Naziv
Pedagogija
Puni naziv
Pedagogija
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni magistar pedagogije
sveučilišna magistra pedagogije
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60

 1. definirati i interpretirati temeljne pojmove socijalne i interkulturalne pedagogije te didaktike i obrazovnog menadžmenta
 2. kreirati programe unaprjeđenja profesionalnih kompetencija odgojno-obrazovnih djelatnika
 3. kritički analizirati, prosuđivati i nadopunjavati postojeće te dizajnirati nove kurikulume za različite razine i oblike odgoja i obrazovanja polazeći od važećih načela i teorija
 4. planirati, izvoditi i vrednovati pedagoške projekte
 5. planirati, izvoditi i vrednovati nastavni proces
 6. prepoznati, dijagnosticirati i rješavati pedagoške probleme na razini odgojno-obrazovne ustanove
 7. analizirati, interpretirati i vrednovati socijalne odnose u odgojno-obrazovnoj ustanovi
 8. organizirati i provesti pedagošku radionicu na zadanu temu
 9. pripremati i provoditi istraživanja te obraditi, analizirati i interpretirati rezultate u skladu s načelima etičnosti u istraživanju
 10. primijeniti interdisciplinarna znanja pri rješavanju problema u odgojno-obrazovnoj praksi
 11. demonstrirati vještine upravljanja pedagoškim resursima odgojno-obrazovne ustanove
 12. izraditi plan vlastitog stručno-pedagoškog usavršavanja
 13. demonstrirati vještinu komuniciranja informacija i ideja radi rješavanja problema u profesionalnom timovima i učinkovitog komuniciranja s dionicima odgojno-obrazovnog procesa (roditelji, nastavnici, učenici)
 14. stručno komunicirati na stranom jeziku
 15. kritički prosuđivati i evaluirati odgojno-obrazovnu praksu polazeći od načela učinkovitosti
 16. samoevaluirati pedagoška znanja, vještine i sposobnosti