Naziv
Libro de Buen Amor - čitanje i komentar teksta
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Španjolski
ECTS
3
Šifra
117789
Semestri
zimski
Nastavnici
Satnica
Seminar
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija

Cilj
Ciljevi su produbljivanje i primjena znanja o srednjovjekovnoj književnosti, usvajanje književnoznanstvenih metoda, razvijanje jezičnih kompetencija te osposobljavanje studenata za samostalnu interpretaciju i analizu književnih tekstova na primjeru djela Libro de Buen Amor.
Sadržaj
 1. Uvodni sat. Objašnjenje izvedbenog plana i programa.
 2. Povijesne i društvene okolnosti XIV. stoljeća. Kratki pregled srednjovjekovne književnosti do XIV. stoljeća. LBA: autor, rukopisi i naslov.
 3. Struktura djela. Žanrovska i metrička raznolikost.
 4. Čitanje i komentar teksta I.
 5. Čitanje i komentar teksta II.
 6. Čitanje i komentar teksta III.
 7. Različiti pristupi analizi LBA. Različiti diskursi u djelu.
 8. Pojam religije u LBA.
 9. Pojam grijeha u LBA.
 10. Poimanje ljubavi u LBA. Lik svodilje.
 11. Slika društva u LBA.
 12. LBA kao didaktična literatura.
 13. Referati studenata.
 14. Referati studenata.
 15. Referati studenata.

Ishodi učenja
 1. Moći će samostalno analizirati književni tekst, služiti se sekundarnom literaturom, primijeniti metodologiju znanstvenog rada, analizirati jezična i stilska obilježja srednjovjekovnih književnih djela na španjolskom jeziku.
 2. Moći će interpretirati relevantne podatke iz srednjovjekovne španjolske književnosti te ih koristiti u širem sagledavanju kulturnih i društvenih pojava.
 3. Moći će primijeniti naučenu književnu kritičku aparaturu i temeljne spoznaje o književno-stilskim formacijama i tumačenju književnih djela danog razdoblja.
 4. Moći će analizirati i interpretirati književne tekstove u kontekstu njihova nastanka (estetski, genološki, društveni, kulturni, biografski aspekti).
 5. Moći će pokazati višu razinu razumijevanja i poznavanja širokog spektra metodoloških i kritičkih pristupa književnom tekstu
 6. Moći će samostalno pretraživati literaturu potrebnu za daljnje učenje i nadogradnju stečenog znanja na području hispanskih književnosti i kulture.
Metode podučavanja
Poučavanje vođenim otkrivanjem i raspravama.
Samostalno učenje čitanjem primarne literature i pisanjem završnog pismenog rada.
Metode ocjenjivanja
Prilikom ocjenjivanja vrjednovat će se studentovo pohađanje nastave i sudjelovanje na satu, usmeno izlaganje na zadanu temu i završni pismeni ispit. Student može pristupiti pismenom ispitu tek nakon izvršenih obveza u okviru kolegija tj. usmenog izlaganja na satu vezanog uz jedan od aspekata djela Libro de Buen Amor.
Struktura završne ocjene:
Kontinuirana evaluacije rada studenta: 30%
Usmeno izlaganje: 30%
Seminarski rad: 40%
Studenti koji su iz kontinuirane evaluacije tijekom semestra dobili negativnu ocjenu polažu i usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Alborg, Juan Luis, Historia de la literatura española, Gredos, Madrid, 1974.
 2. Castro, Américo, España en su historia, Cristianos, moros y judíos, Grijalbo Mondadori, Barcelona, 1996.
 3. Criado de Val, Teoría de Castilla la Nueva, Gredos, Madrid, 1969.
 4. López Estrada, Francisco, Introducción a la literatura medieval española, Gredos, Madrid, 1966.
 5. Rico, Francisco: Historia y crítica de la literatura española, sv. 1, Crítica, Barcelona, 1980.
 6. Arcipreste de Hita, Libro de Buen Amor
Dopunska literatura
 1. Lapesa, Rafael, „El tema de la muerte en el Libro de Buen Amor”, u De la Edad Media a nuestros días, Gredos, Madrid, 1971.
 2. Rodríguez Puértolas, Julio, Juan Ruiz, Arcipreste de Hita, EDAF, Madrid,1978.
 3. oro Ceballos, Francisco, Juan Ruiz, arcipreste de Hita, y el Libro de buen amor: congreso homenaje a Alan Deyermond, Ayuntamiento de Alcalá la Real, Área de Cultura, Alcalá la Real, Jaén,2008

Obavezan predmet na studijima
 1. Španjolski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij