Naziv
smjer Lingvistički
Puni naziv
Švedski jezik i kultura, smjer Lingvistički
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni magistar švedskog jezika i kulture
sveučilišna magistra švedskog jezika i kulture
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60

 1. ostvariti pismenu i usmenu komunicirati na standardnom švedskom jeziku na visokoj razini, razumjeti i kritički procijeniti složene opće i stručne tekstove na švedskom jeziku s obzirom na formu, stil i sadržaj te opisati, komentirati i u širem kontekstu sagledati različite aspekte suvremenog švedskog društva
 2. opisati i kontekstualizirati povijesni razvoj skandinavskih kinematografija uz kritičku analizu relevantnim vokabularom teorije i povijesti filma te interpretirati pojedina filmska ostvarenja primjenom filmološkoga analitičkog aparata i komparativne analize u kontekstu europske i svjetske filmske produkcije
 3. iz perspektive raznih lingvističkih disciplina lingvističkim metajezikom opisati i analizirati karakteristike švedskog leksika te objasniti njegov prikaz u različitim leksikografskim priručnicima
 4. poznavati morfologiju i sintaksu drugog skandinavskog jezika do visoke razine B2 te razumijevati srednje složene tekstove na tom jeziku i o njima izvještavati
 5. objasniti glavna načela i pojmove više teorijskih paradigmi u znanosti u prevođenju te različite modele prevoditeljske etike i njihove implikacije
 6. uočiti prijevodne probleme i kritički razmotriti potencijalna rješenja proizašla iz primjene različitih prijevodnih strategija i postupaka te obrazložiti i argumentirati vlastite prijevodne odluke služeći se metajezikom i pojmovnim aparatom suvremenih teorija prevođenja
 7. samostalno prikupiti i kritički procijeniti stručnu i znanstvenu literaturu potrebnu za vlastito istraživanje u problemskim područjima struke
 8. vrednovati i učinkovito se služiti različitim tiskanim i elektroničkim resursima i alatima relevantnima u problemskim područjima struke
 9. komunikacijski učinkovito usmeno prezentirati rezultate vlastitog stručnog rada, na švedskom i na hrvatskom jeziku
 10. procijeniti vlastite interese i kompetencije te odabrati odgovarajuća područja i metode za nastavak formalnog ili samostalnog cjeloživotnog obrazovanja
 11. iz perspektive raznih lingvističkih disciplina analizirati pojedine jezične i komunikacijske fenomene te samostalno odabrati istraživački lingvistički problem i osmisliti istraživanje u skladu s uzusima lingvističkog istraživanja, pridržavajući se načela društvene i etičke odgovornosti
 12. objasniti temeljne sociolingvističke pojmove te opisati sociolingvističku situaciju u Švedskoj i drugim skandinavskim zemljama; analizirati pojedine sociolingvističke probleme te organizirati na njih usmjerena manja specifična istraživanja

1. Obavezni kolegiji
2. Obavezni drugi ili treći skandinavski jezik - odabrati 4 ECTS boda (10819)