Naziv
smjer Prapovijesna
Puni naziv
Arheologija, smjer Prapovijesna
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski jednopredmetni
Stručni naziv
magistar arheologije
magistra arheologije
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
120
Opis

1. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati najmanje 3 ECTS bodova (11058)
3. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 2 ECTS boda (11059)
3.1. Kolegiji s odsjeka
Analiza ljudskih ostataka nađenih na arheološkim nalazištima 117927
Arheologija kasnog srednjeg i novog vijeka 170491
Bizantska arhitektura, slikarstvo i mozaici 117930
Egejska arheologija 117450
Eksperimentalna arheologija 184172
Fenomeni materijalne i duhovne kulture grčkog svijeta 117453
Germani u Panoniji 117454
Izabrane teme iz ranokršćanske arheologije 2 142549
Latinski jezik za arheologe II 186357
Predromanička i ranoromanička arhitektura 117479
Provincijalna arheologija 1 142617
Rano i srednje brončano doba u Karpatskoj kotlini 132061
Ranokršćanska arheologija 142622
Rimska klasična arheologija 117483
Rimska provincijalna keramika 117484
Rimska uprava u provinciji Dalmaciji 132064
Seminar iz arheologije srednjovjekovnih grobalja 117485
Seminar iz kasnoantičke arheologije 142663
Seminar iz provincijalne arheologije 2 142666
Seminar iz srednjovjekovne arhitekture 117932
Srednjovjekovna keramika 117490
Starohrvatska groblja od 7. do 11. st. 117491
Stereotipi, predrasude i tabui u i o antičkom društvu 132062
Teorijska arheologija 117934
Teorijski i praktični uvod u izabrane tipologije provincijalnorimskih malih nalaza 142630
2. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - Odabrati najmanje 5 ECTS bodova (11823)
3. Izborni kolegiji - Odabrati najmanje 2 ECTS boda (11824)
3.1. Kolegiji s odsjeka
3. semestar
1. Obavezni predmeti
Arheologija eneolitika 117436
Istočni halštatski krug 170494
Latenska kultura u Hrvatskoj 170496
Počeci simbolike i umjetnosti 117489
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati 5 ECTS bodova (11698)
3. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 3 ECTS boda (11697)
3.1. Kolegiji s odsjeka
Arheologija kasnog srednjeg i novog vijeka 170491
Bizantska arhitektura, slikarstvo i mozaici 117930
Egejska arheologija 117450
Fenomeni materijalne i duhovne kulture grčkog svijeta 117453
Germani u Panoniji 117454
Izabrane teme iz ranokršćanske arheologije 2 142549
Latinski jezik za arheologe II 186357
Materijali i tehnologije u arheologiji 170512
Predromanička i ranoromanička arhitektura 117479
Provincijalna arheologija 1 142617
Ranokršćanska arheologija 142622
Rimska klasična arheologija 117483
Rimska provincijalna keramika 117484
Rimska uprava u provinciji Dalmaciji 132064
Seminar iz arheologije srednjovjekovnih grobalja 117485
Seminar iz kasnoantičke arheologije 142663
Seminar iz provincijalne arheologije 2 142666
Seminar iz srednjovjekovne arhitekture 117932
Simbolika i umjetnost u paleolitiku 125074
Srednjovjekovna keramika 117490
Starohrvatska groblja od 7. do 11. st. 117491
Stereotipi, predrasude i tabui u i o antičkom društvu 132062
Teorijski i praktični uvod u izabrane tipologije provincijalnorimskih malih nalaza 142630
4. semestar
1. Obavezni predmeti