Naziv
Francuski jezik V
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Francuski
ECTS bodovi
4
Šifra
52048
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
15
Lektorske vježbe
45
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za
Kolegij je potrebno odslušati za

Cilj
Razvijanje jezične i komunikacijske kompetencije, usvajanje leksika, gramatičkog gradiva i uvježbavanje struktura radi postizanja napredne razine poznavanja francuskog jezika. Upoznavanje francuske i frankofone kulture i civilizacije.
Sadržaj
 1. Transformation passive; Verbes pronominaux, Verbes auxiliaires et semi-auxiliaires
 2. Périphrases factitives
 3. Périphrases factitives (suite)
 4. Les temps du passé
 5. Les temps du passé en confrontation
 6. TEST
 7. Antériorité
 8. Antériorité / accomplissement
 9. TEST
 10. Découpage et transposition à l`écrit de la chaîne parlée
 11. Subjonctif
 12. Subjonctif (suite)
 13. Conditionnel
 14. Verbes impersonnels et transformation impersonnelle
 15. TEST

Ishodi učenja
 1. U okviru suvremenih gramatičkih i lingvističkih pristupa objasniti funkcioniranje glagolskog sustava u francuskom jeziku, uočiti i objasniti poteškoće te ispravno koristiti glagolska vremena i načine.
 2. Ispravno koristiti jezične strukture standardnog francuskog jezika.
 3. Objasniti specifičnosti impersonalnih glagola i impersonalnih preoblika te ih koristiti na odgovoarajući način..
 4. Objasniti razloge pogrešaka u pisanju i govorenju.
 5. Uočiti bitne elemente u tekstu, protumačiti i sažeti smisao, komentirati.
 6. Kreirati vlastiti tekst prema zadanim elementima ili samostalno, izraziti svoje ideje i stavove. na tečnom i točnom francuskom.
 7. Prepoznati i koristiti različite funkcionalne stilove.
 8. Razumjeti i objasniti elemente francuske i frankofone civilizacije i kulture.
 9. Moći procijeniti vlastite kompetencije i razviti vještine učenja nužne ne samo za nastavak studija nego i za cjeloživotno obrazovanje.
 10. Student će moći upoznati i razumjeti elemente francuske i frankofone civilizacije i kulture.
 11. Student će moći procijeniti vlastite kompetencije i razviti vještine učenja nužne ne samo za nastavak studija nego i za cjeloživotno obrazovanje.
Metode podučavanja
Interaktivna nastava provodi se u manjim grupama. Studenti moraju redovito pohađati nastavu (smiju imati najviše tri izostanka po semestru), moraju aktivno sudjelovati u nastavi te pratiti francuske medije. Vježbe, osim što prate po tjednima navedena predavanja, nadovezuju se na usvojeno gradivo koje se sistematizira i proširuje sa ciljem stjecanja jezičnih automatizama. U radu se koriste različiti pristupi uz stalne provjere i ponavljanja. Obrađuju se raznovrsni autentični dokumenti, a uz rad na leksiku, polisemiji i distribuciji sinonima, posebno se vodi računa o poteškoćama s kojima se susreću kroatofoni studenti francuskog jezika (glagolska vremena i načini, opreka prošlih vremena, upotreba konjunktiva, slaganje vremena… ). Analiziraju se razlike u funkcioniranju hrvatskog i francuskog jezika, ukazuje se na razlike između govorenog i pisanog francuskog.
Metode ocjenjivanja
Tijekom semestra kontinuirano se vrednuje rad kroz pismene i usmene provjere, a svaki student mora održati jedno izlaganje po semestru. Ocjena je brojčana i temelji se na trajnom praćenju (povremeni kraći pismeni radovi, tri veća pismena rada tijekom semestra, samostalno duže izlaganje te tjedni prikazi vijesti iz francuskih medija). Studenti koji ne zadovolje uvjete trajnog praćenja ili nisu zadovoljni postignutom ocjenom, polažu pismeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Bubanj, B. (2009). Exercices de français. Niveau supérieur. FF press. Zagreb.
 2. Bubanj, B. et al. (1998.) Exercices de grammaire, pour la première année d’études supérieures françaises. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 3. Damić Bohač, D. (2019). Difficultés de la langue française vues par les croatophones. FFpress. Zagreb
 4. Grevisse, M. Précis de grammaire française, Duculot, Gembloux.
 5. Grevisse, M. Le Bon Usage, Duculot, Gembloux.
 6. Pavelin Lešić, B ; Damić Bohač, D. (2016). L’article grammatical en français Principaux emplois de l’article en français à l’usage des croatophones. FFpress, Zagreb.
 7. Riegel, M. et al. (1999). Grammaire méthodique du français. Paris : Presses Universitaires de France.
 8. Ruquet, M. (1994). Comment dire? Quel temps faut-il? Exercices 2, CLE International.
Dopunska literatura
 1. Arrivé, M. et al. (1986). La grammaire d’aujourd`hui. Guide alphabétique de linguistique française. Flammarion. Paris.
 2. Abbadie, C. et al. (1994). L’expression française écrite et orale. Presses Universitaires de Grenoble.
 3. Chevalier, J.-C. et al. (1964). Grammaire Larousse du français contemporain. Librairie Larousse. Paris.
 4. Dubois, J.; Lagane, R. (1986).. La nouvelle grammaire du français. Librairie Larousse. Paris.
 5. Wagner, R.L. ; Pinchon, J. (1962). Grammaire du français classique et moderne. Hachette Université. Paris. 1962.

Obavezan predmet na studijima
 1. Francuski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar