Naziv
Hrvatska književnost 18. stoljeća
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
ECTS bodovi
4
Šifra
170268
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Temeljito upoznavanje s kanonskim djelima hrvatske književnosti 18. stoljeća. Razvijanje sintetskog, kulturnopovijesnog pristupa književnosti: povezivanje činjenica iz književne, političke, društvene i jezične povijesti. Pismena obrada književnopovijesnih problema srednje složenosti, uz upotrebu literature i samostalnu analizu književnog teksta.
Sadržaj
 1. Uvod u kolegij
 2. Pregled hrvatske književne kulture 18. stoljeća: regije, žanrovi, poetike I.
 3. Pregled hrvatske književne kulture 18. stoljeća: regije, žanrovi, poetike II.
 4. Društvena, ekonomska i politička povijest hrvatskih zemalja u 18. stoljeću I.
 5. Društvena, ekonomska i politička povijest hrvatskih zemalja u 18. stoljeću II.
 6. Pregled historiografije o književnoj i kulturnoj povijesti hrvatskih zemalja u 18. stoljeću.
 7. Svjetovno kajkavsko pjesništvo
 8. Primorske akademije
 9. Konfesionalni identiteti
 10. Hrvatsko književno prosvjetiteljstvo (slavonski predstavnici: Relković, Došen, Blagojević)
 11. Pučko prosvjetiteljstvo i dalmatinska književnost 18. stoljeća
 12. Prezentacija seminarskih istraživanja I.
 13. Prezentacija seminarskih istraživanja II.
 14. Sinteza
 15. Evaluacija

Ishodi učenja
 1. Student će moći definirati, opisati i interpretirati temeljne koncepte prosvjetiteljstva u hrvatskoj književnosti 18. stoljeća.
 2. Student će moći književnopovijesno opisati i objasniti žanrovski sastav u pojedinačnim književnim kulturama hrvatske književnosti 18. stoljeća.
 3. Student će moći opisati i objasniti povijesni, društveni, vjerski i kulturni kontekst hrvatske književnosti 18. stoljeća.
 4. Student će moći primijeniti usvojene književnopovijesne i kulturnopovijesne činjenice u samostalnoj analizi pojedinih kanonskih djela hrvatske književnosti 18. stoljeća.
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
 1. Bogišić, Rafo. "Hrvatska književnost 18. stoljeća". Zbornik Zagrebačke slavističke škole III, Zagreb 1975. Str. 9-22.
 2. Bogišić, Rafo. "Književnost prosvjetiteljstva". U: M. Franičević, F. Švelec, R. Bogišić: Povijest hrvatske književnosti od renesanse do prosvjetiteljstva. Zagreb 1974. Str. 293-376.
 3. Budak, Neven. Hrvatska i Slavonija u ranome novom vijeku. Zagreb 2007
 4. Dukić, Davor: Poetike hrvatske epike 18. stoljeća, Split 2002.
 5. Georgijević, Krešimir. Hrvatska književnost od 16. do 18. stoljeća u sjevernoj Hrvatskoj i Bosni. Zagreb 1969.
 6. Matić, Tomo. Prosvjetni i književni rad u Slavoniji prije preporoda. Zagreb 1945.
 7. Matasović, Josip. Iz galantnog stoljeća (kulturnohistorijski fragmenti). Prir. T. Shek Brnardić. Zagreb 2008.
 8. Slamnig, Ivan. "Hrvatska književnost osamnaestog stoljeća, njezini stilovi, veze i uloga u stvaranju nacionalnog jedinstva". U: Hrvatska književnost u evropskom kontekstu, ur. A. Flaker, K. Pranjić. Zagreb 1978. Str. 279-287.
 9. Vrandečić, Josip; Bertoša, Miroslav. Dalmacija, Dubrovnik i Istra u ranome novom vijeku. Zagreb 2007.
 10. Teodora Shek Brnardić, Svijet Baltazara Adama Krčelića. Obrazovanje na razmeđu tridentskoga katolicizma i katoličkoga prosvjetiteljstva. Zagreb, 2009.
 11. Ivana Horbec, Prema modernoj državi. Uprava i politika u Banskoj Hrvatskoj 18. stoljeća . Zagreb, 2018.
Dopunska literatura
 1. Dukić, Davor, "Tragovi jednog pograničnog mentaliteta u Grabovčevu Cvitu razgovora", u: Tematološki ogledi, Zagreb, Hrvatska Sveučilišna naklada, 2008, 65–85.
 2. Dukić, Davor, "Andrija Kačić Miošić i književnost Makarskog primorja: prolegomena za jednu regionalnu književnu povijest", u: Tematološki ogledi, Zagreb, Hrvatska Sveučilišna naklada, 2008, 86–95.
 3. Gulin, Valentina, "Grabovac i Lovrić. Kulturni konteksti 18. stoljeća", Znanstveni skup Fra Filip Grabovac u kontekstu hrvatske kulture, Vrlika, Poglavarstvo Grada Vrlike, Matica hrvatska Vrlika, Matica hrvatska Sinj, 1998, 123–138.
 4. Harm Klueting, "The Catholic Enlightenment in Austria or the Habsburg Lands", u: A Companion to the Catholic Enlightenment in Europe, ur. Ulrich L. Lehner, Michael Printy, Leiden, Boston 2010, 127-160.
 5. Ulrich. L. Lehner, "The many faces of the Catholic Enlightenment", u: A Companion to the Catholic Enlightenment in Europe, ur. Ulrich L. Lehner, Michael Printy, Leiden, Boston, 2010, 1-61.
 6. Matić, Tomo, Adam Tadija Blagojević. Prilog za historiju hrvatske književnosti osamnaestoga vijeka, Zagreb, Tisak Nadbiskupske tiskare, 1929, 129–167.
 7. Matić, Tomo, "Život i rad Antuna Kanižlića", u: Pjesme Antuna Kanižlića, Antuna Ivanošića i Matije Petra Katančića, SPH knj. 26, Zagreb, JAZU, 1940, XIII–XLI.
 8. Matić, Tomo, "Život i rad Vida Došena", u: Djela Vida Došena, priredili Tomo Matić i Antun Djamić, SPH, knj. 34, Zagreb, JAZU, 1969, 5–14.
 9. Mullett, Michael,The Counter –Reformation and the Catholic Reformation in early modern Europe, London and New York, Routledge, 1995.

Izborni predmet na studijima
 1. Kroatistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 4., 6. semestar