Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Redoviti profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
Konzultacije
Utorkom, po dogovoru na dean.slavic@gmail.com
Soba
Telefon
E-mail
dean.slavic@gmail.com

Životopis
Dean Slavić rođen je godine 1961. u Rijeci. Osnovnu školu završio je u Matuljima, a srednju školu u Rijeci. Diplomirao je hrvatski jezik i književnost 1986. na ondašnjem Pedagoškom fakultetu u Rijeci. Poslijediplomski studij završio je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, obranivši magisterij1997. i doktorsku dizertaciju 2000.
Predavao je hrvatski jezik tijekom godine 1987. u srednjoj školi u Opatiji, a nakon toga od 1987. do 1996. predaje hrvatski jezik i povijest u sadašnjim Osnovnim školama Andrije Mohorovičića u Matuljima i Drage Gervaisa u mjestu Brešca. Godine 1996. imenovan je savjetnikom odnosno nadzornikom za nastavu hrvatskoga jezika u ondašnjem Ministarstvu prosvjete i športa.
Godine 2007. izabran je za docenta na zagrebačkoj kroatistici, pri Katedri za metodiku nastave hrvatskoga jezika i književnosti. Godine 2013. izabran je u zvanje izvanrednoga profesora, a godine 2019. u zvanje redovitoga profesora. Dobio je nagradu Filozofskoga fakulteta za knjige objavljenje godine 2011.
Organizirao je simpozije i uredio zbornike o Dubravku Horvatiću (2008.) te odnosu Biblije i književnosti (2012. i 2014.)
Tijekom prvih demokratskih izbora 1990. bio je izabran u gradsko vijeće bivše Općine Opatija na listi Hrvatske kršćanske demokratske stranke. Nakon nekoliko godina prestao se baviti politikom. Hrvatski je branitelj iz Domovinskoga rata, nositelj Spomenice i značke Oluja.
Godine 1989. objavio je zbirku pjesama Osojnica, a godine 2003. zbirku povezanih pripovijedaka Ars moriendi.

Razdoblje Naziv Uloga

Uredništva u časopisima
  • Dometi, Matica hrvatska - Ogranak u Rijeci ,Rijeka (član uredničkoga odbora)
  • Dometi, Matica hrvatska - Ogranak u Rijeci ,Rijeka (član uredničkoga odbora)
  • Dometi, Matica hrvatska - Ogranak u Rijeci ,Rijeka (član uredničkoga odbora)
  • Dometi, Matica hrvatska - Ogranak u Rijeci ,Rijeka (član uredničkoga odbora)
  • Dometi, Matica hrvatska - Ogranak u Rijeci ,Rijeka (član uredničkoga odbora)
Nagrade i priznanja
  • 2011. Godišnja nagrada Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Opis znanstvene djelatnosti
ZNANSTVENE KNJIGE:

1. Mit i Nikola Šop, Hrvatsko filološko društvo, Rijeka 1998.

2. Simboli i proroci (Uvod u biblijski intertekst ), Školska knjiga,
Zagreb 2011.

3. Sveta knjiga i dva pjesnika (Komparativna raščlamba božanskoga, ljudskoga, animalnoga, biljnoga i mineralnoga svijeta u pjesništvu T.S. Eliota i Nikole Šopa), Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb 2011.

4. Peljar za tumače (Književnost u nastavi), Profil, Zagreb 2011.

5. Biblija kao književnost, Školska knjiga, Zagreb 2017.
IZVORNI ZNANSTVENI I DRUGIH RECENZIRANI ČLANCI:

A) Znanstveni radovi prije izbora u zvanje izvanrednoga profesora i višega znanstvenoga suradnika
1. Izvorni znanstveni članci u a1
1. Eliotov ranjeni kirurg , Književna smotra, br. 108 – 109, 1998. str. 43 – 50.
ISSN: 0455-0463

2. Fryeevi modusi smrti, Umjetnost riječi, XLV, 2, Zagreb, travanj-lipanj 2001. (str. 125 – 149)
ISSN 0503 – 1583. 45 (2001)
3. Traklovi preludiji šutnje, Književna smotra, br. 123, 2002., (str. 71 – 78),
ISSN 0455 – 0463 – 34 (2002).

4. Katabaza i anabaza u Tolkienovom Gospodaru prstenova Književna smotra, 1/ 2004. (str. 35 – 47);
ISSN 0455-0463. 35 (2003)

5. Kasni Montale i kršćanski simboli, Književna smotra, I. / 2005. (str.31 – 48) ;
ISSN: 0455-0463. 37 (2005).

6. The Underworld in Tolkien's The Lord of the Rings, Tolkien 2005. Proceedings, Tolkien Society, London 2008.
ISBN 0905520246
ISBN 13 9780905520247

7. Šimićeva Marija u surječju opusa, Crkva u svijetu 1 / 2009. str. 74 – 90.
ISSN 0352 4000. – 44 (2009)

8. Interpretacija simbola vode u poeziji Tončija Petrasova Marovića, Crkva u svijetu, 2 / 2010., str. 243. – 266
ISSN: 0352 – 4000. 45 (2010).

9. Struktura Fabrijeva romana Vježbanje života, Obnovljeni Život, 2010 / 3. (str. 325 – 339)
ISSN 0351 – 3947. 65 (2010)

10. Biblijski intertekst u romanu Joséa Saramaga Ogled o sljepoći, u koautorstvu sa Sandrom Živanović, časopis Književna smotra, 160 / 2011. (str. 95 – 104)
ISSN 0455 – 0463. – 43 (2011)

2. Pregledni rad objavljen u a1

11. Biblijska analogija u djelu Mali princ Antoinea de Saint Exupéryja, Obnovljeni Život, 4 / 2011. , u koautorstvu s Anom Jambrišak
ISSN 0351-3947
UDK 821.133.1 Saint Exupery, A de:22.06

3. Izvorni znanstveni radovi a2
12. Komparacija simbola Krista, Duha i Oca u poeziji T. S. Eliota i Nikole Šopa, Religijske teme u književnosti, Zbornik radova s međunarodnoga simpozija održanoga u Zagrebu 9. prosinca 2000., Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove u Zagrebu, Zagreb 2001. str. 215 – 228.
ISBN: 953 625 7807

13. Ispunjene praznine u Šopa, Montalea, Eliota i Trakla,
Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Knjiga 493
(2006)., str. 81 – 98. Knjiga donosi radove s međunarodnoga simpozija o Nikoli Šopu, održanoga u Zagrebu u organizaciji HAZU.
ISSN 1330-0784 – Knj. 27 (2006)

14. Ujevićeva Fisharmonika, Rad s međunarodnoga simpozija o Ujeviću, Kijevo kraj Knina, 2006., str. 67 – 85.
ISBN: 953 982 6357

15. Biblijski intertekst u ranim pjesničkim zbirkama Vlade Gotovca, Rad s međunarodnoga simpozija o Gotovcu, Kijevo kraj Knina 2007., str. 165 – 184.
ISBN 953 982 6365
16. Ironija, satira i biblijski simboli u Starčevićevoj knjizi Pisma Magjarolacah, U: Identitet Like, korijeni i razvitak, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Gospić 2009.
ISBN 978 953 666 6614

17. Dekovićeva Dolina noćnih prikaza, Kroatologija, godište 1, broj 2
ISSN 1847 – 8050. 1 (2010).

4. Pregledni znanstveni radovi u a2

18. Interpretacija i metodički pristup romanu Mirisi, zlato i tamjan, U: Jezik, književnost i mediji u nastavi hrvatskoga jezika; znanstvena monografija s Drugoga simpozija učitelja i nastavnika hrvatskoga jezika, Naklada Slap i Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb 2008. str. 152 – 164.
ISBN : 978 953 191 3706 (Naklada Slap)
978 953 729 0115 (Agencija za odgoj i obrazovanje)

19. Funkcija biblijskoga interteksta u Biblijskim prizorima Ivana Bakmaza, u koautorstvu s Josipom Sabljo, Zbornik s međunarodnoga simpozija Biblija i književnost, Matica hrvatska – Ogranak u Rijeci i Odsjek za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Zagrebu, Rijeka i Zagreb 2012.
ISSN 0419-6252
UDK:821.163.42.09 Bakmaz,J. -2
20. Razmatranje biblijskoga interteksta u filmu Ben-Hur Williama Wylera, u koautorstvu s Anamarijom Lovaković, Zbornik s međunarodnoga simpozija Biblija i književnost, Matica hrvatska – Ogranak u Rijeci i Odsjek za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Zagrebu, Rijeka i Zagreb 2012.
ISSN 0419-6252
UDK.791.44.071 Wyler, W.

21. Pjesništvo Slavice Šišara, Rapski zbornik, Matica hrvatska – Ogranak u Rabu, Rab 2012.
ISBN: 9789533310329.

22. Ustroj i metodički pristup Buconjićevu romanu Grob do groba, Šesti neretvanski književni, znanstveni i kulturni susreti, Zbornik, Neretvanska riznica umjetnina i inih vrijednosti, Matica hrvatska Neum, Hrvatska kulturna zaklada Hrvatsko slovo, Opuzen i Zagreb 2011. (str. 187 – 205)
ISBN 978-953-6223-21-3

5. Radovi b – monografije, recenzirane znanstvene knjige

23. Mit i Nikola Šop, Hrvatsko filološko društvo, Rijeka 1998. (Ukupno 190 stranica)
ISBN: 953 605 0846

24. Simboli i proroci (Interpretacije biblijskoga interteksta) Školska knjiga, Zagreb 2011.
Recenzenti: dr. sc. Stjepan Hranjec, red. prof. i akademik Ante Stamać
ISBN 978 953 030 2549

25. Sveta knjiga i dva pjesnika – Komparativna raščlamba božanskoga, ljudskoga, animalnoga, biljnoga i mineralnoga svijeta u pjesništvu T.S. Eliota i Nikole Šopa; Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb 2011. (recenzenti dr. sc. Stipe Botica, red. prof. i dr. sc Tomislav Brlek, doc.)
ISBN 978 953 169 1901

26. Peljar za tumače – Književnost u nastavi, Profil, Zagreb 2011.
Recenzenti: dr.sc. Mirjana Benjak, red. prof., dr.sc. Tomislav Brlek, doc., dr.sc. Vladimir Lončarević, doc.
ISBN: 9789531212526


B) Znanstveni radovi objavljeni nakon izbora u zvanje izvanrednoga profesora i višega znanstvenoga suradnika

1. Izvorni znanstveni članci objavljeni u a1
27. The Impact of the Quality of Trainig Programs on the Language and Communicative of Students ( u koautorstvu s Jadrankom Herceg), str. 435.
Information Society 2013., 16th International Multiconference, 7 – 11 October 2013, Jože Stefan Institute, Jamova cesta 39, Ljubljana, Slovenia
ISBN: 978 – 961 – 264 – 066 – 8 (pdf)

28. Biblijski intertekst u Batinama do oltara Ante Bakovića, Obnovljeni Život, 2 / 2014. str. 179 – 191 (u koautorstvu s Beatom Čolakom).
ISSN 0351-3947
UDK 82-94:262.14 Baković, A.

2. Pregledni znanstveni radovi u a1
29. Uloga školske knjižnice u korelacijsko-integracijskome pristupu djelu Eugena Kumičića Pod puškom, Školski vjesnik, 1 / 2013.
U koautorstvu s Aleksandrom Prikratki i Mihaelom Banek-Zorica
ISSN:0037-654X
UDK: 371.3:82]:027.8
30. Žanrovska odredba autobiografije u Kumičićevu djelu Pod puškom (u koautorstvu s Aleksandrom Damjanić), Obnovljeni život 2015. / 3.
ISSN 0351-3947
UDK: 821.163.42.09 Kumičić, E. 82-94.09:234.2
3. Stručni rad objavljen u a1

31. Examples of Motivation Using Drama Expression in Croatian Language Classes, Croatian Journal of Education, 4 / 2014. 1173 – 1198. U koautorstvu s Martinom Trešćec.
ISSN 1848-5650
Doi:1015516 /cje.v 16i4.453

4. Izvorni znanstveni članci obavljeni u a2

32. Mate Ujević kao pisac hrvatskih čitanki, Zbornik radova sa simpozija u povodu
110. Godišnjice rođenja i 45. godišnjice smrti Mate Ujevića – Mate Ujević danas, Mala knjižnica Društva hrvatskih književnika, Zagreb 2013.
ISBN 978-953-278-156-4
33. Eliotovo Putovanje mudraca: interpretacija i metodički pristup, Communio, br. 120 / 2104. str. 87 – 107
ISSN 1847-6465

5. Pregledni rad objavljen u a2
34. Knjiga o Jobu: interpretacije i metodički pristup
Zbornik, Jedanaesti neretvanski književni, znanstveni i kulturni susret, Fra Jeronim Šetka; Neretvanska riznica umjetnina i inih vrijednosti, Hrvatska kulturna zaklada, Južnohrvatski ogranak DHK Ston, Franjevačka klasična gimnazija Sinj, Matica hrvatska Neum, Hrvatsko slovo, Zagreb i Kula Norinska 2016.
ISBN: 953-6223-31-2

6. Rad b – monografija, recenzirana knjiga

35. Biblija kao književnost, Školska knjiga, Zagreb 2016.
ISBN: 978-953-0-30727-8


Kurikulum reže jedno plućno krilo hrvatske književnosti, Globus broj 1318, 11. ožujka 2016. , str. 35.

C) Radovi objavljeni nakon izbora u zvanje znanstvenoga savjetnika
36. Retorika i stil Starčevićevih govora, Zbornik radova sa znanstvenoga kolokvija u povodu 120. godišnjice smrti, Mala knjižnica Društva hrvatskih književnika, Zagreb 2017.
37. Ironije i biblizmi u Pismima Magjarolacah, Zbornik radova sa znanstvenoga kolokvija u povodu 120. godišnjice smrti, Mala knjižnica Društva hrvatskih književnika, Zagreb 2017. (dopunjena i promijenjena inačica teksta koji je objavljen prije, v. Znanstveni skup Identitet Like, Gospić, 26. – 29. rujna 2007.)
38. Interpretacija i metodički pristup Knjizi o Joni, Tragovi tradicije, znakovi kulture, Zbornik u čast Stipi Botici, Hrvatska sveučilišna naklada, Hrvatsko filološko društvo, Matica hrvatska, Zagreb 2018.

39. Staigerov subjekt u Kranjčevićevu pjesništvu, Zbornik 1. senjskog interdisciplinarnog simpozija, Grad Senj, Senj 2018.

UREDNIČKA DJELATNOST
Dubravko Horvatić (zbornik sa simpozija, Matica hrvatska - Ogranak u Rijeci; isto: Dometi 2 - 4 / 2008)
Biblija i književnost (zbornik sa simpozija, isto: Dometi 1 - 2 / 2012)
Biblija i književnost 2014. (zbornik sa simpozija, Matica hrvatska - Ogranak u Rijeci, 2014.)