Naziv
Izvori za ranonovovjekovnu povijest III.
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS
5
Šifra
117686
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno odslušati za

Cilj
Nastavljajući na znanja i vještine stečene u prethodna dva semestra, cilj predmeta „Izvori za ranonovovjekovnu povijest 3" jest napredno bavljenje latinski pisanim izvorima ranoga novog vijeka, kako tiskanima tako i rukopisnima.
Sadržaj
 1. Uvod u rad kolegija
 2. Odabrani tiskani izvor iz društvene tematike
 3. Odabrani rukopisni izvor
 4. Odabrani tiskani izvor iz političke tematike
 5. Odabrani rukopisni izvor
 6. Odabrani tiskani izvor iz ekonomske tematike
 7. Odabrani rukopisni izvor
 8. Odabrani tiskani izvor iz vjerske tematike
 9. Odabrani rukopisni izvor
 10. Odabrani tiskani izvori po izboru studenata
 11. Terenska nastava: posjet Državnom arhivu u Zagrebu
 12. Odabrani tiskani izvor bez pripreme, ali s rječnikom - priprema za ispit
 13. Odabrani rukopisni izvor bez pripreme, ali s rječnikom - priprema za ispit
 14. Odabrani tiskani izvor bez pripreme, ali s rječnikom - priprema za ispit
 15. Završna diskusija i završni dogovor o ispitu, priprema za ispit

Ishodi učenja
 1. Samostalno razumijevanje i prevođenje odabranih ranonovovjekovnih latinskih tekstova, uz pripremu
 2. Razumijevanje zadanog teksta u okviru povijesne situacije koja se u njemu ogleda i iz njega proizlazi
 3. Primjena paleografskih znanja i čitanje ranonovovjekovnih rukopisa srednje težine
 4. Čitanje i prijevod rukopisnih tekstova, uz pripremu
 5. Snalaženje i razumijevanje u glavnim crtama u nepoznatom kraćem tekstu, tiskanom i rukopisnom
 6. Osnovno snalaženje u odabranom latinskom ranonovovjekovnom arhivskom fondu
 7. Primjena stečenog znanja i vještina na konkretne latinske tekstove prema vlastitom izboru, prema potrebama odabrane teme diplomskog rada
Metode podučavanja
Rad na satu je intenzivan i individualno usmjeren, Cijeni se i vlastita inicijativa studenata u izboru tema i tekstova. Terenska nastava u arhivu.
Metode ocjenjivanja
Vrednuje se tokom semestra redovito pohađanje nastave i priprema zadanog teksta u jezičnom i interpretativnom smislu iz sata u sat (30% ocjene), a na kraju semestra pismeni ispit koji podrazumijeva snalaženje u kraćem nepoznatom rukopisnom izvoru (uz rječnik), njegovo prevođenje (35% ocjene) i stavljanje u odgovarajući povijesni kontekst u kraćem eseju (35% ocjene).

Obavezna literatura
 1. Latinitet u Europi / s posebnim osvrtom na hrvatski latinitet nekad i danas. Zbornik radova. Matica hrvatska, Rijeka 2006 (odabrana poglavlja).
 2. GORTAN – GORSKI – PAUŠ Latinska gramatika, Školska knjiga - Zagreb
 3. BELLOSZTENECZ, Joannis, Gazophilacium seu Latino-Illyricorum onomatum aerarium, Typis J. B. Weitz, Zagrabiae 1740. (reprint: 1972. i 1998.)
 4. JAMBREŠIĆ, Andrija, Lexicon Latinum interpretatione Illyrica, Germanica et Hungarica, Typis Academicis Societatis jesu, Zagrabiae 1742. (reprint: 1992.)
 5. MAREVIĆ, Jozo, Lexicon Latino-Croaticum encyclopaedicum, vol I i II, Matica hrvatska, Zagreb 2000.
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 3. Povijest i geografija; smjer: nastavnički, sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij, 7. semestar
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar