Naziv
smjer Nastavnički
Puni naziv
Anglistika, smjer Nastavnički
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar edukacije engleskog jezika i književnosti
magistra edukacije engleskog jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60
Opis

 1. objasniti osnovna načela temeljnih teorija ovladavanja inim jezikom
 2. opisati i objasniti svrhu i rezultate ključnih istraživanja u području ovladavanja inim jezikom
 3. opisati i usporediti metode učenja i poučavanja engleskog kao inog jezika kroz povijest
 4. povezati i objasniti temeljne principe suvremenih pristupa poučavanju engleskog kao inog jezika
 5. prepoznati relevantnosti znanstveno utemeljenih načela poučavanja engleskog kao inog jezika za nastavnu praksu poučavanja istog
 6. prepoznati temeljne individualne razlike učenika u procesu učenja i usvajanja engleskog kao inog jezika, te objasniti kako navedene razlike utječu na određene aspekte učenja i poučavanja
 7. procijeniti i svrhovito primijeniti načine poučavanja receptivnih i produktivnih jezičnih vještina i jezičnih struktura engleskog kao inog jezika
 8. osmisliti kvalitetan, sveobuhvatan, relevantan i znanstveno utemeljen plan nastavnog sata engleskog kao inog jezika i samostalno ga provesti u nastavi
 9. procijeniti napredak učenika, uočiti moguće poteškoće i učestalost pogrešaka, te u slučaju potrebe osmisliti alternativni pristup poučavanju
 10. osmisliti i provesti kvalitetan i znanstveno utemeljen oblik vrednovanja komunikacijske kompetencije u engleskome jeziku
 11. opisati i primijeniti osnovne principe i metode koje se koriste u procesu istraživanja engleskog kao inog jezika
 12. primijeniti etička načela i norme u procesu poučavanja i istraživanja inoga jezika
 13. kritički prosuđivati o jeziku koji koriste i poučavaju kao i o čimbenicima koji utječu na različite aspekte njihova pristupa poučavanju
 14. navesti, objasniti i primijeniti temeljne psihologijske čimbenike uspješnog učenja i poučavanja na učenje i poučavanje engleskog kao inog jezika
 15. objasniti didaktičke teorije i modele te ih primijeniti u nastavi engleskog kao inog jezika
 16. pripremiti i posredovati nastavne sadržaje sukladno temeljnim artikulacijskim modelima
 17. koristiti i analizirati engleski jezični sustav i njegove temeljne sastavnice (fonologija, morfologija, sintaksa, semantika, itd.) te elemente jezičnih varijacija (diskurs, dijalekt, slang, humor, itd.)
 18. oblikovati dobro strukturirani govoreni ili pisani tekst na engleskom jeziku primjeren zadanoj komunikacijskoj situaciji
 19. kategorizirati i komentirati kulturne, društvene i povijesne procese u zemljama engleskog govornog područja u svrhu razvijanja interkulturalne kompetencije učenika
 20. argumentirano i kritički poučavati o književnim pojavnostima iz engleskog govornog područja u odnosu na društveno-povijesni kontekst

1. Obavezni predmeti
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
3. Izborni kolegiji - tijekom studija odabrati najmanje 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati najmanje 18 ECTS bodova (11055)
117898 Arhitekst u postmodernoj britanskoj književnosti
117899 Britanski moderni roman i britansko carstvo
160822 Dvojezičnost
117900 Engleski širom svijeta
184920 Jezik i kognicija: od teorije do primjene
117845 Povijest i paradigme američkih studija 1
117870 Pragmalingvistika
117906 Predrafaelitizam
184923 Prikazi američke politike u književnosti i vizualnim medijima
117907 Primjena kognitivne lingvistike u učenju i poučavanju drugog jezika
117908 Psiholingvistika
184925 Sintaktičke teorije
160754 Sociolingvistika
117872 Teorija prevođenja
4. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12623)
1. Obavezni predmeti
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
3. Izborni kolegiji - tijekom studija odabrati najmanje 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati najmanje 18 ECTS bodova (11055)
125360 Američko sada
161135 Etika i estetika britanskog modernizma
124217 Kognitivna lingvistika
117903 Kulturni aspekti američkog neoliberalizma
128889 Lingvistički seminar: Analiza diskursa - jezik komunikacijskih tehnologija
128888 Lingvistički seminar: Semantika
52241 Moderna anglofona ženska književnost
125999 Povijesna sociolingvistika
124227 Povijest engleskog jezika
124212 Povijest i paradigme američkih studija 2
125363 Povijest i teorija engleskog romana
131809 Znanstvena istraživanja jezika i prevođenja: planiranje i metodologija
4. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12623)
1. Obavezni predmeti
117846 Praksa 1
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
3. Izborni kolegiji - tijekom studija odabrati najmanje 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati najmanje 18 ECTS bodova (11055)
117898 Arhitekst u postmodernoj britanskoj književnosti
117899 Britanski moderni roman i britansko carstvo
160822 Dvojezičnost
117900 Engleski širom svijeta
184920 Jezik i kognicija: od teorije do primjene
117845 Povijest i paradigme američkih studija 1
117870 Pragmalingvistika
117906 Predrafaelitizam
184923 Prikazi američke politike u književnosti i vizualnim medijima
117907 Primjena kognitivne lingvistike u učenju i poučavanju drugog jezika
117908 Psiholingvistika
184925 Sintaktičke teorije
160754 Sociolingvistika
117872 Teorija prevođenja
4. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12623)
1. Obavezni predmeti
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
3. Izborni kolegiji - tijekom studija odabrati najmanje 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati najmanje 18 ECTS bodova (11055)
125360 Američko sada
161135 Etika i estetika britanskog modernizma
124217 Kognitivna lingvistika
117903 Kulturni aspekti američkog neoliberalizma
128889 Lingvistički seminar: Analiza diskursa - jezik komunikacijskih tehnologija
128888 Lingvistički seminar: Semantika
52241 Moderna anglofona ženska književnost
125999 Povijesna sociolingvistika
124227 Povijest engleskog jezika
124212 Povijest i paradigme američkih studija 2
125363 Povijest i teorija engleskog romana
131809 Znanstvena istraživanja jezika i prevođenja: planiranje i metodologija
4. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12623)