Naziv
Osnove interkulturne pedagogije
Organizacijska jedinica
Odsjek za pedagogiju
ECTS bodovi
5
Šifra
186477
Semestri izvođenja
ljetni
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Uvođenje studenata u područje interkulturne pedagogije; upoznavanje s različitim teorijskim pristupima, konceptima i modelima multikulturnog i interkulturnog obrazovanja,; razvijanje kritičko-pedagoškog pristupa poimanju različitosti u obrazovanju; usvajanje znanja potrebnih za istraživanje odgojno-obrazovne stvarnosti iz kritičke interkulturne perspektive; priprema za implementaciju stečenih znanja u odgojno-obrazovnoj praksi.
Sadržaj
 1. Uvodni susret – upoznavanje sa sadržajem kolegija, metodama i oblicima rada u kolegiju, obvezama studenata i načinima vrednovanja u kolegiju
 2. Interkulturalna pedagogija: predmet, područje, povijesni razvoj
 3. Multikulturno i interkulturno obrazovanje – koncepti, pristupi, modeli
 4. Multikulturno i interkulturno obrazovanje – dimenzije, mogućnosti implementacije
 5. Interkulturno obrazovanje - naivni i kritički pristup
 6. Operacionalizacija različitosti u obrazovanju – implikacije za odgojno-obrazovnu praksu
 7. Metode poučavanja i učenja u interkulturnom obrazovanju
 8. Dispozicije nastavnika za interkulturno obrazovanje
 9. Interkulturna dimenzija obrazovanja nastavnika - razvoj interkulturne, socijalne i emocionalne kompetencije, izazovi obrazovanja u multikulturnim sredinama
 10. Interkulturne dispozicije učenika – poučavanje i učenje za različitost, jednakost i društvenu pravdu
 11. Interkulturni kurikulum - holistički kritičko-pedagoški pristup
 12. Interkulturna perspektiva hrvatskog odgojno-obrazovnog sustava u kontekstu harmonizacije europskog sustava obrazovanja
 13. Metodologija istraživanja u interkulturnoj pedagogiji - pristupi, teme, metode istraživanja
 14. Završna diskusija, evaluacija rada u kolegiju

Ishodi učenja
 1. Definirati interkulturnu pedagogiju kao pedagogijsku disciplinu
 2. 2. Usporediti interkulturnu pedagogiju sa srodnim disciplinama i znanostima te navesti sličnosti i razlike među njima
 3. 3. Razlikovati, opisati i usporediti pojmove multikulturalizam i interkulturalizam te s njima povezane obrazovne koncepte
 4. 4. Izdvojiti, analizirati i prezentirati ključne ideje, koncepte i modele interkulturnog obrazovanja
 5. 5. Definirati i interpretirati različite dimenzije identiteta i kultura te kritički promišljati njihovu primjenu u kontekstu interkulturne pedagogije
 6. 6. Analizirati, povezati i kritički preispitati pojmove moći, privilegije i opresije u kontekstu obrazovanja
 7. 7. Objasniti, povezati i podupirati obrazovna načela osnaživanja, autonomnog djelovanja i transformacije
 8. 8. Zastupati diskurs kulturnih razlika kao društvenog bogatstva i interkulturalizma kao načela suživota
 9. Podržavati i razvijati osjetljivost na diskriminaciju
 10. Zastupati, primjenjivati i razvijati načela društvene pravde i jednakosti
Metode podučavanja
predavanja seminari i radionice samostalni zadaci mentorski rad supervizijski rad
Metode ocjenjivanja
pohađanje nastave pismeni ispit usmeni ispit seminarski rad istraživanje esej praktični rad

Obavezna literatura
 1. Banks, J. A. (2002), An Introduction to Multicultural Education. Boston: Ally nand Bacon
 2. Gorski, P. (2008), Good intentions are not enough: a decolonizing intercultural education. Intercultural Education 19 (6), 515–525.
 3. Bartulović, M. i Kušević, B. (2016), Što je interkulturno obrazovanje? Priručnik za nastavnike i druge znatiželjnike. Zagreb: CMS.
 4. Spajić-Vrkaš, V. (2014)., Kulturne razlike, građanstvo i obrazovanje za interkulturni dijalog." U: Hrvatić, N. (ur.) Interkulturalno obrazovanje i europske vrijednosti. Zagreb: Odsjek za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, str. 3-17
 5. Portera, A. (2008), Intercultural education in Europe: epistemological and semantic aspects. Intercultural Education 19 (6), 481–491.
 6. Piršl, E. (2014), Modeli interkulturalne kompetencije. Pedagogijska istraživanja, 11(2), 27-39.
 7. Gorski, P. C. (2006), Complicity with conservatism: The de-politicizing of multicultural education. Intercultural Education , 17 (2), 163-177.
 8. Keddie, A. (2012), Refugee education and justice issues of representation, redistribution and recognition. Cambridge Journal of Education, 42(2), 197-212.
 9. Kumashiro, K. (2000), Toward a Theory of Anti-Oppressive Education. Re - view of Educational Research, 70 (1), 25-53.
Dopunska literatura
 1. 1. Taylor, S. i Sidhu, R.K. (2012) Supporting refugee students in schools: what constitutes inclusive education? International Journal of Inclusive Education, 16(1), 39-56.
 2. 2. Kaplan, I., Stolk, Y., Valibhoy, M., Tucker, A. i Baker, J. (2016) Cognitive assessment of refugee children: Effects of trauma and new language acquisition. Transcultural Psychiatry, 53(1), 81-109.
 3. 3. Gundara, J.S., (2008), Civilisational knowledge, interculturalism and citizenship education. Intercultural Education 19 (6), 469-479.
 4. 4. Anwaruddin, S. M. (2017), Emotions in the curriculum of migrant and refugee students, Curriculum Inquiry, 47:1, 112-124,
 5. 5. Uptin, J., Wright, J. & Harwood, V. (2016), Finding education: Stories of how young former refugees constituted strategic identities in order to access school, Race Ethnicity and Education, 19:3, 598-617.
 6. 6. Keddie, A. (2012), Pursuing justice for refugee students: addressing issues of cultural (mis)recognition, International Journal of Inclusive Education, 16:12,

Obavezan predmet na studijima
 1. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 2. Pedagogija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar