvaćaju obrađeno gradivo, a nakon završetka nastave studenti pristupaju pismenom i usmenom ispitu

Obavezna literatura
 1. Bubanj, B. (2009). Exercices de français. Niveau supérieur. FF press. Zagreb.
 2. Bubanj, B. et al. (1998). Exercices de grammaire pour la première année d’études supérieures françaises. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 3. Damić Bohač, D. (2019). Difficultés de la langue française vues par les croatophones, Zagreb : FFpress, Faculté de Philosophie et Lettres, Université de Zagreb.
 4. Grevisse, M. Précis de grammaire française. Duculot. Gembloux.
 5. Grevisse, M. Le Bon Usage. Duculot. Gembloux.
 6. Grevisse, M. ; Gosse, A. Le Bon Usage. Grammaire française. Editions Duculot. Paris-Leuvain-la-Neuve.
 7. Pavelin Lešić, B ; Damić Bohač, D. (2016). L’article grammatical en français Principaux emplois de l’article en français à l’usage des croatophones. Zagreb : FFpress,
 8. Riegel, M. et al. (1999). Grammaire méthodique du français. Presses Universitaires de France. Paris.
 9. Ruquet, M. (1994). Comment dire? Quel temps faut-il? Exercices 2. CLE International.
Dopunska literatura
 1. Arrivé, M. et al. (1986). La grammaire d’aujourd`hui. Guide alphabétique de linguistique française. Flammarion. Paris.
 2. Abbadie, C. et al.(1994). L’expression française écrite et orale.Presses Universitaires de Grenoble.
 3. Chevalier, J.-C. et al. (1964). Grammaire Larousse du français contemporain. Librairie Larousse. Paris.
 4. Dubois, J. ; Lagane, R. (1986). La nouvelle grammaire du français. Librairie Larousse. Paris.
 5. Wagner, R.L. ; Pinchon, J. (1962). Grammaire du français classique et moderne. Hachette Université. Paris.

Obavezan predmet na studijima
 1. Francuski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6. semestar