Naziv
Umjetnost kasne antike i ranog srednjeg vijeka
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest umjetnosti
ECTS
5
Šifra
265788
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
45
Seminar
15
Terenske vježbe
15

Cilj
Cilj je kolegija upoznati studente s arhitekturom i likovnim umjetnostima kasnoantičkoga i ranosrednjovjekovnoga razdoblja (poč. 4. - poč. 11. st.) na prostoru Europe i Mediterana; upoznati ih s različitim pristupima i metodama istraživanja i interpretacije spomenika u povijesnom kontekstu; također, cilj je studente upoznati s povijesno-umjetničkom terminologijom specifičnom upravo za razmatrana razdoblja.
Sadržaj
 1. Uvod u predmet umjetnost kasne antike i ranog srednjeg vijeka Počeci kršćanske umjtnosti - slikarstvo ranokršćanskih katakombi, ranokršćanski sarkofazi
 2. Ranokršćanska arhitektura i umjetnost 4. stoljeća
 3. Ranokršćanska arhitektura i umjetnost 5. stoljeća
 4. Ranokršćanska arhitektura i umjetnost 6. stoljeća
 5. Regio X Venecije i Istre - ranokršćanska umjetnost i arhitektura
 6. Salona u kasnoj antici; razvoj episkopalnog sklopa
 7. Kasnoantički Zadar i Kvarner
 8. Problemi terminologije; ponavljanje; kolokvij I
 9. Umjetnost i arhitektura u doba Langobarda
 10. Arhitektura i umjetnost merovinškog i ranog karolinškog doba
 11. Arhitektura i umjetnost karolinškog doba
 12. Umjetnost i arhitektura otonskog doba
 13. Ranosrednjovjekovna arhitektura i umjetnost Istre i Dalmacije
 14. Ranosrednjovjekovna arhitektura i umjetnost hrvatske kneževine
 15. Ponavljanje; kolokvij II

Ishodi učenja
 1. Prepoznati primjere arhitekture i umjetnosti kasnoantičkoga i ranosrednjovjekovnoga razdoblja.
 2. Izvesti stilsku analizu spomenika kasnoantičkoga i ranosrednjovjekovnoga razdoblja.
 3. Razlikovati različite vrste izvora za proučavanje kasnoantičke i srednjovjekovne umjetnosti.
 4. Razlikovati različite modele pristupa u interpretaciji spomenika kasnoantičkoga i srednjovjekovnoga razdoblja.
 5. Koristiti temeljnu povijesnoumjetničku terminologiju vezano za istraživanje spomenika kasnoantičkoga i ranosrednjovjekovnoga razdoblja.
 6. Koristiti osnovne pojmove i nazivlje vezano za arhitekturu i skulpturu (liturgijski namještaj) kasnoantičkoga i ranosrednjovjekovnoga razdoblja.
 7. Primijeniti osnovnu ikonografsku analizu u tumačenju djela likovnih umjetnosti kasnoantičkoga i srednjovjekovnoga razdoblja.
 8. Razlikovati tradicionalne i suvremene pristupe u istraživanju spomenika kasnoantičkoga i srednjovjekovnoga razdoblja.
 9. Prikupiti relevantne podatke iz literature i izvora.
 10. Primijeniti stečeno znanje u rješavanju istraživačkih problema manjeg opsega.
Metode podučavanja
Predavanja, seminari, vježbe (terenska nastava/pismene vježbe).
Metode ocjenjivanja
Pismeni i usmeni ispit, seminarski rad, praktični rad.

Obavezna literatura
 1. R. Krautheimer, Early Christian and Byzantine Architecture, The Pelican History of Art, Harmondsworth 1986. (odabrana poglavlja)
 2. J. Beckwith, Early Christian and Byzantine Art, The Pelican History of Art, Harmondsworth 1978. (poglavlja 1-5)
 3. N. Cambi, Antika, Zagreb, 2002. (poglavlje: Kasnoantička i starokršćanska civilizacija)
 4. J. Beckwith, Early Medieval Art, Thames and Hudson, London, 1974. (poglavlja 1 i 2)
 5. M. Jurković, Od Nina do Knina, katalog izložbe, Zagreb 1992.
 6. E. Carbonell, L’arte visigota, u: Da Maometto a Carlomagno (ur. E. Carbonell, R. Cassanelli), Jaca Book, 2001., str. 57-67 (prijevod u Radovi studenata povijesti umjetnosti 4, 2006.)
 7. P. Périn, Il mondo merovingio, u: Da Maometto a Carlomagno (ur. E. Carbonell, R. Cassanelli), Jaca Book, 2001., str. 69-81 (prijevod u Radovi studenata povijesti umjetnosti 4, 2006.)
 8. R. Cassanelli, Il frassino e la faretra. L’Italia nell’eta Longobarda, u: Da Maometto a Carlomagno (ur. E. Carbonell, R. Cassanelli), Jaca Book, 2001., str. 83-99 (prijevod u Radovi studenata povijesti umjetnosti 5, 2008.)
 9. M. Jurković, Arhitektura karolinškog doba; N. Jakšić, Klesarstvo u službi evangelizacije, u: Hrvati i Karolinzi (Rasprave i vrela), katalog izložbe, Split, 2000.
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
Novi i reformirani studiji
 1. Povijest umjetnosti, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2. semestar