Naziv
Morfologija
Organizacijska jedinica
Odsjek za lingvistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
51692
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Svladavanje osnovih metoda i tehnika jezičnoga opisa na morfološkoj razini
Sadržaj
 1. Uvod: morfologija i ostale lingvističke razine
 2. Tradicionalnogramatički pristup: promjenljive/nepromjenljive riječi
 3. Tradicionalnogramatički pristup: osnova/nastavak, vrste afikasa
 4. Tradicionalnogramatički pristup: vrste riječi, paradigma
 5. Tradicionalnogramatički pristup: sandhi promjene, derivacija/kompozicija
 6. Tradicionalnogramatički pristup: odnos fleksije i tvorbe
 7. Kolokvij 1
 8. Suvremenogramatički pristup: generativna fonologija
 9. Suvremenogramatički pristup: leksička fonologija, pravila, primjene pravila, ograničenja
 10. Suvremenogramatički pristup: odnos morfologije i sintakse
 11. Pristupi morfologiji: word & paradigm
 12. Pristupi morfologiji: item & arrangement
 13. Pristup morfologiji: item & process
 14. Kolokvij 2
 15. Zaključne napomene

Ishodi učenja
 1. Nabrojiti temeljne pojmove discipline
 2. Opisati glavna obilježja tradicionalnogramatičkog pristupa
 3. Obrazložiti razliku između tvorbe i fleksije
 4. Opisati glavna obilježja suvremenogramatičkog pristupa
 5. Obrazložiti razliku između pristupa morfologiji (word & paradigm, item & arrangement, item & process)
 6. Analizirati jezičnu građu temeljem jedne metoda morfoloških opisa
 7. Prepoznati prednosti i nedostatke različitih morfoloških pristupa
 8. Procijeniti primjenjivost pojedinih metode s obzirom na proučavani jezik
Metode podučavanja
Predavanje, seminar, rasprava, rješavanje praktičnih zadataka
Metode ocjenjivanja
Provjera znanja dvama kolokvija tijekom kolegija, skupljanje bodova rješavanjem domaćih zadaća i nazočnošću na predavanjima i seminarima. Ocjena iz nastavnih obveza zaslužuje se proporcionalno skupljenim bodovima. Studenti koji tako prikupe barem 95 % od mogućega ukupnoga broja bodova, oslobađaju se ispita. Ostali studenti izlaze na pismeni ispit, a kao konačna ocjena uzima se aritmetička sredina između ocjene iz pisanoga ispita i ocjene dobivene ispunjavanjem nastavnih obveza. Studenti koji su nezadovoljni ocjenom iz pisanoga dijela ispita, mogu pristupiti usmenom ispitu i u tom se slučaju kao konačna ocjena uzima aritmetička sredina sve tri ocjene.

Obavezna literatura
 1. Matthews, P. H. (1991) Morphology, Cambridge Univ. Press, Cambridge
 2. Mihaljević, M. (1991) Generativna i leksička fonologija, Školska knjiga, Zagreb.
 3. Spencer, A. (1991) Morphological Theory, Blackwell, Oxford UK-Cambridge MA
 4. Škiljan, D. (1998) Pogled u lingvistiku, Naklada Benja, Rijeka (poglavlje o morfologiji).
Dopunska literatura
 1. Carstairs-McCarthy, A. (1992) Current Morphology, Routledge, London-New York
 2. Odabir članaka s područja morfologije prema izboru za potrebe seminara

Obavezan predmet na studijima
 1. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar