Naziv
Književnost srednjeg vijeka
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Španjolski
ECTS
4
Šifra
185718
Semestri
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija

Cilj
Osnovni cilj kolegija je da student usvoji temeljno znanje o kulturi i književnosti te općenitoj pisanoj baštini hispanskog dijela Iberskog poluotoka u Srednjem vijeku. Pritom je važan cilj i osamostaljivanje studenata u njihovim prezentacijama zadane građe te komentiranju zadane relevantne sekundarne literature. Čitanje integralnih srednjevjekovnih tekstova u izvornom obliku ne može nažalost biti cilj jer studenti prethodno nisu učili povijest jezika čime bi bili osposobljeni za postizanje takva cilja pa se poznavanje primarne literature postiže najčešće usporednim čitanjem izvornika i njegova prijevoda na suvremeni španjolski jezik.
Sadržaj
 1. Predodžbe o svijetu u Srednjem vijeku i njihovo podrijetlo
 2. Početci pismenosti na romanskim dijelaktima
 3. Početci književnosti. Epsko pjesništvo
 4. Pjesma o Cidu. Povijest teksta i povijest proučavanja. Izvori za temu u hispansko-latinskim kronikama. Izvođenje epike.
 5. Epski ciklus "Condes de Castilla"
 6. Jarcha i lirika općenito u ranom Srednjem vijeku
 7. Mester de clerecia. Gonzalo de Berceo.
 8. Hagiografije u stihu.
 9. Prevoditeljska škola u Toledu u 12. stoljeću.
 10. Kulturna i znanstvena djelatnost na dvoru Alfonsa X. Mudrog.
 11. Primera Cronica General i General Estoria.
 12. Početak književne proze: El Conde Lucanor
 13. Predrenesansna lirika na galješkom i kastilskom jeziku
 14. Auto sacramental i ostala scenska i glazbeno-scenska umjetnost u Srednjem vijeku
 15. Humanizam u razdoblju vladavine Katoličkog vladarskog para.

Ishodi učenja
 1. Student će moći pokazati da poznaje osnovni kulturno-povijesni okvir španjolskog Srednjeg vijeka
 2. Student će biti kadar samostalno pretraživati izvore za pripremu prezentacije pojedinih sadržaja.
 3. Student će moći opisati i objasniti razvoj književnih vrsta u srednjevjekovnoj književnosti
 4. Student će biti kadar crpiti iz poznavanja tog formativnog razdoblja za španjolsku kulturu i književnost ono znanje koje mu je potrebno za razumievanje kasnijih složenih pojava u toj kulturi i književnosti u Novom Svijetu i u samoj Španjolskoj.
 5. Student će moći analizirati i interpretirati književne tekstove u kontekstu njihova nastanka (estetski, genološki, društveni, kulturni, biografski aspekti) (1.0 ECTS)
 6. Student će moći pokazati višu razinu razumijevanja i poznavanja širokog spektra metodoloških i kritičkih pristupa književnom tekstu (1.0 ECTS)
 7. Student će moći samostalno pretraživati literaturu potrebnu za daljnje učenje i nadogradnju stečenog znanja na području hispanskih književnosti i kulture (1.0 ECTS)
Metode podučavanja
Upućivanje u samostalno obrađivanje tekstova primarne i sekundarne literature.Manji broj ukupne satnice koristi se za klasična predavanja, premda su ona u tumačenju srednjevjekovnih fenomena potrebna i potreban je interdisciplinarni pristup u njima. Veći dio satnice koristi se za studentske prezentacije i za interaktivni pristup raspravi o pročitanoj sekundarnoj literaturi.
Metode ocjenjivanja
Uvjeti za pristupanje ispitu su redovito pohađanje nastave te održane sve prezentacije na predavanjima i ispunjeni svi ostali zadatci (čitanje i aktivno komentiranje na predavanjima). Aktovnost na satu stalno se prati i ona donosi 30% ocjene. Ostali dio ocjene formira se na temelju pismenog ispita i seminarskog rada.

Obavezna literatura
 1. Primarna obvezatna literatura: "El Poema del Mio Cid" Don Juan Manuel: "El Conde Lucanor" Sekundarna obvezatna literatura: Alan Deyermond: Historia de la literatura espanola, Edad Media (Ariel)
Dopunska literatura
 1. Primarna: "Cronica General de Espana" "La Celestina" Sekundarna: Juan LUis Alborg: Historia de la Literatura Espanola I (Gredos)

Obavezan predmet na studijima
 1. Španjolski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij