Naziv
smjer Prevoditeljski
Puni naziv
Francuski jezik i književnost, smjer Prevoditeljski
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar francuskog jezika i književnosti
magistra francuskog jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60
Opis

 1. u okviru raznovrsnih suvremenih gramatičkih i lingvističkih pristupa i teorija, opisati i objasniti sve fonološke i fonetske, morfološke, sintaktičke, semantičke i pragmatičke kategorije u francuskom jeziku te ih usporediti i povezati s hrvatskim jezičnim sustavom; analizirati smisao tekstova na francuskom jeziku koji pripadaju različitim tipovima diskursa i funkcionalnim stilovima
 2. učinkovito se koristiti rječnikom u cilju proširenja vokabulara te preoblikovati i sažeti tekstove različitih razina složenosti i funkcionalnih stilova tako da postignu gramatičku, stilsku i komunikacijsku prihvatljivost
 3. objasniti i primijeniti tradicionalnu i suvremenu lingvističku metodologiju i terminologiju na različitim razinama proučavanja jezika u sinkroniji i dijakroniji te primijeniti je u analizi fonetike, fonologije, morfologije i sintakse, semantike i pragmatike francuskog jezika
 4. isplanirati strukturu vlastitog pisanog teksta (seminarski i diplomski rad) na francuskom jeziku u kojima će student integrirati znanja i prilagoditi se akademskoj komunikacijskoj situaciji, vodeći računa o etičkoj i društvenoj odgovornosti
 5. protumačiti i sažeti raznovrsne znanstveno-stručne tekstove i iznijeti svoje kritičko mišljenje na francuskom jeziku vodeći računa o gramatičkoj, stilskoj i komunikacijskoj prihvatljivosti
 6. zastupati vlastita mišljenja o kulturnim, društvenim i povijesnim pojavama u frankofonim zemljama te ih kritičkih prosuđivati
 7. samostalno istražiti i razlikovati elemente francuske i frankofonih civilizacija i kultura te ih usporediti s ekvivalentnim hrvatskim elementima
 8. stručnjacima i laicima jasno i nedvosmisleno komunicirati svoje zaključke te znanje i argumente koji ih podupiru iz područja francuskog jezika i jezikoslovlja i francuske i frankofone francuske književnosti i kulture
 9. razviti vještine učenja koje omogućavaju cjeloživotno obrazovanje na području francuskog jezika i jezikoslovlja i francuske i frankofone književnosti i kulture te sve oblike komunikacije na francuskome jeziku u skladu s aktualnim potrebama tržišta rada u javnom i privatnom sektoru (škole, visoke škole, fakulteti, znanstvena djelatnost, državna uprava, novinarstvo, izdavaštvo, prevoditeljstvo, gospodarstvo, turizam, bibliotekarstvo)
 10. učinkovito se koristiti mogućnostima i suvremenim digitalnim tehnologijama te razviti njihovu primjenu u prevoditeljskoj djelatnosti
 11. povezati i uklopiti teorijska znanja i vještine iz prevođenja s već stečenima
 12. kiritično i analitično pristupati konkretnom tekstu te uspješno analizirati tekstualne i izvantekstualne činjenice potrebne za kvalitetno prevođenje tekstova
 13. objasniti osnovnu traduktološku i terminološku i terminografsku aparaturu i metodologiju na različitim razinama prevođenja s hrvatskog na francuski i obrnuto i primijeniti je pri prevođenju raznovrsnih tekstova
 14. samostalno prevesti s francuskog na hrvatski tekstove za koje su potrebna specifična znanja općeg i strukovnog jezika, odnosno s hrvatskog na francuski tekstove novinskog diskursa o općim temama
 15. demonstrirati znanja i razumijevanje književnosti na francuskom jeziku kao temelj za izbor ispravne traduktološke strategije u pojedinim kontekstima
 16. znanje i razumijevanje ustroja EU i međunarodnih organizacija primijeniti u kontekstu prevođenja
 17. integrirati znanja u svrhu primjenjivanja terminografske metodologije u stvaranju raznih terminografskih proizvoda
 18. voditi komunikaciju s naručiteljem prijevoda i/ili terminografskog proizvoda te prilagoditi dokumente u svrhu vjernog prenošenja značenja za korisnike prijevoda i/ili terminografskih proizvoda

1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - Odabrati najmanje 2 ECTS boda (10663)
117993 Belgijska književnost na francuskom jeziku 1
81533 Čitanje Marguerite Duras
78542 Francuska fonetika 1
78543 Francuski romantizam
142500 Konsekutivno prevođenje francuski-hrvatski
118001 Kraj 20. stoljeća u francuskoj prozi
78475 Lire Moliere (Čitanje Molierea)
78480 Lire Nancy (Čitanje Nancyja)
97210 Lire Quignard (Čitanje Quignarda)
118575 Posturomimogestualnost: vidljivi dio multimodalnog iskaza
142504 Prevođenje uz pomoć prevoditeljskih alata
86386 Semantički seminar 1
198909 Suvremeni frankofoni film
184215 Teorija i metodologija književnosti