Naziv
Arheološki praktikum - kvantitativna obrada podataka
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS
2
Šifra
186313
Semestri
zimski
Satnica
Vježbe u praktikumu
60

Cilj
Cij kolegija je da studenti kroz praktični rad usvoje metodologiju obrade i analize arheološke građe.
Sadržaj
 1. Prepoznavanje kulturnog i kronološkog konteksta građe
 2. Odabir građe i upoznavanje s kontekstom
 3. Izrada baze podataka–odabir parametara
 4. Praktičan rad –klasifikacija građe
 5. Praktičan rad –klasifikacija građe
 6. Praktičan rad –klasifikacija građe
 7. Praktičan rad –klasifikacija građe
 8. Upoznavanje s kvantitativnim analizama
 9. Upoznavanje sa statističkim analizama
 10. Analiza podataka
 11. Analiza podataka
 12. Analiza podataka
 13. Interpretacija podataka
 14. Prezentacija rezultata
 15. Prezentacija rezultata

Ishodi učenja
 1. Izraditi tipološku klasifikaciju
 2. Izraditi tehnološku klasifikaciju
 3. Izraditi bazu podataka
 4. Koristiti prikladne kvantitativne i statističke analize ovisno o kontekstu nalaza
 5. Komparirati dobivene rezultate s objavljenim
 6. Obrađeni materijal vrednovati i interpretirati u vremenskom i prostornom kontesktu
Metode podučavanja
Predavanja, samostalni rad.
Metode ocjenjivanja
Student na kraju semestra prezentira rezultate samostalnog rada.

Obavezna literatura
 1. Drennan, M. 2010. Statistics for Archaeologists: A Common Sense Approach. Springer
 2. Oddel, G. 2004. Lithic Analysis. Springer
 3. Sinopoli, C. M. 1991,Approaches to Archaeological Ceramics, Plenum Press, New York & London.
 4. Miloglav, I. 2016,Keramika u arheologiji –Lončarstvo vučedolske kulture na vinkovačkom području, AMZ 7, Vinkovci-Zagreb, prvi dio, 17-79.
Dopunska literatura
 1. Whittaker, J. 1994, Flintknapping: Making and Understanding Stone Tools, University of Texas Press, Austin.
 2. Horvat, M. 1999, Keramika. Tehnologija keramike,tipologija lončenine, keramični arhiv, Razprave Filozofske fakultete, Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, Ljubljana.
 3. Vuković, J. Studije keramike. Teorija i metodologija u analizama grnčarije u arheologiji. Zavod za udžbenike, Beograd, 2017.

Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij