Naziv
Kontrastivna analiza teksta
Organizacijska jedinica
Katedra za skandinavske jezike i književnosti
ECTS
4
Šifra
170193
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
15
Seminar
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Cilj je kolegija razvijanje svijesti o postojanju različitih funkcionalnih stilova, njihove povezanosti s pojedinim tipovima teksta i komunikacijskih situacija te usvajanje znanja o njihovim osobitostima u dvama jezicima. Uvidom u relevantnu teorijsku pozadinu analize 'stila', 'teksta', 'diskursa' i 'registra' studenti dobivaju i nužan slojeviti terminološki i analitički okvir. Namjera je i povećati sposobnost studenta za samostalno pisanje tekstova usklađenih s jezičnim i komunikacijskim normama hrvatskog odnosno švedskog.
Sadržaj
 1. Uvod u kolegij – uvodno predavanje, predstavljanje terminologije i problematike analiziranja tekstova.
 2. Što je tekst? Kriteriji tekstualnosti. Čitanje izabranog poglavlja sa smjernicama za čitanje na satu. Rasprava.
 3. Što je stil? Funkcionalni stilovi u hrvatskom i švedskom. Kontrastivna analiza primjera funkcionalnih stilova na hrvatskom i švedskom.
 4. Što je registar? Važnost registara u pisanoj i usmenoj komunikaciji u hrvatskom i švedskom.
 5. Čitanje izabranog poglavlja sa smjernicama za čitanje na satu. Rasprava.
 6. Što je žanr, s posebnim obzirom na lingvistička odnosno pragmatička istraživanja odnosno istraživanja o tekstu i diskursu?
 7. Čitanje izabranog poglavlja sa smjernicama za čitanje na satu. Rasprava.
 8. Što je diskurs, s posebnim obzirom na spektar disciplina u kojima se analizira i istražuje diskurs?
 9. Čitanje izabranog poglavlja sa smjernicama za čitanje na satu. Rasprava.
 10. Čitanje izabranog poglavlja sa smjernicama za čitanje na satu. Rasprava.
 11. Obavezni kolokvij.
 12. Studenti drže izlaganja. Rasprava. Nastavnik daje feedback na izlaganja.
 13. Studenti drže izlaganja. Rasprava. Nastavnik daje feedback na izlaganja.
 14. Studenti drže izlaganja. Rasprava. Nastavnik daje feedback na izlaganja.
 15. Studenti drže izlaganja. Rasprava. Nastavnik daje feedback na izlaganja.

Ishodi učenja
 1. Student/ica će moći raspoznavati funkcionalne stilove u hrvatskom i švedskom te moći komentirati sličnosti i razlike pojedinog stila u dva jezika.
 2. Student/ica će moći staviti u odnos pojmove 'stila', 'teksta', 'diskursa' i 'registra' u okvirima relevantnih teorijskih objašnjenja.
 3. Student/ica će moći raspraviti terminološke nedoumice u vezi s navedenim pojmovima.
 4. Student/ica će moći prepoznati i usporediti jezične obrasce u raznovrsnim pisanim tekstovima na hrvatskome i švedskome jeziku u odnosu na pojmove 'stila', 'teksta', 'diskursa' i 'registra'
 5. Student/ica će moći samostalno primijeniti teorijsko-analitički okvir u usmenoj i pisanoj formi putem usmenog izlaganja i pisanih zadaća.
 6. Studenti će moći vrednovati i koristiti primarne i sekundarne izvore informacija te ih adekvatno primijeniti u procesu razvijanja znanja.
Metode podučavanja
predavanja, diskusija u seminaru, individualne konzultacije o usmenoj prezentaciji i pisanim zadaćama
Metode ocjenjivanja
kolokvij, obavezna jedna prezentacija, obavezne dvije pisane zadaće

Obavezna literatura
 1. Badurina, L. (2008). Između redaka: studije o tekstu i diskursu. Hrvatska sveučilišna naklada.
 2. Biber, D. (1995). Dimensions of register variation: A cross-linguistic comparison. Cambridge: Cambridge University Press.
 3. Biber, D., i S. Conrad (2009). Register, genre, and style. Cambridge: Cambridge University Press.
 4. de Beaugrande i Dressler (2010). Uvod u lingvistiku teksta. Disput.
 5. Hellspong, L. i P. Ledin (1997). Vägar genom texten. Handbok i brukstextanalys. Lund: Studentlitteratur.
 6. Josephson, O. (red) (2000). Stilstudier, Uppsala: Hallgren & Fallgren.
 7. Nyström, C. (2001). Hur hänger det ihop?, En bok om textbinding, Uppsala: Hallgren & Fallgren.
 8. Pranjković, I. (2001). Funkcionalni stilovi i sintaksa. U: Nova hrvatska skladnja, Zagreb.
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
Stari studiji
 1. Švedski jezik i kultura, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 6. semestar