Naziv
Leksička tvorba u suvremenom španjolskom jeziku
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Španjolski
ECTS
5
Šifra
117786
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Studenti će kroz ovaj kolegij biti upoznati s tvorbom riječi u španjolskome jeziku na svim jezičnim razinama te će se na tekstovima i uz pomoć korpusa obrađivati navedeno gradivo. Studenti će također biti upoznati s osnovama leksikologije te uloge riječi u toj grani lingvistike. Teorijski će se kroz kolegij obrađivati poglavlja iz knjiga i članci pojedinih autora koji su značajno pridonijeli ovoj grani lingvistike.
Sadržaj
 1. Temeljni mehanizmi tvorbe riječi u španjolskome: morfološka, leksička i semantička tvorba
 2. Prefiksacija: (vrste prefiksa: prefijos populares o vulgares, prefijos cultos, prefijos de composición, prefijos de derivación, prefijos según distintos contenidos semánticos).
 3. Sufiksacija (razlike u značenju, tvorba različitih vrsta riječi putem sufiksa – imenica, glagola, pridjeva, priloga...)
 4. Vrste sufiksa (uvećanice, umanjenice i njihova regionalna raspodjela te utjecaj na idiolekt i afetivna vrijednost. Parasíntesis kao vrsta tvorbe.
 5. Slaganje: tehnike i obilježja (sinapsia, disyunción, contraposición, yuxtaposición).
 6. Onomatopeja, metafora i metonimija – semantička tvorba, motiviranost i nemotiviranost riječi. Tvorba općih i vlastitih imenica.
 7. Kolokvij
 8. Usmene prezentacije studenata
 9. Riječi stranog podrijetla: barbarizmi, kalkovi i posuđenice prema razini prilagodbe u jezik primatelj).
 10. Posuđenice. Etimologija španjolskoga leksika. Kategorizacija leksika.
 11. Leksičke veze. Akronimi, skraćenice, siglas.
 12. Neologizmi, rad s bankama neologizama, načini tvorbe i ulaza u jezik.
 13. Poslovice, izreke, različiti jezični fenomeni: žargon, tabu, eufemizmi.
 14. Temeljni pragmatički pojmovi. Deiksa.
 15. Sistematizacija leksika. Vrste rječnika. Tipologija i metode.

Ishodi učenja
 1. Identificirati načine tvorbe riječi u španjolskome jeziku.
 2. Razlikovati i kategorizirati tvorbu na morfološkoj i leksičkoj razini.
 3. Kritički prosuđivati na temelju zadane lingvističke literature.
 4. Analizirati jezicna obilježja na svim lingvističkim razinama.
 5. povezati i uklopiti odnosno samostalno primijeniti jezicno znanje i vještine prevoðenja u prijevodu tekstova razlicitih jezicnih registara
Metode podučavanja
Izravno poučavanje
Samostalno učenje
Poučavanje vođenim otkrivanjem i raspravom
Metode ocjenjivanja
Prisutnost i aktivno sudjelovanje u nastavi iznose 10% ukupne ocjene. Studenti trebaju biti spremni objasniti i komentirati zadane tekstove, zadatke i teme koje se obrađuju na pojedinom satu. Usmena prezentacija na zadanu temu iznosi 10% ukupne ocjene. Uspjeh na kolokvijima i/ili završnom pismenom ispitu iznose 50% ukupne ocjene kolegija.


Obavezna literatura
 1. Alvar Ezquerra, M. (1993): La formación de palabras en español. Arco-Libros, Madrid
 2. Lang, Mervin F. (1992). Formación de palabras en español. Morfología derivativa productiva en el léxico moderno. Cátedra, Madrid
 3. Alvar Ezquerra, M. (2003). La enseñanza del léxico y el uso del diccionario. Arco-Libros, Madrid
 4. Jover Gómez-Ferrer, G. (1999). Formación de palabras en español. Octaedro, Barcelona
Dopunska literatura
 1. Pena, J. (1994-1995). Formación de palabras, gramática y diccionario, Revista de Lexicografía, Volumen I
 2. Caie, G. D. et al. (2006). The power of Words, Amsterdam – New York
 3. Guerrero Ramos, G. (1995). Neologismos en el español actual, Madrid, Arco Libros.
 4. Alvar Ezquerra, M.; Miró Domínguez, A. (1983), Diccionario de siglas y abreviaturas, Madrid, Alhambra
 5. Almela Pérez, R. (1999). Procedimientos de formación de palabras en español, Barcelona, Ariel
 6. Bajo Pérez, E. (1997). La derivación nominal en español. Arco-Libros, Madrid

Obavezan predmet na studijima
 1. Španjolski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij