Naziv
Švedski jezik i kultura
Puni naziv
Švedski jezik i kultura
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60