Naziv
Hispanistika u okviru opće i romanske lingvistike
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Španjolski
ECTS
5
Šifra
124501
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Studenti će kroz ovaj kolegij biti upoznati s osnovnim pojmovima opće i romanske lingvistike. Obrađivat će se najznačajnija povijesna razdoblja te njihov utjecaj na filologiju i kasnije lingvistiku. Teorijski će se kroz kolegij obrađivati poglavlja iz knjiga i članci pojedinih autora koji su značajno pridonijeli ovoj grani lingvistike.
Sadržaj
 1. Lingvistička historiografija, temeljni teorijski pojmovi i metode.
 2. Prikaz glavnih smjerova u jezikoslovlju koji se određuju kao znanost o jeziku (naravi jezične pojave) i znanost o jezicima.
 3. Promišljanja o podrijetlu jezika, jezične teorije. Mono i poligeneza.
 4. Prvi opisi jezika drevnih civilizacija. Pisma i jezici svijeta. Jezične porodice i skupine s posebnim osvrtom na romanski skupinu. Pismo. Razvoj pisma. Razmišljanja o jeziku u staroj Grčkoj i Rimu.
 5. Prvi opisi nacionalnih jezika u razdoblju humanizma i renesanse. Opisi romanskih dijalekata. Španjolski dijalekti i razvoj kastiljskoga. Standardizacija i kodifikacija u španjolskome u odnosu na ostale romanske jeziku.
 6. Kolokvij
 7. Interdisciplinarnost u lingvistici. Primijenjena lingvistika. Jezični razvoj kod djece i odraslih.
 8. Usvajanje materinskog i stranog jezika. Dvojezičnost.
 9. Psiholingvistika. Osnovni pojmovi.
 10. Neurolingvistika. Osnovni pojmovi i ciljevi.
 11. Kogitivna lingvistika. Uvod i osnovni pojmovi.
 12. Kognitivna metafora i metonimija. Teorija Lakoffa and Johnsona.
 13. Interdisciplinarnost u lingvistici. Aktualna istraživanja.
 14. Usmene prezentacije studenata.
 15. Usmene prezentacije studenata.

Ishodi učenja
 1. Povezati teorijske pristupe u španjolskome jeziku sa suvremenim svjetskim teorijama
 2. Vrjednovati opravdanost rezultata empirijskih jezicnih istraživanja
 3. Kritički prosuđivati lingvističke teorije i njihov nastanak u odnosu na društvena zbivanja.
 4. Vrednovati jezične pojave s obzirom na povijesni razvoj jezika.
 5. Znati povezati svjetske (opće) lingvističke trendove.
Metode podučavanja
Izravno poučavanje
Samostalno učenje
Poučavanje vođenim otkrivanjem i raspravom
Metode ocjenjivanja
Prisutnost i aktivno sudjelovanje u nastavi s praktičnim radom iznose 20% ukupne ocjene. Studenti trebaju biti spremni objasniti i komentirati zadane tekstove, zadatke i teme koje se obrađuju na pojedinom satu. Seminarski rad iznosi 20% ocjene. Usmena prezentacija na zadanu temu iznosi 10% ukupne ocjene. Uspjeh na kolokviju i završnom pismenom ispitu iznose 50% ukupne ocjene kolegija.


Sustav ocjenjivanja
Postotak Ocjena
< 60 % Nedovoljan (1)
61 – 69 % Dovoljan (2)
70 – 79 % Dobar (3)
80 – 89 % Vrlo dobar (4)
90 – 100% Izvrstan (5)

Obavezna literatura
 1. Robins, R. H., 2000, Breve historia de la lingüística. Madrid, Cátedra
 2. Arens, Hans (1969). La lingüística. Sus textos y su evolución desde la Antigüedad hasta nuestros días. Madrid: Gredos, 1975, 2 vols.
 3. Winfred P. Lehmann ; version espanola de Pilar Gomez Bedate, 1969, Introduccion a la linguistica historica, Madrid, Editorial Gredos, S. A.
Dopunska literatura
 1. Marcos Marín, F., 1990., Introducción a la lingüística: Historia y modelos, Ed. Síntesis, Madrid.
 2. De Saussure, F., 1961. (4. ed.) Curso de lingüuística general., Buenos Aires, Losada.
 3. Moreno Cabrera. J. C. (2000), Curso universitario de lingüística general, Madrid, Síntesis (2 vols.).
 4. Bloomfield, L. 1933., (1969), Language, London : George Allen and Unwin

Obavezan predmet na studijima
 1. Španjolski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij