Naziv
Biblija kao književnost u nastavi
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
ECTS
4
Šifra
125461
Semestri
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Osposobiti studente kako bi mogli uočavati i vrjednovati književne odrednice biblijskih tekstova:
- prostorne i vremenske silnice u suodnosu s drugim elementima književnoga stila
- žanrovske odrednice
- odrednice tipične za određeneni tekst
- recepciju s teološkoga, ideološkoga i književnoga stajališta
- utjecaj na druge biblijske i izvanbiblijske tekstove

Osposobiti studente za tumačenje biblijskih tekstova učenicima srednjih škola.
Sadržaj
 1. 1. Što je sveto? Povijesne i zemljopisne odrednice biblijskih tekstova; Katolička crkva, Biblija i književnost; Ecoova otvorena i zatvorena djela i Biblija; Frye, književnost i Biblija; Pepper o književnoj vrijednosti i Biblija
 2. 2. Intertekst bliskoistočnih književnosti u Bibliji; arheologija i paleografija
 3. 3. Žanrovi; stilske figure bez glasovnih igara; Stilske figure s glasovnim igrama
 4. 4. Petoknjižje: stilske odrednice četiriju predaja
 5. 5. Petoknjižje: sage, legende, romanse i psihoanaliza
 6. 6.Povijesne knjige, ustroj; Judita; Zločin u Gibei i Ruta; kronika po Muiru i biblijske kronike
 7. 7. Psalmi (Staigerova obilježja lirike i psalmi, vrste psalama; promjene naslovljenika)
 8. 8. Mudrosne knjige; Job i Propovjednik; problem zla: teodiceja
 9. 9. Uvod u proročku književnost; Izaija; Jona (sintaktostilistička obilježja; simetrija i asimetrija; Iser i Knjiga o Joni; poveznice s drugim bibl. tekstovima)
 10. 10. Uvod u Novi zavjet, R. Girard; Marko (povijesne i zemljopisne odrednice; stilske posebnosti evanđelja ukupno i Marka posebno; tragedija po Steineru i evanđelje po Marku; Genetteova fokalizacija i Marko)
 11. 11. Matej (prostorne i vremenske odrednice; sinoptička evanđelja; problem datacija; ustroj, bitni stilemi)
 12. 12. Luka (prostorne i vremenske odrednice, ustroj, bitni stilemi; Tomaševskijeve motivacije i Luka; teološke dvojbe)
 13. 13. Ivan (prostorne i vremenske odrednice, teološki problemi: gnostika i katolicizam; obilježja ivanovske zajednice; ustroj, bitni stilemi)
 14. 14. Corpus Paulinum (Pavlov životopis, odnos Pavlovih poslanica i Djela apostolskih, tumačenje književnih vrijednosti 1. Kor i Rimljanima; interpretacija Himne ljubavi; stilska obilježja autentičnih poslanica; Pavao i antička retorika)
 15. 15. Otkrivenje i apokaliptična književnost (Izaijina i Danijelova apokalipsa i Otkrivenje; ustroj Otkrivenja; Fryeeva romansa i Otkrivenje; binarizmi u Otkrivenju)

Ishodi učenja
 1. Studenti će biti sposobni uočiti, raščlaniti, sintetizirati i interpretirati specifičnosti određene žanrovske skupine biblijskih tekstova (proročka djela, mudrosne knjige, apokaliptična književnost...)
 2. Studenti će biti sposobni uočiti, raščlaniti i tumačiti specifičnosti pojedinih tekstova unutar skupine tekstova (Psalam 137 prema psalmima uopće; Jona i druge proročke knjige).
 3. Studenti će biti sposobni uočiti i interpretirati odrednice biblijskih tekstova koje nastaju korelacijom teoloških i književnih silnica.
 4. Studenti će biti sposobni proučavati i primijeniti podatke iz biblijskih atlasa i mrežnih biblijskih tekstova prezentiranih i posebno prilagođenih lingvističkim istraživanjima.
 5. Studenti će biti osposobljeni tumačiti biblijske tekstove učenicima srednjih škola primjenom metoda rada na tekstu, razgovora, usporednoga čitanja tekstova sličnoga žanra te pomoću izlaganja za koja će pripremati učenike.
 6. Studenti će biti osposobljeni prepoznati, raščlaniti i raspravljati o ključnim teološkim, ekleziološkim i estetskim posljedicama različite interpretacije biblijskih tekstova.
 7. Studenti će biti osposobljeni prepoznati temeljne aspekte značenja biblijskih tekstova.
 8. Studenti će biti sposobni uočiti, vrjednovati, interpretirati i učenicima tumačiti međuodnose žanrovskih, prostorno-vremenskih i recepcijskih odrednica izabranih biblijskih tekstova.
 9. Studenti će biti sposobni uočiti, vrjednovati, interpretirati i učenicima tumačiti međuodnose žanrovskih, prostorno- vremenskih i recepcijskih odrednica izabranih biblijskih tekstova.
 10. Studenti će biti sposobni uočiti, raščlaniti interpretirati i učenicima prenositi međuodnose izabranih biblijskih tekstova sa svojim intertekstualnim izvorima.
Metode podučavanja
Predavanje, rad na tekstu, usmjereno čitanje i čitanje sa zadatkom;
pripremljena studentska izlaganja; rad s kartama i mrežnim stranicama
Metode ocjenjivanja
Studenti tijekom seminara izlažu o proučavanim dijelovima Biblije
Studenti pišu tri kolokvija s po 15 upita na koje se odgovara dopunom ili povezanim tekstom (zadatci objektivnoga tipa).
Studenti koji ne pristupe kolokvijima pristupaju pisanomu dijelu ispita u cijelosti (studenti koji dio gradiva riješe tijekom kolokvija ne pristupaju pisanomu ispitu iz toga dijela gradiva)

Obavezna literatura
 1. Izabrana poglavlja iz Zagrebačke Biblije ili Jeruzalemske Biblije (po uputi predavača, ukupno 350 stranica; studenti mogu čitati i na drugim jezicima, no Biblije moraju sadržavati tekstove koje predavač odredi za čitanje)
 2. Komentari izabranih knjiga iz Zagrebačke Biblije te iz Jeruzalemske Biblije
 3. Slavić, Dean: Biblija kao književnost, sveučilišni udžebnik, recenzenti: prof. dr. Ivan Dugandžić, prof. dr. Mato Zovkić, prof. dr.sc. Adalbert Rebić i izv.prof. dr. Vladimir Lončarević
Dopunska literatura
 1. Alter, Robert i Kermode, Frank (uredili): The Literary Guide to the Bible, The Belknapp Press of Harvard University Press, Cambridge Massachusetts 1999.
 2. Brown, E. Raymond: Uvod u Novi zavjet, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 2008. (RB)
 3. Dugandžić, Ivan: Kako su nastala evanđelja, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1999.
 4. Freedman, David Noel (glavni urednik): The Anchor Bible Dictionary, Doubleday , New York 1992.
 5. Frye, Northrop: The Great Code, The Bible and Literature, A Harvest Book, New York 1983.
 6. Frye, Northrop: Words with Power, Being a Second Study of The Bible and Literature, Harcourt Brace Jovanovich, New York 1992.
 7. Gable, John; Wheeler, Charles; York, Anthony: The Bible as Literature, Oxford University Press, New York, Oxford 2000.
 8. Hohnjec, Nikola: Djela proročka: likovi i središnje proročke teme, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 2001.
 9. Lévi-Strauss, Claude: Strukturalna antropologija, Stvarnost, Zagreb 1977.
 10. Lujić, Božo: Starozavjetni proroci, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 2004.
 11. Papinska biblijska komisija: Tumačenje Biblije u Crkvi Biblija i kristologija, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1995.
 12. Pritchard, James B. (urednik): Biblijski atlas, Cankarjeva založba, Ljubljana i Zagreb 1990.
 13. Popović, Anto: Uvod u knjige Staroga zavjeta, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 2012.
 14. Rebić, Adalbert: Biblijske starine, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1992.
 15. Rebić, Adalbert: Vodič po Svetoj zemlji, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 2010.
 16. Zovkić, Mato: Pavlove poslanice. Povod i sadržaj, Crkva na kamenu, Mostar 1988.

Izborni predmet na studijima
 1. Kroatistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Kroatistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar