Naziv
smjer Prevoditeljski
Puni naziv
Švedski jezik i kultura, smjer Prevoditeljski
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar švedskog jezika i kulture
magistra švedskog jezika i kulture
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60

 1. ostvariti usmenu i pisanu komunikaciju na švedskom standardnom jeziku na visokoj razini;
 2. razumjeti, protumačiti te kritički procijeniti složene opće i stručne skandinavističke tekstove na švedskom jeziku s obzirom na formu, stil i sadržaj;
 3. samostalno napisati stilski i jezično adekvatan tekst na zadanu temu na švedskom jeziku;
 4. opisati, kritički komentirati te u širem kontekstu sagledati različite aspekte suvremenog švedskog društva, uključujući i švedsku poziciju u okviru EU;
 5. samostalno prevoditi različite vrste složenih općih i stručnih tekstova sa švedskog na hrvatski jezik te opće i stručne tekstove srednje razine kompleksnosti u pojedinim tematskim područjima s hrvatskog na švedski jezik;
 6. opisati i primijeniti osnovna načela prevođenja za film i TV pri izradi podslova;
 7. opisati vrste i osnovna načela usmenog prevođenja;
 8. konsekutivno prevoditi dijalog te srednje složene govore sa švedskog na hrvatski;
 9. uočiti prijevodne probleme i kritički razmotriti potencijalna rješenja proizašla iz primjene različitih prijevodnih strategija i postupaka;
 10. identificirati specifične elemente izvorne kulture i odabrati odgovarajuće postupke za njihovo prevođenje;
 11. vrednovati te se učinkovito služiti različitim tiskanim i elektroničkim resursima (rječnicima, terminološkim bazama, paralelnim tekstovima);
 12. razlikovati, nabrojati i opisati neke od često korištenih prevoditeljskih elektroničkih alata;
 13. opisati glavna načela i pojmove više teorijskih paradigmi u znanosti u prevođenju;
 14. obrazložiti i argumentirati vlastite prijevodne odluke služeći se metajezikom i pojmovnim aparatom suvremenih teorija prevođenja;
 15. objasniti različite modele prevoditeljske etike i njihove implikacije
 16. nabrojati i opisati bitne karakteristike glavnih institucija, politika i principa Europske unije;
 17. lingvističkim metajezikom opisati karakteristike i specifičnosti švedskog leksika;
 18. objasniti osnovne leksikografske kategorije te opisati različite vrste leksikografskih priručnika;
 19. opisati i kontekstualizirati povijesni razvoj skandinavskih kinematografija uz kritičku analizu relevantnim vokabularom teorije i povijesti filma;
 20. interpretirati pojedina filmska ostvarenja primjenom filmološkoga analitičkog aparata i komparativne analize u kontekstu europske i svjetske filmske produkcije;
 21. poznavati morfologiju i sintaksu drugog skandinavskog jezika do visoke razine B2;
 22. razumijevati srednje složenije tekstove na drugom skandinavskom jeziku i o njima izvještavati;
 23. samostalno prikupiti i kritički procijeniti stručnu i znanstvenu literaturu potrebnu za vlastito istraživanje u problemskim područjima struke;
 24. komunikacijski učinkovito usmeno prezentirati rezultate vlastitog stručnog rada, na švedskom i na hrvatskom jeziku;
 25. procijeniti vlastite interese i kompetencije te odabrati odgovarajuća područja i metode za nastavak formalnog ili samostalnog cjeloživotnog obrazovanja;
 26. ovisno o izabranom izbornom kolegiju: opisati recentna ostvarenja skandinavskog filma, njihov podtekst, recepciju i utjecaje i kontekstualizirati ta znanja usporedbama s američkom, hrvatskom i drugim kinematografijama; interpretirati pojedina filmska ostvarenja primjenom filmološkoga analitičkog aparata i / ili opisati i kritički komentirati aktualnu poziciju kulture i humanistike u Švedskoj i nekim drugim skandinavskim zemljama; i / ili objasniti temeljne sociolingvističke pojmove te opisati sociolingvističku situaciju u Švedskoj i drugim skandinavskim zemljama; analizirati pojedine sociolingvističke probleme te organizirati na njih usmjerena manja specifična istraživanja

1. Obavezni predmeti
2. Izborni skand.,lingv.ili kultur.kolegij -tijekom 1. i 2. sem. upisati min.3 ECTS - tijekom 1. i 2. semestra upisati najmanje 3 ECTS boda (11765)
37159 Indoeuropsko čitanje latinskih tekstova
184250 Jezici svijeta
124364 Kognitivni modeli semantičkih promjena
170191 Konteksti suvremene skandinavske kinematografije
124365 Mentalni leksikon
131691 Poglavlja iz suvremene švedske gramatike
125999 Povijesna sociolingvistika
124368 Razvoj i učenje jezika
124369 Semantika razumijevanja
128208 Sociolingvistika
141836 Znakovi u društvu
131809 Znanstvena istraživanja jezika i prevođenja: planiranje i metodologija
3. Izborni kolegij o kompjuterima u prevođenju -tijekom studija odabrati min.3 ECTS - tijekom studija odabrati najmanje 3 ECTS boda (11923)
1. Obavezni predmeti
2. Obavezni drugi ili treći skandinavski jezik - odabrati 4 ECTS boda (10818)
3. Izborni kolegij o kompjuterima u prevođenju -tijekom studija odabrati min.3 ECTS - tijekom studija odabrati najmanje 3 ECTS boda (11923)
1. Obavezni predmeti
2. Izborni kolegij o kompjuterima u prevođenju -tijekom studija odabrati min.3 ECTS - tijekom studija odabrati najmanje 3 ECTS boda (11923)