Naziv
Praksa 1
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
ECTS
2
Šifra
117846
Semestri
zimski
Satnica
Seminar
15
Lektorske vježbe
15

Cilj
Pripremanje i izvođenje nastave. Izrada nastavnih materijala.
Sadržaj
 1. Introduction
 2. 2 Classroom observation – foci
 3. 3 Designing teaching activities for different levels of proficiency.
 4. 4 Designing teaching activities for different age levels.
 5. 5 Designing lesson plans.
 6. Classroom teaching at schools - various educational settings.
 7. Classroom teaching at schools - various educational settings.
 8. Classroom teaching at schools - various educational settings.
 9. Classroom teaching at schools - various educational settings.
 10. Classroom teaching at schools - various educational settings.
 11. Reflecting on teaching experience
 12. Classroom teaching at schools - various educational settings.
 13. Classroom teaching at schools - various educational settings.
 14. Teaching styles.
 15. Challenges in learning to teach EFL.

Ishodi učenja
 1. osmisliti kvalitetan, sveobuhvatan, relevantan i znanstveno utemeljen plan nastavnog sata engleskog kao inog jezika i samostalno ga provesti u nastavi
 2. procijeniti napredak učenika, uočiti moguće poteškoće i učestalost pogrešaka, te u slučaju potrebe osmisliti alternativni pristup poučavanju
 3. procijeniti vlasiti rad u nastave te uočiti elemente koje bi valjalo poboljšati, prilagoditi ili promijeniti
 4. procijeniti učeničku zainteresiranost i motivaciju te osmisliti načine njihova poticanja
Metode podučavanja
Kolegij se izvodi kroz seminar i vježbe. Dio vježbi održava se na fakultetu u obliku praktikuma, a dio u obliku seminara na kojima se analiziraju sati koje su studenti promatrali ili sami održali.
Metode ocjenjivanja
kontinuirano praćenje - portfolij; ocjene iz održane nastave tijekom prakse u školi

Obavezna literatura
 1. Crookes, G. (2003) A Practicum in TESOL: professional development through teaching practice. Cambridge: CUP. [odabrana poglavlja]
 2. Waynryb, R. (1992). Classroom observation tasks. Cambridge: Cambridge University Press.
 3. Newby, D. i sur. (2008) European portfolio for student teachers of languages. Graz: ECML. [odabrana poglavlja]
Dopunska literatura
 1. Allwright, D. (1988) Observation in the language classroom. New York: Longman. [odabrana poglavlja
 2. Costas i Costa i sur. (eds.) (2001) Student teaching in Europe. Freiburg im Breisgau: Fillibach-Verl. [odabrana poglavlja] Gebhard, J.G. i Oprandy, R. (1999) Language teaching awareness. Cambridge: CUP. [odabrana poglavlja]

Obavezan predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij