Naziv
smjer Nastavnički
Puni naziv
Francuski jezik i književnost, smjer Nastavnički
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni magistar edukacije francuskog jezika i književnosti
sveučilišna magistra edukacije francuskog jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60

 1. objasniti načela usvajanja drugoga jezika kao razvojnoga procesa.
 2. objasniti temeljne postavke ključnih teorija i hipoteza o učenju i usvajanju jezika
 3. prepoznati i objasniti utjecaj različitih čimbenika na proces učenja i usvajanja jezika na temelju spoznaja dosadašnjih istraživanja
 4. opisati i usporediti metode učenja i poučavanja stranih jezika kroz povijest
 5. definirati ključne pojmove na kojima se temelji suvremena nastava stranih jezika
 6. objasniti načine poučavanja jezičnih znanja i receptivnih i produktivnih jezičnih vještina
 7. objasniti jezične pogreške na razini oblika, objasniti uzrok nastanka/ porijekla pogrešaka u učeničkom međujeziku te usporediti načine njihova ispravljanja
 8. objasniti načine vrednovanja i samovrednovanja učenikovih znanja i sposobnosti
 9. objasniti ulogu i kriterije za odabir nastavnih materijala i pomagala u nastavi stranih jezika
 10. poznavati tehnike istraživačkoga rada u nastavi stranih jezika
 11. odrediti i formulirati opće ciljeve nastavnoga sata i ciljeve pojedinačnih aktivnosti
 12. planirati i kritički promišljati proces učenja i poučavanja francuskog kao stranoga jezika
 13. izabrati prikladne metode i postupke poučavanja i vrednovanja s obzirom na dob učenika i cilj poučavanja i vrednovanja i u skladu s temeljnim glotodidaktičkim načelima
 14. samostalno planirati nastavnu jedinicu francuskoga kao stranoga jezika na različitim stupnjevima učenja
 15. samostalno izvesti nastavnu jedinicu francuskoga kao stranoga jezika na različitim stupnjevima učenja i s učenicima različite dobi
 16. samostalno izraditi pojedine vježbe s različitim sadržajima i ciljevima
 17. primijeniti odgovarajuće kriterije u identifikaciji i ispravljanju učeničkih pogrešaka
 18. samostalno odabrati, izraditi i primijeniti nastavna sredstva i informatičke i komunikacijske tehnologije u nastavi francuskoga kao stranoga jezika
 19. samostalno pripremiti izvorne (autentične, nedidaktičke) materijale za obradu/ rad u didaktičkoj sredini
 20. primijeniti interkulturalni pristup u nastavi francuskoga kao stranoga jezika
 21. raspravljati o strukturi nastavnog sata, nastavnim materijalima i aktivnostima
 22. razumjeti i primijeniti etička načela i norme u procesu poučavanja i istraživanja
 23. izložiti stečena znanja i iskustva
 24. primijeniti suvremene informacijske i komunikacijske tehnologije u pripremi i provedbi prezentacija
 25. primjenjivati vještine cjeloživotnoga učenja i usavršavanja

1. Obavezni predmeti
2. Obvezni izborni kolegiji - Odabrati najmanje 3 ECTS boda (10664)
3. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
4. Izborni kolegiji - Odabrati najmanje 5 ECTS bodova (10665)
5. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12628)
1. Obavezni predmeti
2. Obvezni izborni kolegiji - Odabrati 3 ECTS boda (11926)
3. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
4. Izborni kolegiji - Odabrati najmanje 2 ECTS boda (11927)
5. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12628)
1. Obavezni predmeti
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
3. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 3 ECTS boda (10764)
4. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12628)