Naziv
Prevođenje i interkulturna komunikacija
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
ECTS
5
Šifra
184922
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
30

Cilj
Analizirati kulturološke komponente izvornog teksta kao i tekstne vrste kojoj pripada i probleme pri formuliranju ciljnog teksta u svjetlu teorijskih modela (posebice modela interkulturne komunikacije) i koncepata; analizirati i koristiti različite strategije kako bi preveli tekst poštujući kulturno specifične konvencije; opravdati svoje odluke zadržavajući kritičku distancu
Sadržaj
 1. definicije i koncepti kulture u različitim humanističkim i društvenim znanostima; definicije i koncepti kulture tijekom povijesti
 2. konceptualizacije kulture ; kulturni identitet; kulturna drugost
 3. teorijski pristupi interkulturnoj komunikaciji ; utjecaj digitalnog doba na interkulturnu komunikaciju
 4. različiti modeli kulture i njihova relevantnost za prevoditelje; pristupi interkulturnoj kompetenciji prevoditelja
 5. tekstni tipovi i žanrovi; komparativna analiza odabranih tekstnih žanrova (npr. kulinarski recept, turistički vodič, korisnički priručnik, enciklopedijska natuknica ); implikacije kulturno-specifičnih obilježja određenog žanra u prijevodnoj situaciji
 6. specifična makrostrukturna obilježja određenih tekstnih tipova i žanrova u izvornoj i ciljnim kulturama
 7. specifična makrostrukturna obilježja određenih tekstnih tipova i žanrova u izvornoj i ciljnim kulturama
 8. komparativna analiza odabranih tekstnih žanrova (npr. kulinarski recept, turistički vodič, korisnički priručnik, enciklopedijska natuknica); izrada paralelnog korpusa
 9. komparativna analiza odabranih tekstnih žanrova (npr. kulinarski recept, turistički vodič, korisnički priručnik, enciklopedijska natuknica); izrada paralelnog korpusa
 10. prijevodni projekt
 11. prijevodni projekt
 12. prijevodni projekt
 13. rasprava o prijevodnim projektima
 14. rasprava o prijevodnim projektima
 15. studentska izlaganja

Ishodi učenja
 1. analizirati konvencionalna obilježja makrostrukture određenih tekstnih vrsta u izvornoj i ciljnoj kulturi
 2. analizirati i komentirati izvorni tekst s obzirom na funkciju u izvornoj kulturi te analizirati i komentirati prijevodne strategije potrebne za prilagođavanje ciljnog teksta ciljnoj kulturi
 3. poznavati i kritički procjenjivati teorijske pristupe interkulturnoj komunikaciji i primjenjivati stečena znanja u konkretnim prijevodnim situacijama
 4. kritički procijeniti međusobni utjecaj prevođenja i kulture, integrirajući spoznaje iz različitih paradigmi, teorija i pristupa proučavanju prevođenja i proučavanju kulture
 5. analizirati, komentirati i vrednovati vlastiti i tuđi prijevod, kao i strojni prijevod, služeći se spoznajama i metajezikom suvremenih teorija prevođenja i interkulturne komunikacije
Metode podučavanja
individualni i grupni zadaci, projektna nastava, e-učenje
Metode ocjenjivanja
kontinuirano praćenje

Obavezna literatura
 1. Gambier, Y. 2013. “Genres, text-types and translation” in Handbook of Translation Studies. vol. 4: pp. 63–69
 2. 2. Hatim, B. 2009. “ Translating text in context“ in Munday, J. (ed.) The Routledge Companion to Translation Studies. New York: Routledge. 36-54
 3. Hatim, B. and Munday, J. 2004. Translation: An Advanced Resource Book. New York: Routledge. (odabrana poglavlja)
 4. 4. Katan, D. Translating Cultures: An Introduction for Translators, Interpreters and Mediators https://www.academia.edu/7397391/14818510
 5. Trosborg, A. (ed.) 1997. Text Typology and Translation. John Benjamins Publishing (odabrana poglavlja)
Dopunska literatura
 1. Hatim, B. and Mason, I. 2005. The Translator as Communicator. London/New York: Routledge (odabrana poglavlja)
 2. Katan, D. 2009. “Translation as Intercultural Communication” in in Munday, J. (ed.) The Routledge Companion to Translation Studies. New York: Routledge.
 3. Nord, C. 2000. “Training Functional Translators”. Cadernos de Tradução. ISSN 2175-7968, Florianópolis, Brasil. DOI: https://doi.org/10.5007/%25x
 4. Tomozeiu, D., Koskinen, K. and D’Arcangelo, A. 2017. (eds.) Intercultural Competence for Translators. New York: Routledge (odabrana poglavlja).

Izborni predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij