Naziv
Avarska groblja i naselja u Karpatskoj kotlini
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS
5
Šifra
124241
Semestri
ljetni
Satnica
Seminar
30

Cilj
Kroz seminare će se proučavati kronološki sistemi koji su danas relevantni za proučavanje arheologije vremena avarske dominacije na području Panonske nizine.
Sadržaj
 1. Pregled dosadašnjih istraživanja Avara u Karpatskoj kotlini /Panonskoj nizini
 2. Groblja i karakteristike pokopa
 3. Groblja ranoavarskog vremena I
 4. Groblja ranoavarskog vremena II – vrijeme avarske dominacije u južnoj i srednjoj Europi
 5. Hrvatska nalazišta avarskog vremena – specifičnosti i opća slika
 6. Groblja srednjeavarskog vremena
 7. Groblja Germana u Karpatskoj kotlini
 8. Groblja Slavena u Karpatskoj kotlini – metodologija istraživanja
 9. Kasnoavarsko vrijeme
 10. Grifoni i vitice
 11. Bizantski utjecaji na avarodobni materijal
 12. Zapadni utjecaji na avarodobni materijal
 13. Zadnja desetljeća 8. stoljeća – novi stilovi tehnike i importi
 14. Avari u službi Franaka
 15. Etničke interpretacije

Ishodi učenja
 1. Objasniti, usporediti i analizirati obilježja arheoloških kultura i civilizacija na području Hrvatske i Europe te objasniti glavne povijesne procese bitne za razumijevanje arheoloških kultura posebno vremena između 550. i 850. godine
 2. Prepoznati kronološki i kulturološki indikativan arheološki materijal te moći nabrojati i savladati glavne povijesne procese.
 3. Koristiti se stručnom literaturom u samostalnom radu.
 4. Prepoznati, analizirati i objasniti tehnološki proces nastanka specifičnih predmeta iz vremena avarske dominacije.
Metode podučavanja
seminari i radionice
Metode ocjenjivanja
predan pismeni rad

Obavezna literatura
 1. É. Garam, Das Awarenzeitliche Graberfeld Von Tiszafured, Budapest, 1995.
 2. A. Cs. Sós, A. Salamon, Cemeteries of the Early Middle Ages (6th-9th Centuries A.D.) at Pókaszepetk, Budapest, 1995.
 3. J. Zábojník, Slovensko a avarský kaganát, Bratislava, 2004.
 4. I. Kovrig, Das awarenzeitliche Gräberfeld von Alattyán, AH XL, Budapest, 1963.
 5. Awaren in Europa, Schätze eines asiatischen Reitervolkes 6.-8. Jh. (katalog izložbe), Nürnberg-Frankfurt am Mein, 1985.
Dopunska literatura
 1. Lj. Pekarskaja, D. Kidd, Der Silberschatz von Martynovka aus dem 6. Und 7. Jh (Ukraine), Innsbruck 1994.
 2. Z. Vinski i S. Ercegović S, Ranosrednjevjekovno groblje u Brodskom Drenovcu, VAMZ III ser. I, Zagreb, 1961.
 3. Z. Vinski, O nalazima 6. i 7. st. u Jugoslaviji s posebnim obzirom na arheološku ostavštinu iz vremena prvog avarskog kaganata, Opusc. archaeol. III, Zagreb, 1958.
 4. J. Werner, Der Grabfund von Malaja Pereščepina und Kuvrat, Kagan der Bulgaren; Bayerische Akademie der Wissenschaften; Philosoph-hist. Klasse, Neue Folge Heft 91, München, 1984. (recen. Gy. Laszlo, Germania 64, 1986/2, 665-668.)
 5. K. Filipec, Ranosrednjovjekovna bojna sjekira iz Marinbroda (Banovina), Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu III. s. 43, Zagreb, 2010., 135. – 142.

Obavezan predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij