Naziv
Francuski jezik 7
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Francuski
ECTS bodovi
3
Šifra
117518
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
15
Lektorske vježbe
30
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Spontano, tečno i precizno izražavanje, razvijanje pragmatičke kompetencije, primjena usvojenog gramatičkog gradiva, struktura i leksika radi postizanja visoke razine poznavanja francuskog jezika. Razvijanje sposobnosti uočavanja i otklanjanja pogrešaka te razvijanje vještina samostalnog učenja.
Sadržaj
 1. GRAMMAIRE : Les indéfinis / EXERCICES : Introduction au cours
 2. GRAMMAIRE : Les indéfinis (suite) / EXERCICES : CV non traditionnel
 3. GRAMMAIRE : TEST / EXERCICES : Actualités
 4. GRAMMAIRE : Constructions verbales – schémas de complémentation / EXERCICES : CV traditionnel
 5. GRAMMAIRE : L`infinitif ; L`infinitif nom ; L`infinitif verbe ; Proposition infinitive / EXERCICES : Lettre de motivation
 6. GRAMMAIRE : L`infinitif substitut du nom / EXERCICES : Méthodologie du résumé
 7. GRAMMAIRE : L`inifinitif substitut de la complétive / EXERCICES : Synthèse, résumé, compte rendu
 8. GRAMMAIRE : Complémentation verbale: constructions infinitives ou nominales / EXERCICES : Les études en France
 9. GRAMMAIRE : Constructions infinitives ou nominales (suite) / EXERCICES : TEST
 10. GRAMMAIRE : Constructions attributives / EXERCICES : Système éducatif
 11. GRAMMAIRE : TEST / EXERCICES : La correspondance
 12. GRAMMAIRE : Compléments déterminatifs : typologie et constructions / EXERCICES : Une chanson
 13. GRAMMAIRE : Compléments déterminatifs : emploi des prépositions / EXERCICES : TEST
 14. GRAMMAIRE : TEST / EXERCICES : Activités lexicales
 15. Révision

Ishodi učenja
 1. U okviru suvremenih gramatičkih i lingvističkih pristupa objasniti funkcioniranje jezičnih struktura francuskog jezika te ih ispravno koristiti.
 2. Usporediti jezične strukture francuskog jezika s hrvatskim jezičnim sustavom i objasniti terminološke razlike.
 3. Učinkovito koristiti različite funkcionalne stilove.
 4. Oblikovati, preoblikovati tekstove različitih razina složenosti i funkcionalnih stilova tako da postignu gramatičku, stilsku i funkcionalnu prihvatljivost.
 5. interpretirati podatke, integrirati znanja i prilagoditi ih akademskoj komunikacijskoj situaciji.
 6. Iznijeti kritičko mišljenje na tečnom i točnom francuskom jeziku ,vodeći računa o granatičkoj, stilskoj i komunikacijskoj prihvatljivosti.
 7. Interpretirati obrasce i pojave u francuskoj i frankofonoj civilizaciji i kulturi.
 8. Procijeniti vlastite kompetencije i usredotočiti se na uklanjanje pogrešaka, razviti vještine učenja koje omogućavaju cjeloživotno učenje..
 9. Student će moći interpretirati obrasce i pojave u francuskoj i frankofonoj civilizaciji i kulturi.
 10. Student će moći procijeniti vlastite kompetencije i usredotočiti se na uklanjanje pogrešaka.
Metode podučavanja
Interaktivna nastava odvija se u manjim grupama. Studenti moraju redovito pohađati nastavu (smiju imati najviše tri izostanka u semestru), moraju aktivno sudjelovati u nastavi te pratiti francuske medije.
Metode ocjenjivanja
Tijekom semestra kontinuirano se vrednuje rad pismenim i usmenim provjerama. Svaki student mora održati izlaganje. Ocjena je brojčana i temelji se na trajnom praćenju. Studenti koji ne zadovolje uvjete trajnog praćenja ili nisu zadovoljni postignutom ocjenom, polažu pismeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Bubanj, B. (2009). Exercices de français. Niveau supérieur. FFpress. Zagreb
 2. Damić Bohač, D. (2019). Difficultés de la langue française vues par les croatophones, : FFpress, Zagreb.
 3. Grevisse, M. Le Bon Usage. Duculot, Gembloux
 4. Grevisse, M. ; Gosse, A. Le Bon Usage. Editions Duculot Paris-Leuvain-la-Neuve.
 5. Le Goffic, P. (1994). Grammaire de la Phrase Française. Paris : Hachette Supérieur.
 6. Pavelin Lešić, B ; Damić Bohač, D. (2016). L’article grammatical en français Principaux emplois de l’article en français à l’usage des croatophones. Zagreb : FFpress, Zagreb.
 7. Riegel, M. et al. Grammaire méthodique du français. Paris : Presses Universitaires de France. 1999.
 8. Robert, J.-M., Chollet, I. Les verbes et leurs prépositions, CLE international. 2007.
 9. Wilmet, M. Grammaire critique du français. Paris Bruxelles : Hachette Supérieur, Duculot. 1998.
 10. Wilmet, M. Grammaire rénovée du français. Bruxelles : De Boeck. 2007.
Dopunska literatura
 1. Bubanj, B. et al. (1998). Exercices de grammaire, pour la première année d’études supérieures françaises, Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 2. Dictionnaire des combinaisons de mots – les synonymes en contexte. Le Robert, 2007.
 3. Dictionnaire des synonymes, nuances et contraires. Le Robert, 2011.

Obavezan predmet na studijima
 1. Francuski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij