Naziv
smjer Lingvistički
Puni naziv
Švedski jezik i kultura, smjer Lingvistički
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar švedskog jezika i kulture
magistra švedskog jezika i kulture
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60

 1. ostvariti usmenu i pisanu komunikaciju na švedskom standardnom jeziku na visokoj razini;
 2. razumjeti, protumačiti te kritički procijeniti složene opće i stručne skandinavističke tekstove na švedskom jeziku s obzirom na formu, stil i sadržaj;
 3. samostalno napisati stilski i jezično adekvatan tekst na zadanu temu na švedskom jeziku;
 4. opisati, kritički komentirati te u širem kontekstu sagledati različite aspekte suvremenog švedskog društva;
 5. lingvističkim metajezikom opisati karakteristike i specifičnosti švedskog leksika;
 6. objasniti osnovne leksikografske kategorije te opisati različite vrste leksikografskih priručnika;
 7. objasniti temeljne sociolingvističke pojmove te opisati sociolingvističku situaciju u Švedskoj i drugim skandinavskim zemljama;
 8. analizirati pojedine sociolingvističke probleme te organizirati na njih usmjerena manja specifična istraživanja;
 9. iz perspektive raznih lingvističkih disciplina analizirati pojedine jezične i komunikacijske fenomene;
 10. opisati glavna načela i pojmove više teorijskih paradigmi u znanosti u prevođenju;
 11. komentirati prijevodna rješenja služeći se metajezikom i pojmovnim aparatom suvremenih teorija prevođenja;
 12. uočiti prijevodne probleme i kritički razmotriti potencijalna rješenja proizašla iz primjene različitih prijevodnih strategija i postupaka;
 13. objasniti različite modele prevoditeljske etike i njihove implikacije
 14. razlikovati, nabrojati i opisati neke od često korištenih elektroničkih alata i resursa relevantnih za rad prevoditelja
 15. opisati i kontekstualizirati povijesni razvoj skandinavskih kinematografija uz kritičku analizu relevantnim vokabularom teorije i povijesti filma;
 16. interpretirati pojedina filmska ostvarenja primjenom filmološkoga analitičkog aparata i komparativne analize u kontekstu europske i svjetske filmske produkcije;
 17. poznavati morfologiju i sintaksu drugog skandinavskog jezika do visoke razine B2;
 18. razumijevati srednje složenije tekstove na drugom skandinavskom jeziku i o njima izvještavati;
 19. samostalno odabrati istraživački lingvistički problem i osmisliti istraživanje u skladu s uzusima lingvističkog istraživanja, pridržavajući se načela društvene i etičke odgovornosti;
 20. samostalno prikupiti i kritički procijeniti stručnu i znanstvenu literaturu potrebnu za vlastito istraživanje u problemskim područjima struke;
 21. vrednovati te se učinkovito služiti različitim tiskanim i elektroničkim rječnicima i terminološkim bazama;
 22. komunikacijski učinkovito usmeno prezentirati rezultate vlastitog stručnog rada, na švedskom i na hrvatskom jeziku;
 23. procijeniti vlastite interese i kompetencije te odabrati odgovarajuća područja i metode za nastavak formalnog ili samostalnog cjeloživotnog obrazovanja;
 24. ovisno o izabranom izbornom kolegiju: opisati recentna ostvarenja skandinavskog filma, njihov podtekst, recepciju i utjecaje i kontekstualizirati ta znanja usporedbama s američkom, hrvatskom i drugim kinematografijama; interpretirati pojedina filmska ostvarenja primjenom filmološkoga analitičkog aparata i / ili opisati i kritički komentirati aktualnu poziciju kulture i humanistike u Švedskoj i nekim drugim skandinavskim zemljama; i / ili prevoditi različite vrste složenih općih tekstova sa švedskog na hrvatski jezik te srednje složenih općih tekstova s hrvatskog na švedski jezik; i / ili nabrojati i opisati bitne karakteristike glavnih institucija, politika i principa Europske unije; opisati i kritički komentirati švedsku poziciju u okviru EU;

1. Obavezni predmeti
2. Izborni skandinavistički ili lingvistički kolegij - odabrati najmanje 3 ECTS boda (10723)
170378 Govorničke vrste
37159 Indoeuropsko čitanje latinskih tekstova
184250 Jezici svijeta
124364 Kognitivni modeli semantičkih promjena
170191 Konteksti suvremene skandinavske kinematografije
128889 Lingvistički seminar: Analiza diskursa - jezik komunikacijskih tehnologija
128888 Lingvistički seminar: Semantika
124365 Mentalni leksikon
124366 Odabrana poglavlja iz algebarske lingvistike
35953 Osnove sanskrtske gramatike 2
131691 Poglavlja iz suvremene švedske gramatike
125999 Povijesna sociolingvistika
125406 Povijest govorništva
131692 Prevoditeljski praktikum I
124368 Razvoj i učenje jezika
124369 Semantika razumijevanja
141836 Znakovi u društvu
131809 Znanstvena istraživanja jezika i prevođenja: planiranje i metodologija
3. Izborni kolegij na FF - odabrati najmanje 4 ECTS boda (14925)
3.1. Kolegiji s odsjeka
1. Obavezni predmeti
2. Obavezni drugi ili treći skandinavski jezik - odabrati 4 ECTS boda (10819)