Naziv
Institucionalni aspekti hrvatskog i anglofonih društava
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
124215
Semestri izvođenja
ljetni
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Lektorske vježbe
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Po završetku kolegija studenti će imati dobro poznavanje tematike kojima se bave tekstovi slični onima koje su prevodili u kolegiju, sposobnost prepoznavanja prijevodnih problema i odabira prikladnih prijevodnih postupaka i terminoloških rješenja.
Sadržaj
 1. Uvod: – opis kolegija, ciljeva i studentskih obveza
 2. Političke institucije i prevođenje za potrebe tih institucija
 3. Pregled političkog sustava RH.
 4. Pregled političkih sustava Sjedinjenih Američkih Država i Ujedinjenog Kraljevstva
 5. Specifičnosti prevođenja za državnu upravu i nevladine organizacije- Najčešći prevodilački problemi u ovom tipu tekstova- Prevođenje različitih tipova tekstova (govori, izvješća, itd.)- Izrada prijevoda u oba smjera, revidiranje prijevoda drugih prevoditelja
 6. Revidiranje prijevoda drugih prevoditelja
 7. Pregled pravosudnog sustava RH
 8. Pregled pravosudnih sustava Sjedinjenih Američkih Država i Ujedinjenog Kraljevstva
 9. Upoznavanje sa specifičnostima prevođenja službenih dokumenata
 10. Upoznavanje sa specifičnostima prevođenja pravnih tekstova i specifičnostima jezika prava
 11. Izrada zadataka i revidiranje tuđih prijevoda
 12. Komparacija obrazovnih sustava u relevantnim društvima
 13. Glavni problemi u prevođenju različitih dokumenata vezanih uz domenu obrazovanja
 14. Izrada prijevoda
 15. Revidiranje prijevoda dokumenata vezanih uz domenu obrazovanja

Ishodi učenja
 1. moći razlikovati različite žanrove političkih i pravnih tekstova
 2. razlikovati primjerene funkcionalne stilove na hrvatskom i engleskom jeziku
 3. uočiti prijevodne probleme i riješiti ih odabirom prijevodnih strategija i postupaka primjerenih vrsti teksta i prijevodnoj situaciji
 4. kritički razmišljati o vlastitim i tuđim prijevodima služeći se spoznajama suvremenih teorija prevođenja, osobito kad je riječ o međusobnom utjecaju prevođenja i kulture
 5. revidirati i lektorirati vlastite i tuđe prijevode na hrvatskom i engleskom jeziku
Metode podučavanja
Nastava u kolegiju se odvija u obliku predavanja i lektorskih vježbi. Predavanja pružaju pregled relevantnih političkih i pravosudnih sustava te osnovne spoznaje o žanrovskim i jezičnim specifičnostima političkih i pravnih tekstova. Praktična se nastava oslanja na rad na projektima koje studenti izrađuju pojedinačno i u grupama, djelomice i u virtualnom okruženju, na http://omega.ff.zg.hr. Studente se potiče da koriste elektroničke i tiskane izvore, izrađuju vlastite korpuse paralelnih tekstova, glosare, da surađuju sa stručnjacima za pojedina područja i iskusnim prevoditeljima koji dolaze kao gostujući suradnici da bi podijelili svoje profesionalno iskustvo. Studenti također revidiraju vlastite prijevode i prijevode svojih kolega i drugih prevoditelja.
Metode ocjenjivanja
Studenti redovito izrađuju različite domaće zadaće koje nastavnik pregledava. Za ocjenu tijekom semestra pišu dva kolokvija (koja se sastoje od testa i prijevoda koji se izrađuju u učionici) i izrađuju dva opsežnija prevodilačka zadatka - projekta u kućnim uvjetima. Konačna je ocjena zbir postignutih ocjena.

Obavezna literatura
 1. Alcaraz, Enrique, Hughes, Brian and Pym, Anthony: Legal Translation Explained. (2001) – odabrana poglavlja
 2. Mauk, David i John Oakland: American Civilzation. (2009). Abingdon/New York: Routledge. – odabrana poglavlja
 3. Mayoral Asensio, Robert: Translating Official Documents. (2003) – odabrana poglavlja
 4. Oakland, John: British Civilization. (2010). Abingdon/New York: Routledge. – odabrana poglavlja
Dopunska literatura
 1. Zakošek, Nenad: Politički sustav Hrvatske (2002). Zagreb: Fakultet političkih znanosti – odabrana poglavlja
 2. Vidaković – Mukić, Marta: Opći pravni rječnik (2006). Zagreb: Narodne novine. – odabrane natuknice
 3. Wilson, James, Dilulio, John Jr. i Bose Meena: American Government: Institutions and policies (2011). Cengage Learning – odabrana poglavlja

Obavezan predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij