Naziv
Prevođenje proze
Organizacijska jedinica
Katedra za ruski jezik i književnost
ECTS
3
Šifra
118198
Semestri
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Upoznati studente s kulturom i praksom književnoga prevođenja kroz kratak pregled povijesti ruskoga književnog prevođenja. Ilustrirati na izabranim djelima suvremene ruske proze 20. i 21. stoljeća jezične, stilske i kulturološke poteškoće u prevođenju s ruskoga na hrvatski jezik. Studenti će kroz praktičan rad (samostalan i grupni) po završetku kolegija poboljšati kako interpretacijske tako i jezično-stilske vještine potrebne u prevođenju žanrovski raznovrsnih tekstova. Glavni cilj kolegija jest osposobiti studente za samostalno prevođenje publicistike i umjetničke proze, tj. pomoći im da kroz samostalan rad i detaljnu analizu počinjenih pogrešaka razviju sposobnost prepoznavanja različitih jezično-stilskih nijansi i različitih autorskih „glasova“.
Sadržaj
 1. Što je prevođenje? „Lijepi ali nevjerni“ – iz zapadne i ruske teorije prevođenja.
 2. Pregled iz povijest prijevoda u Rusiji. Seminar: transkripcija i transliteracija. Kako prevesti ruska imena u književnom tekstu?
 3. Što je književno prevođenje? Zamke i poteškoće književnoga prevođenja. Seminar: kritika prijevoda.
 4. Znanost o prevođenju. Teorije prevođenja u Rusiji (20. st.) Seminar: kako prevesti ruske toponime? Prijevod putopisa.
 5. Problemi i ciljevi umjetničkoga prevođenja. Seminar: kako prevesti humor? Prijevod viceva, anekdota, humoreski.
 6. Od moralnih do umjetničkih zadaća umjetničkoga prevođenja. Seminar: kako prevesti neprevodivo u književnom tekstu? Gubici i nadoknade u prevođenju. Prevođenje gastronomskih memoara.
 7. Klasifikacija pogrešaka u književnom prevođenju. Seminar: prijevod kratke priče.
 8. Kako prevoditi ruske kulturne realije? Seminar: prijevod sovjetizama na primjeru kraćeg proznog teksta iz prve polovice 20. stoljeća.
 9. Kako prevoditi suvremenu prozu mladih pisaca? Seminar: prijevod urbanoga žargona na primjeru suvremene ruske proze.
 10. Prevođenje stila. Seminar: prijevod 1 antologijske kratke priče iz ruske književnosti 20. st.
 11. Prijevod kao kulturni transfer. Seminar: prijevod i analiza izabranog djela.
 12. Rusifikacija (i sovjetizacija) hrvatske poslijeratne kulture. Seminar: prijevod i analiza izabranog djela.
 13. Uvod u intersemiotičko prevođenje. Seminar: može li se ekranizacija smatrati prijevodom?
 14. Kako prevesti film? Seminar: audiovizualno prevođenje.
 15. Zaključna razmatranja.

Ishodi učenja
 1. Prepoznati i klasificirati problematične translatološke teme te razlikovati glavne strategije interlingvističkoga prevođenja.
 2. kritički vrednovati prozne i stihovane književne prijevode
 3. samostalno prevoditi izabrane književne tekstove iz ruske književnosti 19., 20. i 21. stoljeća
 4. usporediti doslovno i slobodno književno-umjetničko prevođenje s ruskoga na hrvatski jezik, tj. preispitati postulate formalne i dinamičke ekvivalentnosti kroz vođene samostalne prijevode
Metode podučavanja
Učenje na daljinu (OMEGA). Predavanje u realnom vremenu i snimana predavanja (OMEGA). Analiza djela - diskusije, razgovor (u realnom vremenu i snimano). Power point prezentacija.
Metode ocjenjivanja
Usmeni ispit. Prijevod književnoga djela (ulomak ili kratka priča).

Obavezna literatura
 1. Нелюбин Л.Л., Хухуни Г.Т. 2006. Наука о переводе (история и теория с древнейших времен до наших дней): учеб. пособие. – М.: Флинта: МПСИ.
 2. Солодуб, Ю. П., Альбрехт Ф.Б., Кузнецов, А.Ю. 2005. Теория и практика художественного перевода, Москва: Академия.
 3. Эко, У. 2015. Сказать почти то же самое. Опыты о переводе, Москва: Coрпус.
 4. Автономова Н. 2008. Познание и пере¬вод. Опыты философии языка, Москва: РОССПЭН.
 5. Чуковский, К. 2015. Высокое искусство, Москва: Азбука-Классика.  
Dopunska literatura
 1. Snell-Hornby, M. 2006. The Turns of Translation Studies: New paradigms or shifting viewpoints?; Amsterdam-Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.
 2. Jakobson, R. O lingvističeskih aspektah perevoda; http://www.philology.ru/linguistics1/jakobson-78.htm.
 3. Jakobson, R. O lingvističeskih aspektah perevoda; http://www.philology.ru/linguistics1/jakobson-78.htm.

Izborni predmet na studijima
 1. Ruski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij