Naziv
Jezične vježbe iz ruskog jezika 4
Organizacijska jedinica
Katedra za ruski jezik i književnost
ECTS
5
Šifra
51377
Semestri
ljetni
Satnica
Lektorske vježbe
90
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Jezične vježbe: Ovladavanje leksičko-gramatičkim znanjima i vještinama u cilju formiranja jezične i komunikativne kompetencije ostvaruje se sklopom raznolikih nastavnih sadržaja.
Gramatičko-leksički ciklus vježbi težih dijelova ruske morfologije (deklinacija imena - imenica, pridjeva, zamjenica, brojeva; glagolske konjugacije po klasama i grupama; glagoli kretanja). Cilj je proširiti vokabular studenata, krug tema o kojima mogu razgovarati i naučiti studente pravilnom izražavanju na ruskom jeziku.

Govorne vježbe: Usvajanje novog leksika čitanjem i slušanjem tekstova različite tematike, uvježbavanje primjene naučenog materijala u razgovoru s nastavnikom i međusobnoj komunikaciji na ruskom jeziku te izražavanje u pisanom obliku. Materijal koji se obrađuje služi za upoznavanje ruske svakodnevice i usporedbu s našim načinom života.

Lektira 4: Čitanjem odabranih tekstova studenti proširuju svoj pasivni i aktivni leksik, ovladavaju gramatičkim i sintaktičkim konstrukcijama te frazeološkim fondom ruskog jezika. Zadaci vezani uz tekstove osposobljavaju ih za prepričavanje i izražavanje svoga mišljenja o njima. Čitanje adaptiranih književnih tekstova potiče studente da slobodno razgovoraju na ruskom jeziku, a ujedno i proširuje njihovo opće znanje o ruskoj književnosti, civilizaciji i kulturi.
Sadržaj
 1. Tema 1: Автопортрет студента. Podtema: Генеалогическое древо. Семейные отношения. JV4/GV: Aktiviranje već usvojenog i usvajanje novog leksika. Usvajanje novih razgovornih konstrukcija. Ponavljanje usvojenih i usvajanje novih gramatičkih specifičnosti. L4: Rad na odabranim adaptiranim književnim i publicističkim tekstovima u okvirima obrađivanih tema.
 2. Tema 1: Автопортрет студента. Podtema: Автобиография. JV4/GV: Aktiviranje već usvojenog i usvajanje novog leksika. Usvajanje novih razgovornih konstrukcija. Ponavljanje usvojenih i usvajanje novih gramatičkih specifičnosti. L4: Rad na odabranim adaptiranim književnim i publicističkim tekstovima u okvirima obrađivanih tema.
 3. Tema 1: Автопортрет студента. Podtema: Где ты учишься? Студенческая жизнь. JV4/GV: Aktiviranje već usvojenog i usvajanje novog leksika. Usvajanje novih razgovornih konstrukcija. Ponavljanje usvojenih i usvajanje novih gramatičkih specifičnosti. L4: Rad na odabranim adaptiranim književnim i publicističkim tekstovima u okvirima obrađivanih tema.
 4. Tema 1: Автопортрет студента. Podtema: Русские студенты. Система образования в России. JV4/GV: Aktiviranje već usvojenog i usvajanje novog leksika. Usvajanje novih razgovornih konstrukcija. Ponavljanje usvojenih i usvajanje novih gramatičkih specifičnosti. L4: Rad na odabranim adaptiranim književnim i publicističkim tekstovima u okvirima obrađivanih tema.
 5. Tema 1: Автопортрет студента. Podtema: Студенты подрабатывают. JV4/GV: Aktiviranje već usvojenog i usvajanje novog leksika. Usvajanje novih razgovornih konstrukcija. Ponavljanje usvojenih i usvajanje novih gramatičkih specifičnosti. L4: Rad na odabranim adaptiranim književnim i publicističkim tekstovima u okvirima obrađivanih tema.
 6. Tema 1: Автопортрет студента. Podtema: Поиск работы. Как составить разюме? JV4/GV: Aktiviranje već usvojenog i usvajanje novog leksika. Usvajanje novih razgovornih konstrukcija. Ponavljanje usvojenih i usvajanje novih gramatičkih specifičnosti. L4: Rad na odabranim adaptiranim književnim i publicističkim tekstovima u okvirima obrađivanih tema.
 7. JV4/GV4: Ponavljanje i priprema za provjeru znanja. Pisana provjera znanja. Kolokvij 1. L4: Rad na odabranim adaptiranim književnim i publicističkim tekstovima u okvirima obrađivanih tema.
 8. Tema 2: Свободное время и досуг. Podtema: Увлечения. JV4/GV: Aktiviranje već usvojenog i usvajanje novog leksika. Usvajanje novih razgovornih konstrukcija. Ponavljanje usvojenih i usvajanje novih gramatičkih specifičnosti. L4: Usmena provjera znanja.
 9. Tema 2: Свободное время и досуг. Podtema: Театр. Кино. Книги. JV4/GV: Aktiviranje već usvojenog i usvajanje novog leksika. Usvajanje novih razgovornih konstrukcija. Ponavljanje usvojenih i usvajanje novih gramatičkih specifičnosti. L4: Usmena provjera znanja.
 10. Tema 2: Свободное время и досуг. Podtema: Пишем рецензии и отзывы. JV4/GV: Aktiviranje već usvojenog i usvajanje novog leksika. Usvajanje novih razgovornih konstrukcija. Ponavljanje usvojenih i usvajanje novih gramatičkih specifičnosti. L4: Rad na odabranim adaptiranim književnim i publicističkim tekstovima u okvirima obrađivanih tema.
 11. Tema 2: Свободное время и догус. Podtema: Русские праздники. JV4/GV: Aktiviranje već usvojenog i usvajanje novog leksika. Usvajanje novih razgovornih konstrukcija. Ponavljanje usvojenih i usvajanje novih gramatičkih specifičnosti. L4: Rad na odabranim adaptiranim književnim i publicističkim tekstovima u okvirima obrađivanih tema.
 12. Tema 2: Свободное время и досуг. Podtema: Русские праздники. JV4/GV: Aktiviranje već usvojenog i usvajanje novog leksika. Usvajanje novih razgovornih konstrukcija. Ponavljanje usvojenih i usvajanje novih gramatičkih specifičnosti. L4: Rad na odabranim adaptiranim književnim i publicističkim tekstovima u okvirima obrađivanih tema.
 13. Tema 2: Свободное время и досуг. Podtema: Как принимаем гостей? Этикет. JV4/GV: Aktiviranje već usvojenog i usvajanje novog leksika. Usvajanje novih razgovornih konstrukcija. Ponavljanje usvojenih i usvajanje novih gramatičkih specifičnosti. L4: Rad na odabranim adaptiranim književnim i publicističkim tekstovima u okvirima obrađivanih tema.
 14. JV4/GV4: Ponavljanje i priprema za provjeru znanja. L4: Usmena provjera znanja.
 15. JV4/GV4: Pisana provjera znanja. Kolokvij 2. L4: Usmena provjera znanja.

