Naziv
smjer Prapovijesna
Puni naziv
Arheologija, smjer Prapovijesna
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski jednopredmetni
Stručni naziv
magistar arheologije
magistra arheologije
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
120

 1. moći napisati i objaviti znanstveno i stručno djelo
 2. argumentirati svoje stavove i iznijeti kritičko mišljenje o postojećim spoznajama na osnovi stečenog znanja
 3. prepoznati kulturno dobro i poznavati postupak pokretanja zaštite kulturnog dobra
 4. kritički se osvrnuti na kronološki i tipološki položaj određene građe unutar postojećih kronologija i tipologija
 5. moći prikupiti i interpretirati arheološke podatke referirajući se na aktualne spoznaje i teorije
 6. korištenje stranim jezikom u izradi znanstvenog i stručnog rada
 7. moći provesti stručnu i znanstvenu analizu arheološke građe
 8. objasniti moguće uzroke i mehanizme kulturnih i civilizacijskih promjena
 9. objasniti različite tehnološke, kulturne, socijalne, duhovne i krajobrazne procese koji utječu na razvoj određene zajednice na određenom području kroz sva arheološka razdoblja
 10. moći prezentirati stručne podatke znanstvenoj zajednici i široj javnosti
 11. moći samostalno organizirati i provoditi arheološko iskopavanje i terenski pregled
 12. uvažavati kulturne i sve druge različitosti
 13. primijeniti osnovne znanstvene standarde eksperimentalne arheologije
 14. smjestiti usvojena znanja u širi geografski i kulturni kontekst, te prepoznavati različite tragove ljudske aktivnosti
 15. povezati i integrirati stečena znanja i vještine, te iskoristi specifične i generičke kompetencije kako bi samostalno došli do relevantnih zaključaka (suradnja sa srodnim strukama)

1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati najmanje 3 ECTS bodova (11058)
3. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 2 ECTS boda (11059)
3.1. Kolegiji s odsjeka
117927 Analiza ljudskih ostataka nađenih na arheološkim nalazištima
170491 Arheologija kasnog srednjeg i novog vijeka
117450 Egejska arheologija
184172 Eksperimentalna arheologija
117453 Fenomeni materijalne i duhovne kulture grčkog svijeta
117454 Germani u Panoniji
142549 Izabrane teme iz ranokršćanske arheologije 2
186357 Latinski jezik za arheologe II
117479 Predromanička i ranoromanička arhitektura
132061 Rano i srednje brončano doba u Karpatskoj kotlini
142622 Ranokršćanska arheologija
117483 Rimska klasična arheologija
235567 Rimska provincijska arheologija 1
235570 Rimska provincijska arheologija 2
235571 Rimska provincijska keramika
117485 Seminar iz arheologije srednjovjekovnih grobalja
142663 Seminar iz kasnoantičke arheologije
117932 Seminar iz srednjovjekovne arhitekture
117490 Srednjovjekovna keramika
117491 Starohrvatska groblja od 7. do 11. st.
132062 Stereotipi, predrasude i tabui u i o antičkom društvu
1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - Odabrati najmanje 5 ECTS bodova (11823)
3. Izborni kolegiji - Odabrati najmanje 2 ECTS boda (11824)
3.1. Kolegiji s odsjeka
124234 Arheologija Avara i Slavena od 6. st. do 9. st.
124241 Avarska groblja i naselja u Karpatskoj kotlini
117458 Germanska groblja i nalazi ranoga srednjega vijeka
124242 Grčka uporabna keramika
124243 Grčki jezik za arheologe II
142609 Izabrane teme iz ranokršćanske arheologije 1
170513 Metodologija arheoloških istraživanja
132063 Povijesni pregled razvoja arheologije
124357 Ranosrednjovjekovna plastika
125384 Religioznost u prapovijesti
142626 Rim i njegove provincije
235572 Seminar iz rimske provincijske arheologije 1
124259 Terenska nastava
124261 Umjetnički obrt klasičnog razdoblja
1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati 5 ECTS bodova (11698)
3. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 3 ECTS bodova (11697)
3.1. Kolegiji s odsjeka
170491 Arheologija kasnog srednjeg i novog vijeka
117450 Egejska arheologija
117453 Fenomeni materijalne i duhovne kulture grčkog svijeta
117454 Germani u Panoniji
142549 Izabrane teme iz ranokršćanske arheologije 2
186357 Latinski jezik za arheologe II
170512 Materijali i tehnologije u arheologiji
117479 Predromanička i ranoromanička arhitektura
142622 Ranokršćanska arheologija
117483 Rimska klasična arheologija
235567 Rimska provincijska arheologija 1
235570 Rimska provincijska arheologija 2
235571 Rimska provincijska keramika
117485 Seminar iz arheologije srednjovjekovnih grobalja
142663 Seminar iz kasnoantičke arheologije
117932 Seminar iz srednjovjekovne arhitekture
117490 Srednjovjekovna keramika
117491 Starohrvatska groblja od 7. do 11. st.
132062 Stereotipi, predrasude i tabui u i o antičkom društvu