Naziv
Poučavanje engleskoga kao stranoga jezika
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
ECTS
4
Šifra
124222
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30
Lektorske vježbe
30

Cilj
Studenti će se osposobiti da opća znanja stečena u engleskom jeziku i o njemu, znanja o procesu ovladavanja jezikom, te ona koja su stekli u kolegijima koje su već odslušali iz područja obrazovnih i odgojnih znanosti primijene na nastavu engleskog jezika. Pripremit će se za izvođenje nastave engleskog jezika na različitim stupnjevima učeničke kompetencije, u različitim uvjetima te za rad s učenicima različite dobi
Sadržaj
 1. Uvod, NOK, HNOS
 2. Poučavanje izgovora
 3. Poučavanje gramatike
 4. Poučavanje vokabulara
 5. Integriranje nejzičnog sadržaja u poučavanju engleskog kao stranoga jezika
 6. Ponavljanje 1
 7. Razvijanje vještine slušanja s razumijevanjem u poučavanju engleskog kao stranoga jezika
 8. Razvijanje vještine govorenja u poučavanju engleskog kao stranoga jezika
 9. Razvijanje vještine čitanja s razumijevanjem u poučavanju engleskog kao stranoga jezika
 10. Razvijanje vještina pisanja u poučavanju engleskog kao stranoga jezika
 11. Ponavljanje Test 2
 12. Dizajniranje testova
 13. Kreiranje aktivnosti za podizanje motivacije u poučavanju engleskog kao stranoga jezika
 14. Razvijanje jezične svjesnosti u poučavanju engleskog kao stranoga jezika
 15. Ponavljanje Test 3

Ishodi učenja
 1. opisati i usporediti metode učenja i poučavanja engleskog kao inog jezika kroz povijest
 2. prepoznati temeljne individualne razlike učenika u procesu učenja i usvajanja engleskog kao inog jezika, te objasniti kako navedene razlike utječu na određene aspekte učenja i poučavanja
 3. prepoznati relevantnosti znanstveno utemeljenih načela poučavanja engleskog kao inog jezika za nastavnu praksu poučavanja istog
 4. procijeniti i svrhovito primijeniti načine poučavanja receptivnih i produktivnih jezičnih vještina i jezičnih struktura engleskog kao inog jezika
Metode podučavanja
Nastava se izvodi kroz interaktivna predavanja, seminare koji se temelje na diskusiji o pročitanoj literaturi o temi koja se obrađuje i prezentaciji studentskih projekata, te vježbama na kojima kreiraju i analiziraju primjere nastavnih materijala i aktivnosti, promatraju školsku nastavu koja ilustrira sadržaje koji se obrađuju u kolegiju.
Metode ocjenjivanja
Uspješnim rješavanjem predviđena tri kolokvija studenti se mogu osloboditi polaganja završnog usmenog ispita.

Obavezna literatura
 1. - Brown, H.D. (2000). Principles of language teaching and learning. White Plains, Ny: Addison Wesley Longman Inc. [odabrana poglavlja]
 2. Carter, R., Nunan, D. (2001). Teaching English to Speakers of Other Languages. Cambridge: CUP. [odabrana poglavlja]
 3. Council of Europe (2001) Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment. Cambridge: CUP.
Dopunska literatura
 1. Bogards, P., Laufer, B. (2004). Vocabulary in a second language. Amsterdam: John Benjamins B.V.
 2. Davison, Ch. (2004) The contradictory culture of teacher-based assessment: ESL teacher assessment practices in Australian and Hong Kong secondary schools. Language Testing 21 (3), 305-334.
 3. Odlin, T. (1994). Perspectives of Pedagogical Grammar. Cambridge: CUP.

Obavezan predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij