Naziv
smjer Prevoditeljski
Puni naziv
Švedski jezik i kultura, smjer Prevoditeljski
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar švedskog jezika i kulture
magistra švedskog jezika i kulture
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60

 1. ostvariti usmenu i pisanu komunikaciju na švedskom standardnom jeziku na visokoj razini;
 2. razumjeti, protumačiti te kritički procijeniti složene opće i stručne skandinavističke tekstove na švedskom jeziku s obzirom na formu, stil i sadržaj;
 3. samostalno napisati stilski i jezično adekvatan tekst na zadanu temu na švedskom jeziku;
 4. opisati, kritički komentirati te u širem kontekstu sagledati različite aspekte suvremenog švedskog društva, uključujući i švedsku poziciju u okviru EU;
 5. samostalno prevoditi različite vrste složenih općih i stručnih tekstova sa švedskog na hrvatski jezik te opće i stručne tekstove srednje razine kompleksnosti u pojedinim tematskim područjima s hrvatskog na švedski jezik;
 6. opisati i primijeniti osnovna načela prevođenja za film i TV pri izradi podslova;
 7. opisati vrste i osnovna načela usmenog prevođenja;
 8. konsekutivno prevoditi dijalog te srednje složene govore sa švedskog na hrvatski;
 9. uočiti prijevodne probleme i kritički razmotriti potencijalna rješenja proizašla iz primjene različitih prijevodnih strategija i postupaka;
 10. identificirati specifične elemente izvorne kulture i odabrati odgovarajuće postupke za njihovo prevođenje;
 11. vrednovati te se učinkovito služiti različitim tiskanim i elektroničkim resursima (rječnicima, terminološkim bazama, paralelnim tekstovima);
 12. razlikovati, nabrojati i opisati neke od često korištenih prevoditeljskih elektroničkih alata;
 13. opisati glavna načela i pojmove više teorijskih paradigmi u znanosti u prevođenju;
 14. obrazložiti i argumentirati vlastite prijevodne odluke služeći se metajezikom i pojmovnim aparatom suvremenih teorija prevođenja;
 15. objasniti različite modele prevoditeljske etike i njihove implikacije
 16. nabrojati i opisati bitne karakteristike glavnih institucija, politika i principa Europske unije;
 17. lingvističkim metajezikom opisati karakteristike i specifičnosti švedskog leksika;
 18. objasniti osnovne leksikografske kategorije te opisati različite vrste leksikografskih priručnika;
 19. opisati i kontekstualizirati povijesni razvoj skandinavskih kinematografija uz kritičku analizu relevantnim vokabularom teorije i povijesti filma;
 20. interpretirati pojedina filmska ostvarenja primjenom filmološkoga analitičkog aparata i komparativne analize u kontekstu europske i svjetske filmske produkcije;
 21. poznavati morfologiju i sintaksu drugog skandinavskog jezika do visoke razine B2;
 22. razumijevati srednje složenije tekstove na drugom skandinavskom jeziku i o njima izvještavati;
 23. samostalno prikupiti i kritički procijeniti stručnu i znanstvenu literaturu potrebnu za vlastito istraživanje u problemskim područjima struke;
 24. komunikacijski učinkovito usmeno prezentirati rezultate vlastitog stručnog rada, na švedskom i na hrvatskom jeziku;
 25. procijeniti vlastite interese i kompetencije te odabrati odgovarajuća područja i metode za nastavak formalnog ili samostalnog cjeloživotnog obrazovanja;
 26. ovisno o izabranom izbornom kolegiju: opisati recentna ostvarenja skandinavskog filma, njihov podtekst, recepciju i utjecaje i kontekstualizirati ta znanja usporedbama s američkom, hrvatskom i drugim kinematografijama; interpretirati pojedina filmska ostvarenja primjenom filmološkoga analitičkog aparata i / ili opisati i kritički komentirati aktualnu poziciju kulture i humanistike u Švedskoj i nekim drugim skandinavskim zemljama; i / ili objasniti temeljne sociolingvističke pojmove te opisati sociolingvističku situaciju u Švedskoj i drugim skandinavskim zemljama; analizirati pojedine sociolingvističke probleme te organizirati na njih usmjerena manja specifična istraživanja

1. Obavezni predmeti
2. Izborni skand.,lingv.ili kultur.kolegij -tijekom 1. i 2. sem. upisati min.3 ECTS - tijekom 1. i 2. semestra upisati najmanje 3 ECTS boda (11765)
37159 Indoeuropsko čitanje latinskih tekstova
184250 Jezici svijeta
124364 Kognitivni modeli semantičkih promjena
170191 Konteksti suvremene skandinavske kinematografije
125608 Kultura i jezik
124365 Mentalni leksikon
131691 Poglavlja iz suvremene švedske gramatike
125999 Povijesna sociolingvistika
124368 Razvoj i učenje jezika
124369 Semantika razumijevanja
128208 Sociolingvistika
141836 Znakovi u društvu
131809 Znanstvena istraživanja jezika i prevođenja: planiranje i metodologija
3. Izborni kolegij o kompjuterima u prevođenju -tijekom studija odabrati min.3 ECTS - tijekom studija odabrati najmanje 3 ECTS boda (11923)
1. Obavezni predmeti
2. Obavezni drugi ili treći skandinavski jezik - odabrati 4 ECTS boda (10818)
3. Izborni kolegij o kompjuterima u prevođenju -tijekom studija odabrati min.3 ECTS - tijekom studija odabrati najmanje 3 ECTS boda (11923)
1. Obavezni predmeti
2. Izborni kolegij o kompjuterima u prevođenju -tijekom studija odabrati min.3 ECTS - tijekom studija odabrati najmanje 3 ECTS boda (11923)