Naziv
smjer Istraživački, Modul moderna i suvremena povijest (19-20. stoljeće)
Puni naziv
Povijest, smjer Istraživački, smjer Istraživački, Modul moderna i suvremena povijest (19-20. stoljeće)
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni magistar povijesti
sveučilišna magistra povijesti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60

  1. analizirati i interpretirati odabrane složene povijesne fenomene, procese i strukture primjenjujući historijske koncepte prvog i drugog reda
  2. analizirati kontekstualnu i perspektivnu uvjetovanost egzemplarnih historiografskih interpretacija, koristeći se teorijsko-metodološkim pristupima i paradigmama u historijskoj znanosti
  3. analizirati odabrane prikaze prošlosti (u masovnim i digitalnim medijima, muzejima, filmovima, književnosti, politici, novinarstvu) s obzirom na njihovu historiografsku utemeljenost i razumijevanje prirode medija u kojem su predstavljeni
  4. analizirati i procijeniti ulogu povijesti u oblikovanju individualnih i kolektivnih identiteta, kulture sjećanja i kulturnog pamćenja te u politikama povijesti
  5. oblikovati istraživačko pitanje ili hipotezu koja ima obilježja originalnosti te revidirati svoje teze ako ih opovrgavaju dokazi i argumenti
  6. odabrati teorijski okvir i metodologiju istraživanja usklađenu s istraživačkim pitanjem ili hipotezom
  7. provesti opsežnije istraživanje koje zahtijeva rad na primarnim i sekundarnim izvorima, uključujući i one na svjetskim jezicima
  8. oblikovati različite vrste usmenih, pisanih i drugih stručnih radova prilagođenih ciljanoj publici
  9. prakticirati i poticati akademsku etičnost i profesionalnu odgovornost, uvažavajući vjerske, nacionalne, rodne, političke i socijalne različitost
  10. argumentirano reagirati na zlouporabe prošlosti u historiografiji i javnom diskursu

1. Obavezni kolegiji
2. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 10 ECTS bodova (16991)
2.1. Kolegiji s odsjeka
117678 Ekohistorija
117679 Ekonomska historija
170913 Elita u kasnom Rimskom Carstvu: status, percepcija i reptrezentacija
117680 Habsburška Monarhija: imperijalna baština
117682 Historijska demografija
225511 Historiografija i nacionalizam
118164 Interpretativni modeli teorije demografske tranzicije
117685 Izvori za ranonovovjekovnu povijest I.
117686 Izvori za ranonovovjekovnu povijest III.
117687 Kršćanstvo u srednjem vijeku II
184273 Kultura putovanja u Hrvatskoj između dva svjetska rata
117688 Kulturna povijest
199022 Odabrani problemi srednjovjekovne povijesti
59717 Poljska u 19. i 20. stoljeću
117672 Pomoćne povijesne znanosti I.
117698 Pomoćne povijesne znanosti: Diplomatika s kronologijom i egdotikom
199003 Povijest Grčke i Rima I.
131879 Povijest Pokreta nesvrstanih zemalja
199002 Povijest starog Istoka I.
186951 Problemi hrvatske moderne
117699 Ranosrednjovjekovni identiteti: Hrvatska i Europa
117700 Rođaci i bližnji - obiteljske strukture
117701 Srednjovjekovni latinski jezik I
117702 Srednjovjekovno plemstvo
199004 Stara povijest hrvatskih zemalja I.
199013 Teorijski pristupi i paradigme u historiografiji stare povijesti I.
1. Obavezni kolegiji
2. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 10 ECTS bodova (16992)
2.1. Kolegiji s odsjeka
118160 1968. - Uzroci i posljedice
199007 Društvene grupe u klasičnom svijetu i antička prozopografija I.
199006 Historijska antropologija staroga svijeta I.
125485 Hrvatska historiografija 20. stoljeća
124436 Izvori za ranonovovjekovnu povijest II.
124437 Izvori za ranonovovjekovnu povijest IV.
142479 Javna povijest
124438 Kršćanstvo u srednjem vijeku I
124439 Latinska paleografija
124441 Mletačka Republika: imperijalna baština
124597 Osmansko Carstvo: imperijalna baština
199025 Pomoćne povijesne znanosti II.
215551 Rod kao sudbina: izbor tema iz povijesti žena 19. i 20. stoljeća
124447 Socijalna historija: pravne ustanove i prakse
124448 Socijalna historija: raslojavanja i hijerarhije
124449 Srednjovjekovni latinski jezik II
124450 Srednjovjekovno seljaštvo
199017 Teorijski pristupi i paradigme u historiografiji stare povijesti II.
124452 Urbana povijest
124453 Vjerska povijest
124454 Vojna i vojnokrajiška povijest