Naziv
Psihologija djetinjstva i adolescencije
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
ECTS
6
Šifra
51232
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15
Vježbe u praktikumu
15
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Znati opisati ključne promjene u različitim područjima razvoja pojedinca, koje se događaju od začeća do odrasle dobi, i objasniti mehanizme koji dovode do tih promjena.
Sadržaj
 1. Faze i rizici prenatalnog razvoja
 2. Rođenje i perinatalno razdoblje.
 3. Tjelesni i motorički razvoj tijekom dojenačke dobi
 4. Perceptivni, kognitivni i jezični razvoj tijekom dojenačke dobi
 5. Emocionalni i socijalni razvoj tijekom dojenačke dobi
 6. Tjelesni i motorički razvoj tijekom ranog i srednjeg djetinjstva
 7. Perceptivni, kognitivni i jezični razvoj tijekom ranog i srednjeg djetinjstva
 8. Emocionalni i socijalni razvoj tijekom ranog i srednjeg djetinjstva
 9. Tjelesni razvoj tijekom adolescencije
 10. Kognitivni razvoj tijekom adolescencije
 11. Emocionalni i socijalni razvoj tijekom adolescencije
 12. Temelji razvojne psihopatologije
 13. Testovi za ispitivanje ranog razvoja
 14. Testovi za ispitivanje kognitivnog razvoja u djetinjstvu i adolescenciji
 15. Razvoj i psihičko zdravlje djece i adolescenata u krizi

Ishodi učenja
 1. Opisati tipične karakteristike, ponašanja i sposobnosti djece i adolescenata različite dobi te očekivane individualne razlike
 2. Analizirati mehanizme koji uzrokuju razvojne promjene i kontekste u kojima se razvoj događa
 3. Kritički promišljati o jakim i slabim stranama instrumenata za procjenu razvoja u djetinjstvu i adolescenciji
 4. Kritički evaluirati znanstvenu literaturu iz područja psihologije djetinjstva i adolescencije
 5. Štititi i promovirati prava i dobrobit djeteta te etička načela u istraživanjima i stručnom radu s djecom i adolescentima
Metode podučavanja
Predavanja, seminari i metodičke vježbe (demonstracija psihologijskih testova).
Metode ocjenjivanja
Tijekom semestra ocjenjuje se kvaliteta seminarskog izlaganja i provjerava se poznavanje temeljnih pojmova i činjenično znanje putem dva pismena kolokvija. Na završnom pismenom i usmenom ispitu provjerava se činjenično znanje, kritičko vrednovanje istraživačkih rezultata, osjetljivost za etička pitanja u području psihologije djetinjstva i adolescencije te sposobnost primjene znanja o razvoju djece i adolescenata. Seminarski rad nosi 20%, a pismeni i usmeni ispit 80% završne ocjene.

Obavezna literatura
 1. Berk, L. (2008). Psihologija cjeloživotnog razvoja (Pogl. 3-12). Jastrebarsko: Naklada Slap.
 2. Buggle, F. (2002). Razvojna psihologija Jeana Piageta (Pogl. 5 i 6). Jastrebarsko: Naklada Slap.
Dopunska literatura
 1. Duran, M. (1995). Dijete i igra. Jastrebarsko: Naklada Slap.
 2. Lacković-Grgin, K. (2005). Psihologija adolescencije. Jastrebarsko: Naklada Slap.
 3. Oatley-Jenkins (2003). Razumijevanje emocija. Jastrebarsko: Naklada Slap.
 4. Vasta, R., Haith, M.M. i Miller, S.A. (1998). Dječja psihologija: Moderna znanost (Pogl. 5-16). Jastrebarsko: Naklada Slap.
 5. Izbor novijih znanstvenih radova iz psihologije djetinjstva i adolescencije

Obavezan predmet na studijima
 1. Psihologija, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 4. semestar