Naziv
smjer Nastavnički
Puni naziv
Francuski jezik i književnost, smjer Nastavnički
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar edukacije francuskog jezika i književnosti
magistra edukacije francuskog jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60
Opis

 1. u okviru raznovrsnih suvremenih gramatičkih i lingvističkih pristupa i teorija, opisati i objasniti sve fonološke i fonetske, morfološke, sintaktičke, semantičke i pragmatičke kategorije u francuskom jeziku te ih usporediti i povezati s hrvatskim jezičnim sustavom; analizirati smisao tekstova na francuskom jeziku koji pripadaju različitim tipovima diskursa i funkcionalnim stilovima
 2. učinkovito se koristiti rječnikom u cilju proširenja vokabulara te preoblikovati i sažeti tekstove različitih razina složenosti i funkcionalnih stilova tako da postignu gramatičku, stilsku i komunikacijsku prihvatljivost
 3. objasniti i primijeniti tradicionalnu i suvremenu lingvističku metodologiju i terminologiju na različitim razinama proučavanja jezika u sinkroniji i dijakroniji te primijeniti je u analizi fonetike, fonologije, morfologije i sintakse, semantike i pragmatike francuskog jezika
 4. isplanirati strukturu vlastitog pisanog teksta (seminarski i diplomski rad) na francuskom jeziku u kojima će student integrirati znanja i prilagoditi se akademskoj komunikacijskoj situaciji, vodeći računa o etičkoj i društvenoj odgovornosti
 5. protumačiti i sažeti raznovrsne znanstveno-stručne tekstove i iznijeti svoje kritičko mišljenje na francuskom jeziku vodeći računa o gramatičkoj, stilskoj i komunikacijskoj prihvatljivosti
 6. zastupati vlastita mišljenja o kulturnim, društvenim i povijesnim pojavama u frankofonim zemljama te ih kritičkih prosuđivati
 7. samostalno istražiti i razlikovati elemente francuske i frankofonih civilizacija i kultura te ih usporediti s ekvivalentnim hrvatskim elementima
 8. stručnjacima i laicima jasno i nedvosmisleno komunicirati svoje zaključke te znanje i argumente koji ih podupiru iz područja francuskog jezika i jezikoslovlja i francuske i frankofone francuske književnosti i kulture
 9. razviti vještine učenja koje omogućavaju cjeloživotno obrazovanje na području francuskog jezika i jezikoslovlja i francuske i frankofone književnosti i kulture te sve oblike komunikacije na francuskome jeziku u skladu s aktualnim potrebama tržišta rada u javnom i privatnom sektoru (škole, visoke škole, fakulteti, znanstvena djelatnost, državna uprava, novinarstvo, izdavaštvo, prevoditeljstvo, gospodarstvo, turizam, bibliotekarstvo)
 10. objasniti načela usvajanja drugoga jezika kao razvojnoga procesa.
 11. objasniti temeljne postavke ključnih teorija i hipoteza o učenju i usvajanju jezika
 12. prepoznati i objasniti utjecaj različitih čimbenika na proces učenja i usvajanja jezika na temelju spoznaja dosadašnjih istraživanja
 13. opisati i usporediti metode učenja i poučavanja stranih jezika kroz povijest
 14. definirati ključne pojmove na kojima se temelji suvremena nastava stranih jezika
 15. objasniti načine poučavanja jezičnih znanja i receptivnih i produktivnih jezičnih vještina
 16. objasniti jezične pogreške na razini oblika, objasniti uzrok nastanka/ porijekla pogrešaka u učeničkom međujeziku te usporediti načine njihova ispravljanja
 17. objasniti načine vrednovanja i samovrednovanja učenikovih znanja i sposobnosti
 18. objasniti ulogu i kriterije za odabir nastavnih materijala i pomagala u nastavi stranih jezika
 19. poznavati tehnike istraživačkoga rada u nastavi stranih jezika
 20. odrediti i formulirati opće ciljeve nastavnoga sata i ciljeve pojedinačnih aktivnosti
 21. planirati i kritički promišljati proces učenja i poučavanja francuskog kao stranoga jezika
 22. izabrati prikladne metode i postupke poučavanja i vrednovanja s obzirom na dob učenika i cilj poučavanja i vrednovanja i u skladu s temeljnim glotodidaktičkim načelima
 23. samostalno planirati nastavnu jedinicu francuskoga kao stranoga jezika na različitim stupnjevima učenja
 24. samostalno izvesti nastavnu jedinicu francuskoga kao stranoga jezika na različitim stupnjevima učenja i s učenicima različite dobi
 25. samostalno izraditi pojedine vježbe s različitim sadržajima i ciljevima
 26. primijeniti odgovarajuće kriterije u identifikaciji i ispravljanju učeničkih pogrešaka
 27. samostalno odabrati, izraditi i primijeniti nastavna sredstva i informatičke i komunikacijske tehnologije u nastavi francuskoga kao stranoga jezika
 28. samostalno pripremiti izvorne (autentične, nedidaktičke) materijale za obradu/ rad u didaktičkoj sredini
 29. primijeniti interkulturalni pristup u nastavi francuskoga kao stranoga jezika
 30. raspravljati o strukturi nastavnog sata, nastavnim materijalima i aktivnostima
 31. razumjeti i primijeniti etička načela i norme u procesu poučavanja i istraživanja
 32. izložiti stečena znanja i iskustva
 33. primijeniti suvremene informacijske i komunikacijske tehnologije u pripremi i provedbi prezentacija
 34. primjenjivati vještine cjeloživotnoga učenja i usavršavanja

1. Obavezni predmeti
2. Obvezni izborni kolegiji - Odabrati najmanje 3 ECTS boda (10664)
3. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
4. Izborni kolegiji - Odabrati najmanje 5 ECTS bodova (10665)
5. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12628)
1. Obavezni predmeti
2. Obvezni izborni kolegiji - Odabrati 3 ECTS boda (11926)
3. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
4. Izborni kolegiji - Odabrati najmanje 2 ECTS boda (11927)
5. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12628)
1. Obavezni predmeti
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
3. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 3 ECTS boda (10764)
4. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12628)