Naziv
Metodika nastave hrvatskog jezika II.
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
ECTS
3
Šifra
124359
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Studenti će biti upoznati s motivacijom u nastavi hrvatskoga jezika u osnovnoj i srednjim školama, s teorijskim i praktičnim obilježjima jezičnih djelatnosti (sa slušanjem, govorenjem, čitanjem i pisanjem) i njihovom primjenom u nastavi i izvan nje. Također će biti upoznati s ispravljanjem i ocjenjivanjem učeničkih školskih zadaća i u vezi s tim s različitim načinima ispravljanja (školskom, redaktorskom i lektorsko-korektorskom metodom). Uvježbat će se uočavanje i ispravljanje raznih pogrešaka, izrada ispitnih zadataka, izrada razlikovne gramatike i normativnih uzoraka i njihova primjena u nastavi hrvatskoga jezika. Bit će obrađeni primjeri nastavnih sati iz područja fonetike i fonologije, morfologije i sintakse i studenti poučeni u izradi priprema za nastavne sate. Studentima će biti istaknuta svrhovitost poučavanja hrvatskoga jezika i potreba za njegovim sustavnim i temeljitim poučavanjem u osnovnoškolskoj i srednjoškolskoj nastavi hrvatskoga jezika. Bit će upoznati s načinom izrade ispitnih zadataka, provjerom znanja i ocjenjivanjem.
Sadržaj
 1. Motivacija u nastavi hrvatskoga jezika
 2. Jezične djelatnosti u nastavi hrvatskoga jezika (vještina slušanja, vježbe slušanja)
 3. Jezične djelatnosti u nastavi hrvatskoga jezika (vještina govorenja, vježbe govorenja)
 4. Jezične djelatnosti u nastavi hrvatskoga jezika (vještina čitanja, vježbe čitanja)
 5. Jezične djelatnosti u nastavi hrvatskoga jezika (vještina pisanja, vježbe pisanja)
 6. Ispravljanje učeničkih pisanih radova (školska, redaktorska i lektorsko-korektorska metoda)
 7. Vježbe ispravljanja učeničkih pisanih radova
 8. Izrada ispitnih zadataka u nastavi hrvatskoga jezika
 9. Razlikovna gramatika i normativni uzorci
 10. Primjena razlikovne gramatike i normativnih uzoraka u nastavi hrvatskoga jezika
 11. Ocjenjivanje u nastavi hrvatskoga jezika
 12. Nastavni sat iz područja fonetike i fonologije (analiza nastavnog sata i vježba pisanja pripreme)
 13. Nastavni sat iz područja morfologije (analiza nastavnog sata i vježba pisanja pripreme)
 14. Nastavni sat iz područja sintakse (analiza nastavnog sata i vježba pisanja pripreme)
 15. Normativna gramatika u upotrebi

Ishodi učenja
 1. Objasniti i primijeniti motivaciju u nastavi hrvatskoga jezika.
 2. Povezati teorijska i praktična znanja u nastavi hrvatskoga jezika (slušanje, govorenje, čitanje i pisanje).
 3. Objasniti i primijeniti važnost školske zadaće za ovladavanje djelatnošću pisanja.
 4. Pokazati na primjeru ispravljanje školske zadaće (uočavanje i ispravljanje pogrešaka).
 5. Objasniti pojam normativnog uzorka i na primjeru pokazati njegovu ulogu u nastavi hrvatskoga jezika
 6. Izraditi pripremu za nastavni sat.
 7. Objasniti tipovi zadataka za provjeru usvojenosti znanja u nastavi hrvatskoga jezika.
 8. Izraditi ispitne zadatke u skladu s Bloomovom taksonomijom i prethodno utvrđenim obrazovnim ishodima. Provjera kvalitete ispitnih zadataka.
 9. Znati obrazložiti ocjenu i dati povratnu informaciju učeniku.
Metode podučavanja
usmeno podučavanje, samostalan rad studenata, vježbe analize nastave hrvatskoga jezika
Metode ocjenjivanja
Pismeno ispitivanje

Na ocjenu utječu: pohađanje nastave – 25%, izrada i prezentacija seminarskog zadatka – 12,5%
pismeni ispit – 62,5%

Obavezna literatura
 1. Težak, Stjepko (1996): Teorija i praksa nastave hrvatskoga jezika 1 i 2, Zagreb
 2. Alerić, Marko; Gazdić-Alerić, Tamara (2013): Hrvatski u upotrebi, Zagreb
 3. Pandžić, Vlado (2001): Govorno i pismeno izražavanje u srednjoj školi, Zagreb
Dopunska literatura
 1. Alerić, Marko (2009): Normativna morfologija u nastavi hrvatskoga jezika (Imanentna gramatika u nastavi normativne morfologije), doktorski rad, Zagreb
 2. Tamara Gazdić-Alerić; Alerić, Marko; Bekavac, Božo (2010): Utjecaj čestotnosti fonema/grafema č, ć, dž, đ na ovladavanje hrvatskom pravopisnom normom. Odgojne znanosti. 12, 1, Zagreb: Učiteljski fakultet; 215-227
 3. Alerić, Marko (2006): Imanentna gramatika u ovladavanju standardnojezičnom morfologijom. Lahor; časopis za hrvatski kao materinski, drugi i strani jezik. 1, 2, Zagreb
 4. Alerić, Marko (2009): Jezični osjećaj kao kriterij u normiranju standardnog jezika. Poglavlje u knjizi Jezična politika i jezična stvarnost / Language Policy and Language Reality. Granić, Jagoda (ur.). Zagreb: Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku – HDPL; 105-116.
 5. Alerić, Marko; Gazdić-Alerić, Tamara (2009): Pozitivan stav prema hrvatskome standardnom jeziku kao uvjet njegova uspješnijega ovladavanja. Lahor. 4. 7. Zagreb: Hrvatsko filološko društvo; 5-24.
 6. Alerić, Marko (2007): Jezični osjećaj i ovladavanje standardnojezičnom kompetencijom. Zbornik radova s međunarodnoga stručnoga i znanstvenoga skupa Dijete i jezik danas, Čakovec – Osijek: Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Središte u Čakovcu – Učiteljski fakultet u Osijeku; 10-26
 7. Silić, Josip (1998): Fonetika i fonologija hrvatskoga jezika: udžbenik za 1. razred gimnazije, Zagreb
 8. Silić, Josip (1995): Morfologija hrvatskoga jezika: udžbenik za 2. razred gimnazije, Zagreb
 9. Pranjković, Ivo (1995), Sintaksa hrvatskoga jezika: udžbenik za 3. razred gimnazije, Zagreb
 10. Samardžija, Marko (1995), Leksikologija s poviješću hrvatskoga jezika: udžbenik za 4. razred gimnazije, Zagreb

Obavezan predmet na studijima
 1. Kroatistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij