Naziv
Jezične vježbe iz ruskog jezika 5
Organizacijska jedinica
Katedra za ruski jezik i književnost
ECTS
5
Šifra
52215
Semestri
zimski
Satnica
Lektorske vježbe
60
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Kolegij omogućuje studentima usvajanje novog lekisika čitanjem i slušanjem tekstova različite tematike, uvježbavanje primjenje naučenog materijala, u razgovoru s nastavnikom i međusobnoj komunikaciji na ruskom jeziku te izražavanje u pisanom obliku. Studenti će steći komunikativnu kompetenciju na višoj razini, primijenjivu u većem broju situacija svakodnevne komunikacije, kao i upoznati se s različitim aspektima ruske kulture.
Sadržaj
 1. JV: Вводная беседа, знакомство. L: Проблемы мегаполиса
 2. JV: Светлое имя Пушкин, tematska diskusija. L: Миграция населения
 3. JV: Память преодолевает время - leksička i gramatička obrada teksta, tematska diskusija. L: Проблемы экологии
 4. JV: Подарки - что и как дарит? - tematska diskusija. L: Проблемы демографии
 5. JV: Мир спасет красота, - leksička i gramatička obrada teksta, tematska diskusija. L: Pismena provjera poznavanja tekstova za samostalno čitanje
 6. JV: В стране нашего детства – leksička i gramatička obrada teksta, tematska diskusija. L: Проблемы глобализации
 7. JV: Природа и мы - leksička i gramatička obrada teksta, tematska diskusija. L: Антиглобалисты – противники глобализации
 8. JV: Kolokvij – L: Социальное неравенство: богатые и бедные
 9. JV: Поэзия любви – leksička i gramatička obrada teksta, tematska diskusija. L: Социальная структура общества: средний класс
 10. JV: Наш общий дом – leksička i gramatička obrada teksta, tematska diskusija. L: Pismena provjera poznavanja tekstova za samostalno čitanje
 11. JV: Лики жизни - leksička i gramatička obrada teksta, tematska diskusija. L: Проблемы образования
 12. JV: Мы в ответе за все – leksička i gramatička obrada teksta, tematska diskusija. L: Кризис культуры в современном мире
 13. JV:Спешите делать добро – leksička i gramatička obrada teksta, tematska diskusija. L: Досуг граждан как показатель развития общества
 14. JV: Kolokvij . L: Женщины в современном мире
 15. JV: Ponavljanje semestralnog gradiva. L: Pismena provjera poznavanja tekstova za samostalno čitanje

Ishodi učenja
 1. opisati i objasniti fonetske, fonološke, morfološke i sintaktičke kategorije u ruskom jeziku i povezati ih s odgovarajućim hrvatskim sustavima
 2. isplanirati strukturu vlastitoga pisanog teksta na ruskom jeziku i prilagoditi ga komunikacijskoj situaciji vodeći računa o etičkoj i društvenoj odgovornosti
 3. navesti osnovna pravila ruske ortografske i interpunkcijske norme i primijeniti ih u pismenom izražavanju na ruskom jeziku
Metode podučavanja
Usmena prezentacija nastavnog materijala, korištenje udžbenika, interakcija sa studentima, uporaba pismenih i usmenih leksičko-gramatičkih zadataka, PowerPoint prezentacije, korištenje audio materijala i video materijala, uporaba interneta
Metode ocjenjivanja
Kontinuirano praćenje, pisanje i provjera domaćih zadaća, provjera i ocjenjivanje putem kolokvija.

Obavezna literatura
 1. JV: Э.И.Иванова и др.: Наше время
 2. L: Н.В.Баско, Обсуждаем глобальные проблемы, повторяем русскую грамматику, Moskva 2012.
 3. И.А. Старовойтова, Ваше мнение. Москва. 2007.
Dopunska literatura
 1. В.П. Берков и др., Как мы живем. Санкт-Петербург, 2003
 2. А.Л. Кузнецов и др., Из истории русской культуры.Москва, 2007.
 3. Н.Ю.Писарчик, Ю.Е.Прохоров, Мы похожи, но мы разные. Санкт-Петербург, 1998.

Obavezan predmet na studijima
 1. Ruski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar