Naziv
Interpretativni modeli teorije demografske tranzicije
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS
4
Šifra
118164
Semestri
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
upoznavanje studenata s različitim populacijskim teorijama iz kojih se u 20. stoljeću razvila dominantna teorija demografske tranzicije. Širi je cilj uputiti studente na mogućnosti proučavanja povijesne demografije i korištenja njezinih metoda u historiografskom istraživanju.
Sadržaj
 1. Uvodno izlaganje o predmetu i problemima njegova proučavanja. Objašnjenje temeljnih pojmova, upoznavanje s literaturom.
 2. Početak sustavnih demografskih istraživanja. Društveno uvjetovana smrtnost. Značenje djela Danijela Defoa Dnevnik godine kuge. Istraživanja Johna Graunta, Edmonda Halleyja Petera Süssmilcha.
 3. Problem prenaseljenosti i problem nedostatka stanovništva u Europi krajem 17. i početkom 18. stoljeća. Populacijski stavovi nacionalnih država. Merkantilizam. Ideje i učenja Jeana- Baptista Colberta, William Pettyja, Richarda Cantillona.
 4. Fizokrati, njihovo učenje i najvažniji predstavnici. Francois Quesnay i njegova teorija. Načela Adama Smitha u Bogatstvu naroda.
 5. Thomas Robert Malthus i antipopulacijska teorija. Uzroci prihvaćanja pesimizma Malthusova učenja u Francuskoj.
 6. Populacijska istraživanja povezana s industrijskom revolucijom. Ideje Davida Ricarda i John Stuarta Milla. Kritičari Malthusova učenja.
 7. Stavovi marksista prema stanovništvu. Teorija tehnološke nezaposlenosti, odnos rada i kapitala. Učenje Johna Maynarda Keynsa o posljedicama smanjivanja stanovništva.
 8. Populacijska istraživanja u habsburškim zemljama. Kameralisti. Ideje Nikole Škrleca Lomničkog. Istraživanja stanovništva u Hrvatskoj u okviru znanstvenih projekata i sveučilišnih studija.
 9. Doprinos Petra Matkovića, Frana Vrbanića i Milovana Zoričića znanstvenom proučavanju populacijske problematike u Hrvatskoj.
 10. Teorija demografske tranzicije. Opće postavke teorije.
 11. Pristupi u interpretaciji povijesnog modela demografske tranzicije u Hrvatskoj. Problematizacija nekih obilježja toga modela.
 12. Primjena teorije demografske tranzicije i njezina povezanost s procesom modernizacije.
 13. Povijesna demografija - pomoćna znanost u povijesnom istraživanju.
 14. Povijesna znanost – ishodište povijesne demografije.
 15. Zaključno predavanje

Ishodi učenja
 1. prepoznavati mehanizme promjenjivosti u razvoju stanovništva
 2. prepoznavati demografske aspekte društvenih procesa
 3. kritički vrednovati rezultate demografskih istraživanja
 4. primijeniti osnovne demostatističke metode
Metode podučavanja
izlaganje, tumačenje, komparacija, raspravljanje i razgovor o pročitanim tekstovima.
Metode ocjenjivanja
usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. a Wertheimer-Baletić, A., Stanovništvo i razvoj. Zagreb: MaTe, 1999.
 2. Stipetić, V. i Vekarić, N., Povijesna demografija Hrvatske. Zagreb – Dubrovnik: HAZU, 2004.
Dopunska literatura
 1. Vranješ-Šoljan, B., Stanovništvo Banske Hrvatske. Demografska slika Banske Hrvatske u kontekstu društveno-povijesnih promjena od 1850. do 1910. Zagreb: Educa, 2009.

Izborni predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 3. Povijest i geografija; smjer: nastavnički, sveučilišni integrirani preddiplomski jednopredmetni studij, 7. semestar
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar