Naziv
smjer Prevoditeljski
Puni naziv
Ruski jezik i književnost, smjer Prevoditeljski
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni magistar rusistike
sveučilišna magistra rusistike
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
2 semestra
ECTS bodovi
30

 1. objasniti osnovne teorijske aspekte znanosti o prevođenju
 2. prepoznati i klasificirati problematične translatološke teme te razlikovati glavne strategije prevođenja
 3. primijeniti odgovarajuće prevoditeljske metode i strategije
 4. razlikovati specifičnosti prevođenja različitih vrsta stručnih tekstova
 5. planirati i izvoditi proces pismenog prevođenja tekstova različitih stilova i žanrova s ruskoga na hrvatski jezik i s hrvatskoga na ruski
 6. primijeniti teoretska znanja iz gramatike, stilistike i frazeologije pri prevođenju tekstova s ruskoga na hrvatski jezik i s hrvatskoga na ruski
 7. kritički vrednovati prijevod stručnih tekstova s ruskoga na hrvatski i s hrvatskoga na ruski jezik
 8. kritički vrednovati prozne i stihovane književne prijevode
 9. usporediti doslovno i slobodno književno-umjetničko prevođenje s ruskoga na hrvatski jezik, tj. preispitati postulate formalne i dinamičke ekvivalentnosti kroz vođene samostalne prijevode
 10. samostalno prevoditi izabrane književne tekstove iz ruske književnosti 19., 20. i 21. stoljeća
 11. riješiti ključne jezične i književno-stilske poteškoće književnoga prevođenja s ruskoga na hrvatski jezik
 12. formulirati osnovne razlikovne točke stihovnoga i proznoga književno-umjetničkoga prevođenja
 13. uspješno komunicirati s naručiteljem prijevoda
 14. procijeniti i odabrati potrebu za odgovarajućim oblikom cjeloživotnog obrazovanja

1. Obavezni kolegiji
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - tijekom studija odabrati najmanje 7 ECTS bodova (10711)