Naziv
Radionica kreativne nastave povijesti I.
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS
2
Šifra
185379
Semestri
zimski
Nastavnici
Satnica
Seminar
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Studenti se osposobljavaju za kreativan pristup osmišljavanju nastave te za uporabu raznovrsnih nastavnih strategija i medija.
Sadržaj
 1. Uvodne informacije nastavnika i dogovor o izvođenju seminara
 2. Kriteriji za procjenu nastavnih aktivnosti i obrasci za pripremu seminarskih radova
 3. Prezentacija seminarskih radova i vođena grupna rasprava
 4. Prezentacija seminarskih radova i vođena grupna rasprava
 5. Prezentacija seminarskih radova i vođena grupna rasprava
 6. Prezentacija seminarskih radova i vođena grupna rasprava
 7. Prezentacija seminarskih radova i vođena grupna rasprava
 8. Prezentacija seminarskih radova i vođena grupna rasprava
 9. Prezentacija seminarskih radova i vođena grupna rasprava
 10. Prezentacija seminarskih radova i vođena grupna rasprava
 11. Individualni rad s nastavnikom
 12. Individualni rad s nastavnikom
 13. Individualni rad s nastavnikom
 14. Izrada revidiranog seminarskog rada
 15. Završni razgovor

Ishodi učenja
 1. Oblikovati nastavne aktivnosti koje su usmjerene prema razvijanju viših kognitivnih procesa.
 2. Oblikovati nastavne aktivnosti za učenike različitog uzrasta i različitih potreba i prioriteta.
 3. Kompetentno primjenjivati široki spektar nastavnih strategija i metoda u oblikovanju nastave povijesti.
 4. Razviti sposobnost analize i samoanalize nastave povijesti.
 5. Demonstrirati profesionalnu predanost nastavničkom pozivu.
Metode podučavanja
Suradničko učenje, metoda diskusije, metoda rješavanja problema
Metode ocjenjivanja
Studenti prezentiraju pripremu za nastavni sat s kojom su imali imali_imaju izazova u usklađivanju ishoda, aktivnosti i vrednovanja. Grupnom diskusijom dolaze do sugestija za unaprijeđenje pripreme. Kao završni rad, studenti predaju originalnu i unaprijeđenu verziju pripreme. Vrednuje se njihovo pohađanje nastave, sudjelovanje u diskusijama te završni rad. Ocjena je opisna.

Obavezna literatura
 1. S. Koren, Čemu nas uči povijest? Nastava povijesti, ideje o učenju/poučavanju i ishodi učenja, Zagreb: Profil, 2014.
 2. Marzano R.J., D.J. Pickering, J.E. Pollock, Nastavne strategije, Zagreb, 2006.
 3. L. Anderson (ur.), Poučavanje za učenje: priručnik za nastavnike usmje rene na postignuća, Thessaloniki, 2014
 4. Jensen E., Različiti mozgovi, različiti učenici. Kako doprijeti do onih do kojih se teško dopire
 5. S. Koren, „Što je danas metodika nastave povijesti? “, u Metodike u suvremenom odgojno-obrazovnom sustavu, ur. D. Milanović, A. Bežen, V. Domović, Zagreb, 201 3), 126-147.
 6. K. Jenkins, Promišljanje historije (Zagreb, 2008.)
 7. Službeni dokumenti (programi, pravilnici itd.), Udžbenici i priručnici za pripremanje nastave.
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij