Naziv
Semantika
Organizacijska jedinica
Katedra za skandinavske jezike i književnosti
ECTS
6
Šifra
266379
Semestri
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Cilj je kolegija uvesti studente u složenosti značenjskih pojavnosti, te u različite kako tradicionalne tako i suvremene teorijske okvire pomoću kojih se te pojavnosti mogu objasniti.
Kolegij uvodi studente u složena pitanja značenja i to 1) na razini leksema odnosno riječi, 2) na paradigmatskoj razini, odnosno strukturi vokabulara i 3) u odnos semantike i sintakse, odnosno odnose sintagmatske razine. Obrađuju se temeljni tradicionalni semantički pojmovi kao što su homonimija, sinonimija, polisemija, antonimija, te tradicionalni teorijski pristupi poput komponencijalne analize i teorije polja. Posebna se pažnja posvećuje tradicionalnom pristupu metafori i metonimiji ali se i uvode nova gledanja na te jezične pojavnosti koja dolaze iz kognitivne semantike. Složenost odnosa semantike i sintakse ili značenjskih pojavnosti na sintagmatskoj razini analiziraju se od razine rečenice do manjih sintagmatskih jedinica poput kolokacija.
Sadržaj
 1. Silabus. Što je semantika? Kratak povijesni pregled. Semantika i vezane discipline. Što je značenje. Priroda jezičnog značenja. Vrste značenja.
 2. Jezične funkcije i njihov odnos prema značenju. Tradicionalna terminologija u semantici. Homonimija. Polisemija. Sinonimija
 3. Je li semantika znanost? Suvremeni pristupi: znanstveni pristup značenju. Metodologija i mogući pristupi.
 4. Metodologija značenjske analize: komponencijalna analiza. Vrste značenja. Značenjski trokuti. Tradicionalni i suvremeni pristupi komponencijalnoj analizi.
 5. Značenjski povezani leksemi: organizacija na paradigmatskoj razini. Leksička polja. Antonimija.
 6. Prvi kolokvij.
 7. Hipernimija i hiponimija. Taksonomije.
 8. Uvod u kognitivnu semantiku. Prototip i njegov značaj za značenje. Kategorizacija.
 9. Prizori i okviri. Znanje o jeziku i znanje o svijetu. Kategorije: prototip i shema.
 10. Tradicionalni i suvremeni pristup metafori i metonimiji.
 11. Semantika i gramatika.
 12. Semantika i pragmatika. Uporaba korpusa u istraživanju značenja.
 13. Termin rezerviran za ponavljanje.
 14. Termin rezerviran za ponavljanje.
 15. Drugi kolokvij.

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći prepoznati i definirati temeljne pojmove na kojima je zasnovana i kojima se bavi semantika.
 2. Studenti će moći razumjeti i objasniti složene značenjske pojavnosti koje su predmet semantičkih istraživanja.
 3. Studenti će moći razlikovati između tradicionalnih i suvremenih pristupa istraživanju značenja u jeziku.
 4. Studenti će moći usporediti i analizirati različite značenjske pojavnosti u jeziku.
 5. Studenti će moći iznositi vlastite zaključke o istraživanjima značenja u jeziku.
 6. Studenti će moći lingvističkim metajezikom opisati karakteristike i specifičnosti švedskog leksika.
 7. Studenti će moći iz perspektive raznih lingvističkih disciplina analizirati pojedine jezične i komunikacijske fenomene.
 8. Studenti će moći samostalno prikupiti i kritički procijeniti stručnu i znanstvenu literaturu potrebnu za vlastito istraživanje u problemskim područjima struke.
Metode podučavanja
4 sata predavanja
Metode ocjenjivanja
pismeni ispit

Obavezna literatura
 1. Leech, G. N. (1978), Semantics. Penguin
 2. Lyons, J. (1981), Language and Linguistics. Cambridge University Press
 3. Palmer, F. R. (1976), Semantics – A New Outline. Cambridge University Press
Dopunska literatura
 1. Lyons, J. (1981), Language, Meaning, Context. Fontana
 2. Lyons, J. (1995), Linguistic Semantics, An Introduction, Cambridge University Press

Obavezan predmet na studijima
Stari studiji
 1. Švedski jezik i kultura, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij