Naziv
Uvod u predškolsku i školsku psihologiju
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
ECTS
4
Šifra
52605
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
15
Vježbe u praktikumu
15
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Pružiti studentima osnovne informacije i orijentaciju o području predškolske i školske psihologije. Objasniti radne zadaće, položaj i ulogu psihologa u predškolskom i školskom obrazovnom sustavu.Uputiti studente u to na koji način kroz studij stječu potrebne kompetencije za rad predškolskog i školskog psihologa kako bi mogli informirano donositi odluke pri kreiranju svog studija.

Sadržaj
 1. Znanstvena utemeljenost školske i predškolske psihologije
 2. Odnos školske psihologije i psihologije obrazovanja
 3. Područja rada predškolskog i školskog psihologa
 4. Rad predškolskog i školskog psihologa s djecom i mladima
 5. Rad predškolskog i školskog psihologa s odgajateljima, učiteljima i roditeljima.
 6. Suradni stručnjaci i suradne institucije
 7. Položaj školskog i predškolskog psihologa u obrazovnom sustavu Republike Hrvatske
 8. Psiholog u osnovnoj školi
 9. Psiholog u srednjoj školi
 10. Psiholog u dječjim vrtićima
 11. Uloga predškolskog i školskog psihologa u unapređivanje odgojno-obrazovnog rada u predškolskim i školskim institucijama.
 12. Učinci institucionalne predškolske skrbi na psihofizički razvoj djeteta.
 13. Prilagodba djeteta na dječji vrtić
 14. Ključne kompetencije predškolskih i školskih psihologa
 15. Način stjecanja kompetencija te mogućnosti razvoja karijere

Ishodi učenja
 1. Opisati radne zadaće i ulogu školskog psihologa i psihologa u dječjem vrtiću te njihov položaj u obrazovnom sustavu.
 2. Izložiti način stjecanja i potrebne kompetencije za radno mjesto školskog psihologa i psihologa u dječjem vrtiću.
 3. Objasniti ulogu predškolskog i školskog psihologa u unapređivanju odgojno-obrazovnog rada u predškolskim i školskim institucijama
 4. Pismenim putem komunicirati roditeljima znanstvene spoznaje o dječjem razvoju
 5. Izraditi plan interaktivnog roditeljskog sastanka s roditeljima predškolske djece.
 6. Kritički prosuditi ključne prednosti i izazove te ograničenja i prepreke u radu školskog i predškolskog psihologa.
Metode podučavanja
Nastava se održava kroz predavanja, vježbe, terensku nastavu, samostalne i grupne zadatke, te preko multimedije i mreže.
Metode ocjenjivanja
Ocjena se formira na temelju ocjene izvještaja projekta provedenog u školi te pismenog zadatka iz školskog dijela kolegija (60%) te kolokvija i ocjene zadatka provedenog u predškolskoj instituciji (40%).

Obavezna literatura
 1. Clarke-Stewart, A. (1993). Daycare. Cambridge: Harvard University Press.
 2. Milanović,M., Stričević, I., Maleš, D. Sekulić Majurec, A. (2000). Skrb za dijete i poticanje ranog razvoja djeteta u Republici Hrvatskoj. UNICEF-Ured za Hrvatsku. (str. 31-61)
 3. Reynolds, C. R., & Gutkin, T. B. (Eds.) (1999). The Handbook of School psychology (3rd ed.). New York: Wiley. (poglavlja 3, 6, 7 i 8 – str. 56-77 i str. 137- 223)
Dopunska literatura
 1. Haug-Schnabel, G. (1996). Agresivnost u dječjem vrtiću. Zagreb: EDUCA.
 2. Katz, G.L., McClellan, D.E. (1997). Poticanje razvoja dječje socijalne kompetencije. Zagreb: EDUCA
 3. Klarin, M. (2006). Razvoj djece u socijalnom kontekstu. Jastrebarsko: Naklada Slap. (poglavlja 3 i 4).
 4. Starc, B., Čudina Obradović, M, Pleša, A., Profaca, B., Letica, M. (2004). Osobine i psihološki uvjeti razvoja djeteta predškolske dobi. Zagreb: Golden Marketing-Tehnička knjiga.
 5. Stoll, L., Fink, D. (2000). Mijenjajmo naše škole. Zagreb: Educa.

Obavezan predmet na studijima
 1. Psihologija, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 6. semestar