Naziv
Institucionalni aspekti hrvatskog i anglofonih društava
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
ECTS
5
Šifra
124215
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
15
Lektorske vježbe
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Po završetku kolegija studenti će imati dobro poznavanje političkih institucija SAD-a, UK-a i RH kao i pravnih sustava ovih zemalja. Moći će prevoditi reprezentativne primjere različitih tipova političkih i pravnih tekstova, kao što su izvještaji, brošure, web stranice, službeni dokumenti, privatnopravni dokumenti, itd. Također će moći revidirati i kritički procjenjivati tuđe prijevode. Naučit će koristiti tiskane i elektroničke izvore i izrađivati vlastite terminološke glosare.
Sadržaj
 1. Uvod: – opis kolegija, ciljeva i studentskih obveza
 2. Političke institucije i prevođenje za potrebe tih institucija
 3. Pregled političkog sustava RH.
 4. Pregled političkih sustava Sjedinjenih Američkih Država i Ujedinjenog Kraljevstva
 5. Specifičnosti prevođenja za državnu upravu i nevladine organizacije- Najčešći prevodilački problemi u ovom tipu tekstova- Prevođenje različitih tipova tekstova (govori, izvješća, itd.)- Izrada prijevoda u oba smjera, revidiranje prijevoda drugih prevoditelja
 6. Revidiranje prijevoda drugih prevoditelja
 7. Pregled pravosudnog sustava RH
 8. Pregled pravosudnih sustava Sjedinjenih Američkih Država i Ujedinjenog Kraljevstva
 9. Upoznavanje sa specifičnostima prevođenja službenih dokumenata
 10. Upoznavanje sa specifičnostima prevođenja pravnih tekstova i specifičnostima jezika prava
 11. Izrada zadataka i revidiranje tuđih prijevoda
 12. Komparativni pregled obrazovnih sustava u relevantnim društvima
 13. Glavni problemi u prevođenju različitih dokumenata vezanih uz domenu obrazovanja
 14. Izrada prijevoda
 15. Revidiranje prijevoda dokumenata vezanih uz domenu obrazovanja

Ishodi učenja
 1. kritički razmišljati o vlastitim i tuđim prijevodima služeći se spoznajama suvremenih teorija prevođenja, osobito kad je riječ o međusobnom utjecaju prevođenja i kulture
 2. poznavati glavna obilježja različitih žanrova političkih i pravnih tekstova na engleskom i hrvatskom jeziku
 3. uočiti prijevodne probleme i riješiti ih odabirom prijevodnih strategija i postupaka primjerenih vrsti teksta i prijevodnoj situaciji
 4. izraditi terminološke glosarije za potrebe prevoditeljskog zadatka
 5. identificirati specifične elemente izvorne kulture i odabrati odgovarajuće postupke za njihovo prevođenje
 6. učinkovito se služiti tiskanim i elektroničkim izvorima (rječnicima, terminološkim bazama, paralelnim tekstovima) te dolaziti do informacija potrebnih za prevođenje stručnih tekstova
Metode podučavanja
Nastava u kolegiju se odvija u obliku predavanja i lektorskih vježbi. Predavanja pružaju pregled relevantnih političkih i pravosudnih sustava te osnovne spoznaje o žanrovskim i jezičnim specifičnostima političkih i pravnih tekstova.
Praktična se nastava oslanja na rad na projektima koje studenti izrađuju pojedinačno i u grupama, djelomice i u virtualnom okruženju, na http://omega.ff.zg.hr. Studente se potiče da koriste elektroničke i tiskane izvore, izrađuju vlastite korpuse paralelnih tekstova, glosare, da surađuju sa stručnjacima za pojedina područja i iskusnim prevoditeljima koji dolaze kao gostujući suradnici da bi podijelili svoje profesionalno iskustvo. Studenti također revidiraju vlastite prijevode i prijevode svojih kolega i drugih prevoditelja.
Metode ocjenjivanja
Studenti redovito izrađuju različite domaće zadaće koje nastavnik pregledava.
Za ocjenu tijekom semestra pišu dva kolokvija (koja se sastoje od testa i prijevoda koji se izrađuju u učionici) i izrađuju dva opsežnija prevodilačka zadatka - projekta u kućnim uvjetima. Konačna je ocjena zbir postignutih ocjena.

Obavezna literatura
 1. Alcaraz, Enrique, Hughes, Brian and Pym, Anthony: Legal Translation Explained. (2001) – odabrana poglavlja
 2. Mauk, David i John Oakland: American Civilzation. (2009). Abingdon/New York: Routledge. – odabrana poglavlja
 3. Mayoral Asensio, Robert: Translating Official Documents. (2003) – odabrana poglavlja
 4. Oakland, John: British Civilization. (2020). Abingdon/New York: Routledge. – odabrana poglavlja
Dopunska literatura
 1. Vidaković – Mukić, Marta. 2006. Opći pravni rječnik Zagreb: Narodne novine. – odabrane natuknice
 2. Wilson, James, Dilulio, John Jr. i Bose Meena. 2011. American Government: Institutions and policies. Cengage Learning – odabrana poglavlja
 3. Bennet, Anthony. 2017. US Government and Politics. Hodder Education Group. – odabrana poglavlja
 4. Watts, Duncan. 2017. A Glossary of UK Government and Politics. Hodder Education Group – odabrana poglavlja
 5. Veselica Majhut, Snježana. 2019. Translating legal contracts. U: Hlavac, Jim ; Veselica Majhut, Snježana (ur.) Translating from Croatian into English: A Handbook with Annotated Translations. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada. str. 101-118

Obavezan predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij