Naziv
Osnove arhitekture
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest umjetnosti
ECTS
4
Šifra
265785
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
45
Seminar
15
Terenske vježbe
15

Cilj
Usvajanje osnovnih pojmova vezanih za elemente i tipologiju arhitekture te njihova primjena u pismenoj i usmenoj analizi arhitektonskih djela.
Sadržaj
 1. Osnovni pojmovi arhitekture, tipologija prikaza arhitekture.
 2. Elementi arhitekture: pojmovi i tipologija zida, stropa, svoda, otvora.
 3. Periodizacija, klasični jezik arhitekture, uvod u arhitektonske redove.
 4. Klasični arhitektonski redovi: toskanski, dorski i jonski.
 5. Korintski i kompozitni red, pojam superpozicije redova.
 6. Tipologija arhitekture prema formalnim karakteristikama / prema namjeni.
 7. Kolokvij.
 8. Tipologija antičkih građevina: sakralna i stambena arhitektura.
 9. Tipologija antičkih građevina: sakralna i stambena arhitektura.
 10. Tipologija ranokršćanske sakralne arhitekture, elementi svetišta.
 11. Tipologija i elementi ranosrednjovjekovnih sakralnih građevina.
 12. Tipologija i elementi kasnosrednjovjekovnih sakralnih građevina.
 13. Tipologija stambene i javne arhitekture kasnog srednjeg vijeka, renesanse i baroka.
 14. Tipologija sakralne arhitekture renesanse i baroka; tipologija stambene i javne arhitekture moderne.
 15. Kolokvij.

Ishodi učenja
 1. analizirati različite tipove prikaza arhitekture
 2. koristiti stručno nazivlje vezano za povijest arhitekture
 3. analizirati povijesnu arhitekturu
 4. prepoznati osnovnu tipologiju arhitekture
 5. prepoznati arhitektonske elemente tipične za razdoblje i/ili stil
 6. primijeniti osnove stručnog pismenog izražavanja
 7. pripremiti računalne prezentacije vizualnog materijala
Metode podučavanja
• direktno podučavanje o gradivu uz vizualni materijal
• kooperativno (zajedničko) poučavanje
• studentsko istraživanje odabranih primjera povijesne arhitekture

Metode ocjenjivanja
Ocjenjuje se redovita prisutnost i aktivnost na seminarima i vježbama, kvaliteta seminarskog rada, kvaliteta usmene prezentacije seminarskog rada, kvaliteta pripremljene vizualne prezentacije na računalu te kvaliteta odgovora na esejistička pitanja na pismenom ispitu.

Obavezna literatura
 1. Werner Müller, Gunther Vogel, Atlas arhitekture 1 i 2, Zagreb: Golden Marketing, Institut građevinarstva, 1999.
 2. John Summerson, Klasični jezik arhitekture, Golden marketing, Institut građevinarstva, Zagreb, 1998.
 3. radni materijali na mrežnim stranicama kolegija
 4. Hazel Conway i Rowan Roenisch, Understanding Architecture. An Introduction to Architecture and Architectural History, London & New York, 2005. (poglavlje: Architectural history, str. 33-54)
Dopunska literatura
 1. Vitruvije, Deset knjiga o arhitekturi / De architectura libri decem, Golden marketing, Zagreb, 1990.
 2. Jasenka Gudelj, Europska renesansa antičke Pule, Školska knjiga, Zagreb, 2014.

Obavezan predmet na studijima
Novi i reformirani studiji
 1. Povijest umjetnosti, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 1. semestar