Naziv
smjer Nastavnički
Puni naziv
Kroatistika, smjer Nastavnički
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni magistar edukacije hrvatskog jezika i književnosti
sveučilišna magistra edukacije hrvatskog jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60

 1. navesti i objasniti teorije učenja, temeljne školske dokumente, načela, izvore i oblike u nastavi hrvatskoga jezika
 2. objasniti metodičke sustave, modele i metode i primjenjivati ih u nastavi hrvatskog jezika
 3. oblikovati, primijeniti i procijeniti alate za utvrđivanje postignuća u nastavi hrvatskoga jezika i književnosti
 4. samostalno izvoditi obveznu i dodatnu nastavu u okviru predmetnih područja Hrvatskog jezika: jezika i jezičnog izražavanja, hrvatske i svjetske književnosti te medijske kulture na svim odgojnim i obrazovnim razinama
 5. interpretirati s učenicima tekstove hrvatske i svjetske književnosti u okviru školske interpretacije na svim obrazovnim razinama
 6. primjenjivati odgovarajuće čitateljske strategije i interpretativne modele te razvijati sposobnost samostalnog čitanja, doživljavanja i razumijevanja književnih tekstova
 7. interpretirati s učenicima književne tekstove u okviru školske interpretacije na svim obrazovnim razinama
 8. organizirati i voditi heuristički razgovor s učenicima o temama iz programa za hrvatski jezik i književnost, kao i o problemima etičke i estetičke naravi koji se tematiziraju u različitim književnim tekstovima
 9. upotrebljavati različita pomagala i izvore znanja, od elektroničkih i mrežnih alata i različitih medija iskaza do iskaza živih govornika
 10. poticati, usmjeravati i vrednovati učeničke literarne i druge kreativne sposobnosti, književni senzibilitet i pismeno izražavanje
 11. proučiti, analizirati i objasniti strukturu leksika hrvatskoga jezika, osnovne leksičko-semantičke odnose u njemu, raslojavanje leksika i leksičko posuđivanje
 12. usvojiti temeljna pravila standardologije, što uključuje razumijevanje odnosa između jezične norme i kodifikacije, jezične politike i jezičnoga planiranja, purizma i jezične kulture, jezika, nacije i identiteta, standarda i dijalekta
 13. planirati, organizirati i realizirati istraživačke radionice s učenicima (npr. s područja dijalektologije i usmene književnosti) te materijal vrednovati i pohraniti i tako ga učiniti dostupnim lokalnoj zajednici
 14. odgovorno poticati uvažavanje raznolikosti među učenicima, poticati interpersonalne vještine i timski rad
 15. primjenjivati etička načela u radu s učenicima
 16. poticati na poštovanje različitosti, drugih idioma, njihovih govornika i jezičnih realizacija

1. Obavezni predmeti
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
3. Izborni kolegiji - Hrvatska književnost - Odabrati 4 ECTS boda (10686)
4. Izborni kolegiji - Hrvatsko jezikoslovlje - Odabrati 4 ECTS boda (10787)
5. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12632)
1. Obavezni predmeti
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
3. Izborni kolegiji - Hrvatska književnost - odabrati 4 ECTS boda (11936)
4. Izborni kolegiji - Hrvatsko jezikoslovlje - odabrati 4 ECTS boda (11937)
5. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12632)
1. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
2. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12632)
3. Izborni kolegiji - Odabrati najmanje 4 ECTS boda (12440)
118104 Augustin Tin Ujević
125463 Dubrovnik: otvoreni i zatvoreni grad
225498 Ekonomski imaginarij Sjedinjenih Američkih Država u hrvatskoj književnosti 20. st.
118106 Filološke analize hrvatskostaroslavenskih tekstova
118110 Hrvatska leksikologija
170270 Hrvatska usmenoknjiževna retorika
170857 Lik žene i žene autorice u starijoj hrvatskoj književnosti
235632 Novije analize hrvatske sintakse
125471 Povijest i hrvatska književnost ranog novovjekovlja
118124 Predaja kao usmenoknjiževni žanr
170292 Razgovorni jezik i žargon
118128 Sublimno i zazorno u književnosti hrvatske moderne
118129 Tekstna lingvistika
131731 Uvod u grafostilistiku
4. Izborni kolegiji - mediji - Odabrati najmanje 4 ECTS boda (12452)
1. Obavezni predmeti
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
3. Metodički blok i praska - odabrati jedan kolegij (12875)
4. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12632)