Naziv
smjer Nastavnički
Puni naziv
Kroatistika, smjer Nastavnički
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar edukacije hrvatskog jezika i književnosti
magistra edukacije hrvatskog jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60
Opis

 1. interpretirati s učenicima književne tekstove u okviru školske interpretacije na svim obrazovnim razinama
 2. planirati, organizirati i realizirati istraživačke radionice s učenicima (npr. s područja dijalektologije i usmene književnosti) te materijal vrednovati i pohraniti i tako ga učiniti dostupnim lokalnoj zajednici
 3. objasniti metodičke sustave, modele i metode i primjenjivati ih u nastavi hrvatskog jezika
 4. oblikovati, primijeniti i procijeniti alate za utvrđivanje postignuća u nastavi hrvatskoga jezika i književnosti
 5. interpretirati s učenicima tekstove hrvatske i svjetske književnosti u okviru školske interpretacije na svim obrazovnim razinama
 6. poticati na poštovanje različitosti, drugih idioma, njihovih govornika i jezičnih realizacija
 7. poticati, usmjeravati i vrednovati učeničke literarne i druge kreativne sposobnosti, književni senzibilitet i pismeno izražavanje
 8. navesti i objasniti teorije učenja, temeljne školske dokumente, načela, izvore i oblike u nastavi hrvatskoga jezika
 9. odgovorno poticati uvažavanje raznolikosti među učenicima, poticati interpersonalne vještine i timski rad
 10. organizirati i voditi heuristički razgovor s učenicima o temama iz programa za hrvatski jezik i književnost, kao i o problemima etičke i estetičke naravi koji se tematiziraju u različitim književnim tekstovima
 11. primjenjivati etička načela u radu s učenicima
 12. primjenjivati odgovarajuće čitateljske strategije i interpretativne modele te razvijati sposobnost samostalnog čitanja, doživljavanja i razumijevanja književnih tekstova
 13. proučiti, analizirati i objasniti strukturu leksika hrvatskoga jezika, osnovne leksičko-semantičke odnose u njemu, raslojavanje leksika i leksičko prosuđivanje
 14. samostalno izvoditi obveznu i dodatnu nastavu u okviru predmetnih područja Hrvatskog jezika: jezika i jezičnog izražavanja, hrvatske i svjetske književnosti te medijske kulture na svim odgojnim i obrazovnim razinama
 15. upotrebljavati različita pomagala i izvore znanja, od elektroničkih i mrežnih alata i različitih medija iskaza do iskaza živih govornika
 16. usvojiti temeljna pravila standardologije, što uključuje razumijevanje odnosa između jezične norme i kodifikacije, jezične politike i jezičnoga planiranja, purizma i jezične kulture, jezika, nacije i identiteta, standarda i dijalekta

1. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
Didaktika (NM) 120083
Psihologija odgoja i obrazovanja (NM) 120082
Sustavna pedagogija (NM) 120085
3. Izborni kolegiji - Hrvatska književnost - Odabrati 4 ECTS boda (10686)
4. Izborni kolegiji - Hrvatsko jezikoslovlje - Odabrati 4 ECTS boda (10787)
5. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12632)
2. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
Didaktika (NM) 120083
Psihologija odgoja i obrazovanja (NM) 120082
Sustavna pedagogija (NM) 120085
3. Izborni kolegiji - Hrvatska književnost - odabrati 4 ECTS boda (11936)
4. Izborni kolegiji - Hrvatsko jezikoslovlje - odabrati 4 ECTS boda (11937)
5. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12632)
3. semestar
1. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
Didaktika (NM) 120083
Psihologija odgoja i obrazovanja (NM) 120082
Sustavna pedagogija (NM) 120085
2. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12632)
3. Izborni kolegiji - Odabrati najmanje 4 ECTS boda (12440)
Figure i diskurzi 79615
Filološke analize hrvatskostaroslavenskih tekstova 118106
Hrvatska autobiografija 132084
Hrvatska leksikologija 118110
Hrvatska standardna prozodija 118111
Hrvatska usmenoknjiževna retorika 170270
Hrvatski kao ini u društveno korisnom učenju 184248
Hrvatsko modernističko i postmodernističko pjesništvo 118116
Intertekstualne veze starije i novije hrvatske književnosti 77907
Orijentalizam i okcidentalizam u hrvatskoj književnosti 132086
Popularna kultura i hrvatski roman od socijalizma do tranzicije 80632
Predaja kao usmenoknjiževni žanr 118124
Psihoanalitičko čitanje hrvatskog romana 125473
Putopis u hrvatskoj književnosti - ideologija žanra 118126
Tekstna lingvistika 118129
Terenska dijalektološka istraživanja 160824
Uvod u tematsku analizu ranonovovjekovnih tekstova 118134
4. Izborni kolegiji - mediji - Odabrati najmanje 4 ECTS boda (12452)
4. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
Didaktika (NM) 120083
Psihologija odgoja i obrazovanja (NM) 120082
Sustavna pedagogija (NM) 120085
3. Metodički blok i praska - odabrati jedan kolegij (12875)
Metodički blok i praksa 129246
Metodički blok i praksa 124361
4. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12632)