Ishodi učenja
 1. opisati i objasniti fonetske, fonološke, morfološke i sintaktičke kategorije u ruskom jeziku i povezati ih s odgovarajućim hrvatskim sustavima
 2. isplanirati strukturu vlastitoga pisanog teksta na ruskom jeziku i prilagoditi ga komunikacijskoj situaciji vodeći računa o etičkoj i društvenoj odgovornosti
 3. navesti osnovna pravila ruske ortografske i interpunkcijske norme i primijeniti ih u pismenom izražavanju na ruskom jeziku
Metode podučavanja
Rad s udžbenikom, vježbe govorenja, slušanja, čitanja i pisanja. Samostalno korištenje rječnika. Diskusija o pročitanom. Rad s audio-vizualnim materijalima. Uporaba interneta. Komunikacija i interakcija sa studentima putem sustava za učenje na daljinu Omega.
Metode ocjenjivanja

JV4/GV4: Studenti imaju mogućnost položiti gradivo putem dvaju pozitivno ocijenjenih kolokvija tijekom semestra (bez mogućnosti ispravljanja kolokvija) ili pak putem polaganja pismenog ispita u ispitnom roku. Uvjet za izlazak na kolokvij / ispit je redovito izvršavanje studentskih obaveza tijekom semestra.
L4: Redovite usmene provjere u terminima konzultacija.

Obavezna literatura
 1. Антонова В., Нахабина М., Сафонова М., Толстых А. (2009) Дорога в Россию. Учебник русского языка (первый уровень): В1. Зластоуст, Санкт-Петербург.
 2. Головко, О. (2006) Вперёд! Пособие по русской разговорной речи. Москва: Русский язык. Курсы.
 3. Миллер Л., Политова Л. (2011) Жили-были… 12 уроков русского языка. Базовый уровень. Златоуст, Санкт-Петербург.
 4. Lektira: Александрова, А.С., Кузьмич, И.П., Мелентьева, Т.И. (2006) Непропавшие сюжеты. Москва: Русский язык.
 5. Чернышов, С., Чернышова, А. (2012) Поехали 2.II. Русский язык для взрослых. Базовый курс. Санкт-Петербург: Златоуст.
 6. Старовойтова, И. (2012) Русская лексика в заданиях и кроссвордах. Человек. Санкт-Петербург: Златоуст.
 7. Осипова, И. (2008) Ключ 2. Учебник русского языка для продолжающих А2-B2. Budapest: Corvina.
 8. Одинцова, И. (2016) Что вы сказали? Златоуст, Санкт-Петербург.
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Ruski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar