Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Izvanredni profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
Konzultacije
ponedjeljkom od 10 do 12,30
Soba
B-108
Telefon
016120067
E-mail
maleric@ffzg.hr

Obrazovanje
Na Odsjeku za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu diplimirao je 1995. i stekao zvanje:
profesor hrvatskoga jezika i književnosti.
Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završio je poslijediplomski znanstveni studij lingvistike 2001. i
stekao titulu magistra humanističkih znanosti, polja filologije, grane kroatistike.
Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu doktorirao je 2009. i stekao titulu doktora humanističkih
znanosti, polja filologije, grane kroatistike.

Dosadašnja zaposlenja
Od prosinca 1995. do do prosinca 1999. znanstveni novak na projektu Izrada priručnika za studij hrvatskoga
jezika na filozofskim fakultetima u zemlji i inozemstvu.
Od prosinca 1999. do veljače 2001. znanstveni novak na projektu Enciklopedija hrvatskoga glagolizma.
Od veljače 2001. asistent na Katedri za metodiku nastave hrvatskoga jezika i književnosti Odsjeka za kroatistiku
Filozofskoga fakulteta u Zagrebu.
Od srpnja 2009. viši asistent na istoj katedri.
Od srpnja 2011. docent na istoj katedri.
Od travnja 2017. izvanredni profesor na istoj katedri.

Dosadašnji izbori u zvanja
U zvanje znanstvenog suradnika izabran je 23. ožujka 2011.
U zvanje docenta izabran je 6. srpnja 2011.
U zvanje izvanrednog profesora 27. travnja 2017.

Razdoblje Naziv Uloga
2018 - 2018 Povezanost jezičnih odstupanja s promjenama u gramatičkoj normi Voditelj
2016 - 2017 Problem opisa gramatičke i pravopisne norme Voditelj

Članstva u akademijama
  • Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Znanstveno vijeće za obrazovanje i školstvo (zamjenik pročelnice znanstvenog vijeća)
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • Hrvatsko filološko društvo (HFD) (Član)
  • Matica hrvatska (Član)
  • Nacionalno vijeće za odgoj i obrazovanje, Hrvatski sabor i Ministarstvo znanosti i obrazovanja
  • Povjerenstvo za sveučilišnu nastavnu literaturu, Sveučilište u Zagrebu
Uredništva u časopisima
  • Napredak: časopis za interdisciplinarna istraživanja u odgoju i obrazovanju, Hrvatski pedagoško-književni zbor ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
  • Napredak: časopis za interdisciplinarna istraživanja u odgoju i obrazovanju, Hrvatski pedagoško-književni zbor ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
  • Napredak: časopis za interdisciplinarna istraživanja u odgoju i obrazovanju, Hrvatski pedagoško-književni zbor ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
  • Napredak: časopis za interdisciplinarna istraživanja u odgoju i obrazovanju, Hrvatski pedagoško-književni zbor ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
Nagrade i priznanja
  • . Nominacija za medijsku nagradu godine "Večernjakova ruža" u kategoriji "Radijska emisija godine" za emisiju "Hrvatski naš svagdašnji"

Opis znanstvene djelatnosti
SUDJELOVANJE NA ZNANSTVENIM SKUPOVIMA

1. I. međunarodni znanstveni skup Hrvatski kao drugi i strani jezik, Hrvatsko filološko društvo, Zagreb, 14. i 15. listopada 2005., Alerić, Marko: Imanentna gramatika u stjecanju morfološke standardnojezične (sekundarne) kompetencije (izlaganje na skupu).
2. V. stručno-znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem Dijete i jezik danas, Čakovec – Osijek: Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Središte u Čakovcu – Učiteljski fakultet u Osijeku, Čakovec, 25. studenoga 2005., Alerić, Marko: Jezični osjećaj i ovladavanje standardnojezičnom kompetencijom (izlaganje na skupu).
3. Treći hrvatsko-slovenski slavistički skup / Tretje slovensko-hrvaško slavistično srečanje, Opatija, 7. i 8. travnja 2006., Alerić, Marko: Pale sam na svijetu u prijevodu Ivana Esiha i promjene u hrvatskome standardnom jeziku (izlaganje na skupu).
4. Četvrti hrvatski slavistički kongres, Hrvatski slavistički odbor Hrvatskoga filološkog društva, Varaždin – Čakovec, 5.-8. rujna 2006., Alerić, Marko: Kajkavizmi – potvrda autonomije hrvatskoga standardnog jezika (izlaganje na skupu).
5. 21. međunarodni znanstveni skup Jezična politika i jezična stvarnost / Language Policy and Language Reality, Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku – HDPL, Split, 24.-26. svibnja 2007., Alerić, Marko: Jezični osjećaj kao kriterij u normiranju standardnoga jezika (izlaganje na skupu).
6. II. međunarodni znanstveni skup Hrvatski kao drugi i strani jezik, Hrvatsko filološko društvo, Zagreb, 20.-22. rujna 2007., Alerić, Marko; Gazdić-Alerić, Tamara: Pozitivna percepcija standardnoga jezika kao uvjet njegova uspješnijeg ovladavanja (izlaganje na skupu).
7. I. međunarodna konferencija o naprednim i sustavnim istraživanjima – I. specijalizirani znanstveni skup Rano učenje hrvatskoga jezika, Europski centar za napredna i sustavna istraživanja (ECNSI) i Učiteljski fakultet u Zagrebu, Zadar, 25.-27. listopad 2007., Alerić, Marko: Sklonidbena kompetencija u ranome razdoblju učenja hrvatskoga standardnog jezika (izlaganje na skupu).
8. VI. znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem Dijete i jezik danas, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Osijek, 24. studenog 2007., Alerić, Marko: Teme školskih zadaća u ovladavanju vještinom funkcionalnoga pisanja (izlaganje na skupu).
9. VI. međunarodni znanstveni skup Istraživanja govora, Odsjek za fonetiku Filozofskoga fakulteta u Zagrebu i Odjel za fonetiku Hrvatskoga filološkoga društva, Zagreb, 6.-8. prosinca 2007., Alerić, Marko; Bekavac Božo; Gazdić-Alerić, Tamara: Utjecaj čestotnosti fonema/grafema na ovladavanje hrvatskom pravopisnom normom (izlaganje na skupu).
10. XXII. međunarodni znanstveni skup Lingvistika javne komunikacije / The Linguistics of Public Communication, Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku – HDPL, Osijek, 22.-24. svibnja 2008., Alerić, Marko: Jezik Šarićeva prijevoda Biblije i suvremena norma hrvatskoga standardnog jezika (izlaganje na skupu).
11. I. dijalektološki znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem Međimurski filološki dani, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Središte u Čakovcu, Čakovec, 24.-25. travnja 2009., Alerić, Marko: Oslanjanje normativne gramatike na primarni jezični osjećaj (izlaganje na skupu).
12. Peti hrvatski slavistički kongres, Hrvatski slavistički odbor Hrvatskoga filološkog društva, Rijeka, 7.-10. rujna 2010., Gazdić-Alerić, Tamara; Alerić, Marko: Ispitivanje sekundarne jezične kompetencije – između zahtjeva i ostvarenja (izlaganje na skupu).
13. III. simpozij Austrougarski period Iva Andrića (1892–1922) – Die österreichisch-ungarische Periode von Ivo Andrić (1892–1922), Institut za slavistiku Sveučilišta Karl Franz u Grazu, Graz, listopada 2010., Gazdić-Alerić, Tamara; Alerić, Marko: Poslovice i frazemi u prozi Ive Andrića (izlaganje na skupu).
14. I. međunarodni znanstveni skup Filološka istraživanja danas, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, studenoga 2010., Alerić, Marko; Gazdić-Alerić, Tamara: Čestotni pristup u poučavanju padežnoga sustava standardnoga jezika (Frequency Approach in the Teaching of the Case System of the Standard Language) (izlaganje na skupu).
15. III. simpozij Austrougarski period Iva Andrića (1892–1922) – Die österreichisch-ungarische Periode von Ivo Andrić (1892–1922), Institut za slavistiku Sveučilišta Karl Franz u Grazu, Graz, Republika Austrija, listopad 2010., Gazdić-Alerić, Tamara; Alerić, Marko: Poslovice i frazemi u prozi Ive Andrića (izlaganje na skupu).
16. Međunarodni psihologijski znanstveni skup XX. dani Ramira i Zorana Bujasa, Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatsko psihološko društvo, Zagreb, travanj 2011., Gazdić-Alerić, Tamara; Alerić, Marko; Ljubotina Damir: Novi testovi jezičnih kompetencija i općeg obrazovanja (izlaganje na skupu).
17. I. bosanskohercegovački slavistički kongres, Slavistički komitet, Filozofski fakultet Sveučilišta u Sarajevu, svibanj 2011., Alerić, Marko; Gazdić-Alerić, Tamara: Čimbenici koji utječu na stavove o standardnome jeziku
(Factors Influencing Attitudes Towards Standard Language ) (izlaganje na skupu).
18. Lovrakovi dani kulture, Veliki Grđevac, lipanj 2011., predavanje: Primarna i sekundarna jezična kompetencija.
19. International Scientific Symposium Education between tradition and modernity Institute of Pedagogy and Faculty of Philosophy u Skopju (Republika Makedonija), rujan 2011., Alerić, Marko; Gazdić-Alerić, Tamara: Pokušaj doprinosa objektivnijem vrednovanju učeničkih pisanih radova/eseja (An attempt at contribution to the more objective evaluation of pupils' written papers/compositions).
20. IV. simpozij Ivo Andrić – književnik i diplomat u sjeni dvaju svjetskih ratova (1925–1941) // Ivo Andrić – Literat und Diplomat im Schatten zweier Weltkriege (1925–1941), Institut za slavistiku Sveučilišta Karl Franz u Grazu, Graz, Republika Austrija, listopad 2011., Gazdić-Alerić, Tamara; Alerić, Marko: Stilogeni elementi Andrićeva jezika.
21. II. Meždunarodnii naučnii simpozium Slavjanskie jaziki i kulturi v sovremennom mire, Ruska Federacija, Moskva, Izdateljstvo Moskovskogo universiteta „Lomonosov“, ožujak 2012., Alerić, Marko Problem opisa gramatičke norme
22. II. Međimurski filološki dani, Čakovec, 26.4.2013., predavanje: Problem tumačenja hrvatske gramatičke norme (izlaganje na skupu)
23. V. simpozij o romanu Na Drini ćuprija, Institut za slavistiku Sveučilišta Karl Franz u Grazu(Republika Austrija), Graz, listopad 2012., Alerić, Marko; Gazdić-Alerić, Tamara: Prohodnost teksta Andrićeva djela Na Drini ćuprija.

SUDJELOVANJE U PROJEKTIMA

Suradnik u znanstvenim projektima:

1. Izrada priručnika za studij hrvatskog jezika na filozofskim fakultetima u zemlji i inozemstvu (šifra projekta: 6-03-264), od prosinca 1995. do studenog 1999., voditelj: dr. sc. Josip Silić, red. prof.
(kao znanstveni novak)
2. Enciklopedija hrvatskog glagolizma (šifra projekta: 130748), od studenog 1999. do veljače 2001., voditelj: dr. sc. Stjepan Damjanović, red. prof.
(kao znanstveni novak)
3. Kulturna pismenost kao temeljna kompetencija u kontekstu nacionalnog kurikuluma (šifra projekta: 130-0000000), od ožujka 2006. do prosinca 2010., voditelj: dr. sc. Benjamin Čulig, red prof.
(kao suradnik na projektu)
4. Andrić-Initiative: Ivo Andrić u europskom kontekstu (2007.-2015.), voditelj dr. sc. Branko Tošović, red. prof. na Institutu za slavistiku Sveučilišta “Karl Franz“ u Grazu.
(kao suradnik objavljivanjem radova)
5. Suradnik u tehnologijskome projektu Ministarstva znanosti i Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu: Razvoj, standardizacija i psihometrijska validacija testova kognitivnih sposobnosti, od 2010. godine, voditelj dr. sc. Damir Ljubotina, red. prof.
6. Suradnik Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja u projektima: Vanjsko vrjednovanje obrazovnih postignuća učenika 4. razreda osnovne škole iz nastavnoga predmeta Hrvatski jezik, Ispitivanje čitalačke kompetencije učenika i Izrada ispitnih materijala, od 2009. godine.

STRUČNE DJELATNOSTI

1. Urednik znanstvenog časopisa Croatian Studies Review, Macquarie Croatian Studies Centre (Australia) i Faculty of Humanities and Social Sciences University of Zagreb (Croatia), 2004-2005, ISSN: 1440 9488
2. Recenzent stručnih i znanstvenih članaka časopisa Strani jezici, časopisa za unapređenje nastave stranih jezika Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i časopisa Kroatologija, časopisa Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu.
3. Recenzent ispitnih specifikacija za nacionalne ispite iz Hrvatskoga jezika za Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, 2006.
4. Suautor udžbenika, vježbenica i priručnika za nastavnike „Naš hrvatski“ za 2., 3., 4. i 5. razred osnovne škole u izdanju Alfe d.d. i suautor priručnika za čitanje i pisanje s razumijevanjem „Jezik i ja“ u izdanju Alfe d.d.
5. Suautor priručnika „Testirajte se za Filozofski“ Filozofskoga fakulteta i autor priručnika „Poslovni jezični savjetnik“ Hrvatske gospodarske komore.
6. Urednik udžbenika i radne bilježnice „Moj hrvatski 6“ za učenike 6. razreda osnovne škole autora S. Težaka i Z. Diklića.
7. Predsjednik Stručne skupine za izradbu zadataka za ispitivanje čitalačkih kompetencija učenika 4. razreda osnovne škole Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja, 2009.
8. Autor testova Jezične kulture za razredbeni postupak za upis studenata na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i član Povjerenstva za provođenje razredbenog postupka za upis studenata u I. godinu studija na Filozofskom fakultetu od 2004. do 2009.
9. Autor testova poznavanja hrvatskoga jezika i pravopisa za razredbeni postupak za upis studenata na Katoličkom bogoslovnom fakultetu (2002. do 2004.) i Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (2006. do 2009.).
10. Jezični savjetnik za hrvatski jezik I. i ostalih izdanja Biblije, Svetog pisma staroga i novoga zavjeta Ivana Ev. Šarića (ISBN: 953-241-061-9).
11. Tajnik Hrvatskoga filološkog društva od 2002. do 2005.
12. Član Državnoga povjerenstva za provedbu natjecanja u poznavanju hrvatskoga jezika (od 1996. do 2000.)
13. Stručni suradnik obrazovnog, znanstvenog i kontaktnog programa Hrvatske radiotelevizije (Riječi, riječi, riječi, Govorimo hrvatski, Hrvatski u zrcalu, Sa svrhom i razlogom, Trenutak spoznaje).
14. Stalni stručni suradnik (gost-urednik) u emisiji Hrvatski naš svagdašnji Radija Sljeme Hrvatske radiotelevizije (od jeseni 2006.).
15. Član uredništva knjige Education between tradition and modernity. Barakoska, Aneta (ur.). Makedonija, Skopje: University „Ss. Cyril and Methodius“, Faculty of Philosophy; ISBN: 978-608-238-012-4
16. Recenzent članaka za časopis Croatian Journal od Education – Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje.
17. Član Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje Republike Hrvatske.
18. Održao predavanje i radionicu „Lektura i korektura za prevoditelje“, 25. i 26. lipnja 2012. u Službi za prijevode Europskog parlamenta u Luksemburgu (pozvano predavanje).
19. Održao predavanje i radionicu „Different aspects of the Croatian language and it's development“, 14. i 15. veljače 2013. u Službi za prijevode Europskog suda u Luksemburgu (pozvano predavanje).

NASTAVNA DJELATNOST:

1. Od 1996. do 2000. vodi seminare iz kolegija Teorija jezika, Hrvatski standardni jezik za studente I. i II., a od 2001. i danas iz kolegija Metodika nastave hrvatskoga jezika za studente IV. godine na Odsjeku za hrvatski jezik i književnost Filozofskoga fakulteta u Zagrebu.
2. Od 1996. do 2000. održavao je predavanja, vodio seminare i vježbe iz kolegija Jezično-stilske vježbe (Govoreno i pisano izražavanje) za studente Hrvatskih studija, a godine 1999./2000. seminare iz kolegija Hrvatski jezik za studente Učiteljske akademije Sveučilišta u Zagrebu. U ak. godini 2000./2001. održavao je predavanja i seminare iz kolegija Vještine govorenja, čitanja i pisanja na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu i iz kolegija Jezično-stilske vježbe, Kultura govorenja čitanja i pisanja na Katoličkom bogoslovnom fakultetu. Od 2009. održava predavanja, vodi seminare i vježbe iz kolegija Naglasci hrvatskoga jezika na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu te održava predavanja i vodi seminare iz kolegija Pravogovor na Hrvatskim studijima u Zagrebu.
3. Godine 1998., 1999. i 2000. bio je lektor hrvatskoga jezika za strane studente hrvatskoga jezika na Zagrebačkoj slavističkoj školi.
4. U 2005./2006. za srednjoškolske učenike i studente IV. godine studija hrvatskoga jezika i književnosti Filozofskoga fakulteta održao je 20 oglednih nastavnih sati u Prirodoslovnoj gimnaziji Vladimira Preloga u Zagrebu.
5. U 2006. održao je predavanje Funkcionalna gramatika hrvatskoga jezika u osnovnoj školi na poslijediplomskom studiju Učiteljskoga fakulteta u Zagrebu.
6. Od 2005. održao je predavanja: Standardni jezik, funkcionalni stilovi i nastava hrvatskoga jezika; Motivacija učenika u nastavi jezičnog izražavanja; Kriteriji za objektivnije vrednovanje školskih zadaća; Pozitivan stav prema hrvatskom jeziku – uvjet njegova uspješnijega ovladavanja; Teme školskih zadaća i vještina funkcionalnog pisanja; Imanentna i normativna gramatika u nastavi hrvatskoga jezika na stručnim aktivima osnovnoškolskih i srednjoškolskih profesora hrvatskoga jezika u Požegi, Pakracu, Koprivnici, Sisku, Karlovcu, Vrbovcu, Jastrebarskom i Zagrebu.
7. U ak. godini 2009./2010. za studente V. godine na Odsjeku za hrvatski jezik i književnost Filozofskoga fakulteta u Zagrebu uveo je novi kolegiji: Teorija i praksa jezičnih odstupanja.
8. Od 2012. nositelj je kolegija (održava predavanja i seminare) Teorija nastave hrvatskoga jezika za studente IV. godine na Odsjeku za hrvatski jezik i književnost Filozofskoga fakulteta u Zagrebu.
9. Nositelj je kolegija (održava predavanja, seminare i vježbe) Naglasci hrvatskoga jezika na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu, kolegija Pravogovor na Hrvatskim studijima u Zagrebu (održava predavanja, vodi seminare) i kolegija Jezično-stilske vježbe / Kultura govorenja, čitanja i pisanja (održava predavanja i seminare) na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
10. U ak. godini 2012./2013. za studente V. godine na Odsjeku za hrvatski jezik i književnost Filozofskoga fakulteta u Zagrebu uveo je novi (izborni) kolegiji: Pravogovor u nastavi, čiji je nositelj (održava predavanja i seminare).
11. Član povjerenstva za izbor višeg predavača na Učiteljskom fakultetu (u studenom 2011.) za izbor višeg predavača na Učiteljskom fakultetu; za ocjenu i obranu magistarskog rada Gordane Čosić, „Vertikalno-spiralna povezanost nastavnih ciljeva i sadržaja u predmetu hrvatski jezik od prvog do osmog razreda osnovne škole“ (u prosincu 2011.); za ocjenu i obranu magistarskog rada Blanke Rončević „Koncepcijske razlike među aktualnim početnicama za učenje hrvatskoga jezika s obzirom na oblikovanje udžbeničkih cjelina i slijed slova“ (u prosincu 2011.)
12. Predsjednik povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Mladena Čuture (veljača 2012.); član povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Luke Balvana (2012/2013).
13. Mentor 15 diplomskih radova studenata kroatistike na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.