Naziv
smjer Prevoditeljski
Puni naziv
Švedski jezik i kultura, smjer Prevoditeljski
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni magistar švedskog jezika i kulture
sveučilišna magistra švedskog jezika i kulture
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60

 1. ostvariti pismenu i usmenu komunicirati na standardnom švedskom jeziku na visokoj razini, razumjeti i kritički procijeniti složene opće i stručne tekstove na švedskom jeziku s obzirom na formu, stil i sadržaj te opisati, komentirati i u širem kontekstu sagledati različite aspekte suvremenog švedskog društva
 2. opisati i kontekstualizirati povijesni razvoj skandinavskih kinematografija uz kritičku analizu relevantnim vokabularom teorije i povijesti filma te interpretirati pojedina filmska ostvarenja primjenom filmološkoga analitičkog aparata i komparativne analize u kontekstu europske i svjetske filmske produkcije
 3. iz perspektive raznih lingvističkih disciplina lingvističkim metajezikom opisati i analizirati karakteristike švedskog leksika te objasniti njegov prikaz u različitim leksikografskim priručnicima
 4. poznavati morfologiju i sintaksu drugog skandinavskog jezika do visoke razine B2 te razumijevati srednje složene tekstove na tom jeziku i o njima izvještavati
 5. objasniti glavna načela i pojmove više teorijskih paradigmi u znanosti u prevođenju te različite modele prevoditeljske etike i njihove implikacije
 6. uočiti prijevodne probleme i kritički razmotriti potencijalna rješenja proizašla iz primjene različitih prijevodnih strategija i postupaka te obrazložiti i argumentirati vlastite prijevodne odluke služeći se metajezikom i pojmovnim aparatom suvremenih teorija prevođenja
 7. samostalno prikupiti i kritički procijeniti stručnu i znanstvenu literaturu potrebnu za vlastito istraživanje u problemskim područjima struke
 8. vrednovati i učinkovito se služiti različitim tiskanim i elektroničkim resursima i alatima relevantnima u problemskim područjima struke
 9. komunikacijski učinkovito usmeno prezentirati rezultate vlastitog stručnog rada, na švedskom i na hrvatskom jeziku
 10. procijeniti vlastite interese i kompetencije te odabrati odgovarajuća područja i metode za nastavak formalnog ili samostalnog cjeloživotnog obrazovanja
 11. samostalno prevoditi različite vrste složenih općih i stručnih tekstova sa švedskog na hrvatski jezik te opće i stručne tekstove srednje razine kompleksnosti u pojedinim tematskim područjima s hrvatskog na švedski jezik;
 12. opisati i primijeniti osnovna načela prevođenja za film i TV pri izradi podslova
 13. opisati vrste i osnovna načela usmenog prevođenja te  konsekutivno prevoditi dijalog i srednje složene govore sa švedskog na hrvatski;
 14. nabrojati i opisati bitne karakteristike glavnih institucija, politika i principa Europske unije te opisati i kritički komentirati švedsku poziciju u okviru EU;

1. Obavezni predmeti
2. Izborni skand.,lingv.ili kultur.kolegij -tijekom 1. i 2. sem. upisati min.3 ECTS - tijekom 1. i 2. semestra upisati najmanje 3 ECTS boda (11765)
37159 Indoeuropsko čitanje latinskih tekstova
184250 Jezici svijeta
124364 Kognitivni modeli semantičkih promjena
124365 Mentalni leksikon
250737 Norveški tekstovi i konteksti 2
131691 Poglavlja iz suvremene švedske gramatike
124368 Razvoj i učenje jezika
124369 Semantika razumijevanja
128208 Sociolingvistika
141836 Znakovi u društvu
131809 Znanstvena istraživanja jezika i prevođenja: planiranje i metodologija
3. Izborni kolegij o kompjuterima u prevođenju -tijekom studija odabrati min.3 ECTS - tijekom studija odabrati najmanje 3 ECTS boda (11923)
1. Obavezni predmeti
2. Obavezni drugi ili treći skandinavski jezik - odabrati 4 ECTS boda (10818)
3. Izborni kolegij o kompjuterima u prevođenju -tijekom studija odabrati min.3 ECTS - tijekom studija odabrati najmanje 3 ECTS boda (11923)
1. Obavezni predmeti
2. Izborni kolegij o kompjuterima u prevođenju -tijekom studija odabrati min.3 ECTS - tijekom studija odabrati najmanje 3 ECTS boda (11923)