Naziv
Razvoj govora
Organizacijska jedinica
Odsjek za fonetiku
ECTS
5
Šifra
51614
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Osposobiti studente da prate i potiču uredan govorni razvoj, prepoznaju eventualne poremećaje i njihove uzroke te savladaju načine njihova uklanjanja.
Sadržaj
 1. Predavanja: Uvodno predavanje i uvod u kolegij;
 2. Ključna terminologija (usvajanje, učenje, razvoj, miljokazi, i sl.); Ključna pitanja i dileme (prirođenost, razvojno); Odnosi : govor i jezik te mišljenje i jezik; Neurobiološke osnove govora i jezika (hemisfere, lateralizacija, lokalizacija, reprezentacija, dihotomije, modeli)
 3. Plastičnost, kritična razdoblja; Teorije govorno-jezičnog razvoja. Je li govor poseban?
 4. Odnos općeg kognitivnog i govorno-jezičnog razvoja; perceptivni razvoj; elementi i procesi kognitivnog razvoja i organizacije; J. Piaget; Stalnost predmeta; uzročnost; sredstva-ciljevi; vrste ponašanja (imitacija, igra, komunikacija),nužni uvjeti za razvoj govora i jezika; karakteristike govora upućenog djeci; uloga roditelja
 5. Konzultativna nastava - Pripreme za kolokvij - Kolokvij
 6. Prenatalni utjecaji na razvoj govora, razvoj govora od rođenja do 6. mj. života (opće ponašanje, percepcija i proizvodnja), krik i plač; Razvoj govora od 6. do 12. mj. života (opće ponašanje, percepcija i proizvodnja); govor i jezik oko prve godine;
 7. Razvoj govora od 12. do 24. mj. života (opće ponašanje, percepcija i proizvodnja); govor i jezik oko druge godine; Govor i jezik od 2. od 4. godine života; govor i jezik od 4. godine do polaska u školu (opće ponašanje, percepcija i proizvodnja); vrste riječi, najčešće pogreške
 8. Glasovna progresija; fonološki procesi; onomatopeje; normalan fonetski razvoj; Blizanački govor
 9. Govor u višejezičnoj zajednici, bilingvizam i višejezičnost; poremećaji govorno-jezičnog razvoja – općenito; kao posljedica oštećenja sluha, ADHD, autizam, PJT, Downov sindrom, mentalna retardacija, govorni poremećaji
 10. Konzultativna nastava - Pripreme za kolokvij - Kolokvij
 11. Seminar: Studentska izlaganja
 12. Seminar: Studentska izlaganja
 13. Seminar: Studentska izlaganja
 14. Seminar: Studentska izlaganja
 15. Video-test; Test fonoloških procesa; Završna izlaganja

Ishodi učenja
 1. Objasniti osnovne teorije govorno-jezičnog razvoja
 2. Opisati neurofiziološku podlogu govorno-jezičnog razvoja
 3. Prepoznati i opisati odstupanja od urednog govorno-jezičnog razvoja u određenim okolnostima (oštećenja sluha, autizam, Down sindrom, fonološki poremećaji, posebne jezične teškoće)
 4. Prepoznati i opisati obilježja govorno-jezičnog razvoja za pojedinu dob
 5. Prepoznati i opisati posebnosti govorno-jezičnog razvoja u određenim okolnostima (blizanci ili višejezično okruženje)
Metode podučavanja
predavanja
seminari
mješovito e-učenje
Metode ocjenjivanja
1. Dolasci – 5 % ukupne ocjene
2. Dva kolokvija – svaki po 20 % ukupne ocjene (40 % oba)
3. Seminarski rad – 30 % ukupne ocjene (od toga 10 % ukupne ocjene nosi izlaganje, a 20 % pisani rad)
4. Završno izlaganje – 10 % ukupne ocjene
5. Hospitacije u vrtiću - 5 % ukupne ocjene
6. Video test - 5 % ukupne ocjene
7. Fonološki procesi - 5 % ukupne ocjene

Obavezna literatura
 1. Apel, K., Masterson, Julie J. (2004). Jezik i govor od rođenja do šeste godine : od glasanja i prvih riječi do početne pismenosti-potpuni vodič za roditelje i odgojitelje. Lekenik: Ostvarenje.
 2. Bavin, E. L. (2009). The Cambridge handbook of child language. Cambridge; New York: Cambridge University Press.
 3. Fletcher, P., MacWhinney, B. (1995). The Handbook of Child Language. Oxford: Blackwell Publishing.
 4. Kuvač, J., Palmović, M. (2007). Metodologija istraživanja dječjega jezika. Jastrebarsko: Naklada Slap.
 5. McLeod, S. (2007). The international guide to speech acquisition. Clifton Park, NY: Thomson Delmar Learning.
 6. Saxton, M. (2010). Child language: acquisition and development. Los Angeles: SAGE Publications.
Dopunska literatura
 1. Fletcher, P., & Garman, M. (1986). Language acquisition : studies in first language development. Cambridge, [Cambridgeshire]: Cambridge University Press.
 2. Ingram, D. (1991). First language acquisition : method, description and explanation. Cambridge [u.a.]: Cambridge Univ. Press.
 3. Kent, R. D. i Tilksen, C. (2007). Oromotor Foundations of Speech Acquisition. In S. McLeod (Ed.), The international guide to speech acquisition (pp. 8–13). Clifton Park, NY: Thomson Delmar Learning.
 4. Lotto, A. J. (2000). Language Acquisition as Complex Category Formation. Phonetica, 57, 189–196.
 5. Rose, Y. (2009). Internal and external influences on child language productions. In F. Pellegrino, E. Marsico, I. Chitoran i E. Coupé (Eds.), Approaches to phonological complexity (pp. 329–351). Berlin: Mouton de Gruyter.
 6. Werker, J. F., Yeung, H. H. i Yoshida, K. A. (2012). How Do Infants Become Experts at Native-Speech Perception? Current Directions in Psychological Science, 21(4), 221–226.
 7. Walley, A. C. (2005). Speech Perception in Childhood. In D. B. Pisoni i R. E. Remez (Eds.), The handbook of speech perception (pp. 449–468). Malden, MA: Blackwell Pub.

Obavezan predmet na studijima
 1. Fonetika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 5. semestar