Naziv
Prevođenje proze
Organizacijska jedinica
Katedra za ruski jezik i književnost
ECTS bodovi
3
Šifra
118198
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Upoznati studente s kulturom književnoga prevođenja kroz kratak pregled iz povijesti ruskoga književnog prevođenja. Ilustrirati na izabranim tekstovima jezične, stilske i kulturološke poteškoće u prevođenju s ruskoga na hrvatski jezik te razlikovati različite književno-umjetničke stilske nijanse. Studenti će kroz praktičan rad (samostalan i grupni) po završetku kolegija poboljšati kako interpretacijske tako i jezično-stilske vještine, potrebne u prevođenju žanrovski raznovrsnih tekstova (suvremena esejistika, putopisna, kulinarska, pripovjedna proza, filmsko prevođenje). Glavni cilj kolegija jest osposobiti studente za samostalno prevođenje, tj. pomoći im da kroz samostalan rad i detaljnu analizu počinjenih pogrešaka razviju sposobnost prepoznavanja različitih jezično-stilskih nijansi i različitih autorskih „glasova“.
Sadržaj
 1. Uvod u teoriju prijevoda. Iz povijesti ruske prevoditeljske djelatnosti. Etape razvoja ruske teorije prevođenja.
 2. Što čini književno prevođenje jedinstvenim? Posebnosti i poteškoće književnoga prevođenja.
 3. Književno prevođenje: tehnika ili umjetnost? Prevoditelj i Autor.Kritika prijevoda kratke priče "Fenomen" E. Popova
 4. „Lijepi ali nevjerni“ – iz zapadne i ruske teorije prevođenja
 5. Prijevod toponima na primjeru putopisa D. Danilova.
 6. Prijevod kulturnih realija na primjeru kulinarske proze A. Genisa
 7. Gubici i nadoknade u prevođenju. Kako prevesti humor? U. Eco i književni vicevi i anegdota D. Harmsa i drugih autora.
 8. Različitosti (jezične, kulturološke) u prevođenju na primjeru proze M. Zoščenka.
 9. Specifičnosti ruskih vlastitih imena i toponima. Transkripcija i transliteracija.
 10. Prevođenje i stilistika. K. Čukovskij.
 11. Intersemiotičko prevođenje. Ekranizacija kao prevođenje. Prevođenje filmova.
 12. Kritika prijevoda (M. Jurkota; J. Užarević).
 13. Sleng, argo, kolokvijalizmi na primjeru proze I. Denežkine.
 14. Zaključna razmatranja.

Ishodi učenja
 1. 1) Prepoznati i klasificirati problematične translatološke teme te razlikovati glavne strategije interlingvističkoga prevođenja.
 2. 2) Upoznati i formulirati osnovne razlikovne točke stihovnoga i proznoga književno-umjetničkoga prevođenja.
 3. 3) Kategorizirati razlike između doslovnoga i slobodnoga književno-umjetničkoga prevođenja s ruskoga na hrvatski jezik, tj. preispitati postulate formalne i dinamičke ekvivalentnosti kroz vođene samostalne prijevode.
 4. 4) Rangirati i riješiti ključne jezične i književno-stilske poteškoće književnoga prevođenja s ruskoga na hrvatski jezik.
Metode podučavanja
Ilustracije, izlaganja, power point prezentacija, prevođenje, analiza prijevoda, analiza tekstova, diskusija.
Metode ocjenjivanja
Pismeni ispit. Pismeni prijevod.

Obavezna literatura
 1. Нелюбин Л.Л., Хухуни Г.Т. 2006. Наука о переводе (история и теория с древнейших времен до наших дней): учеб. пособие. – М.: Флинта: МПСИ.
 2. Солодуб, Ю. П., Альбрехт Ф.Б., Кузнецов, А.Ю. 2005. Теория и практика художественного перевода, Москва: Академия.
 3. Эко, У. 2015. Сказать почти то же самое. Опыты о переводе, Москва: Coрпус.
 4. Автономова Н. 2008. Познание и пере¬вод. Опыты философии языка, Москва: РОССПЭН.
 5. Чуковский, К. 2015. Высокое искусство, Москва: Азбука-Классика.  
Dopunska literatura
 1. Snell-Hornby, M. 2006. The Turns of Translation Studies: New paradigms or shifting viewpoints?; Amsterdam-Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.
 2. Jakobson, R. O lingvističeskih aspektah perevoda; http://www.philology.ru/linguistics1/jakobson-78.htm.
 3. Jakobson, R. O lingvističeskih aspektah perevoda; http://www.philology.ru/linguistics1/jakobson-78.htm.

Izborni predmet na studijima
 1. Ruski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij