Naziv
Semantika
Organizacijska jedinica
Odsjek za lingvistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
51693
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Cilj je kolegija studente upoznati s temeljnim pojmovima semantike te temeljnim modelima semantičkoga opisa, posebice s pojmovima vezanima uz leksičku semantiku kao što su sinonimija, polisemija, antonimija homonimija itd. Seminarskom nastavom cilj je studente upoznati s praktičnim vidom semantičke analize odabrane jezične građe primjenom različitih modela semantičkoga opisa.
Sadržaj
 1. Uvod. Značenja u jeziku.
 2. Začetci semantike kao suvremene discipline.
 3. Leksem, leksički morfem i leksik.
 4. Semička analiza i europski teorijski kontekst.
 5. Komponencijalna analiza
 6. Semantičko polje u strukturalističkoj semantici
 7. Kolokvij 1.
 8. Kontekstna analiza i enciklopedijsko tumačenje značenja
 9. Od prizora i okvira do FrameNeta
 10. Taksonomije i hijerarhijski ustroj leksika
 11. Međuleksički odnosi
 12. Semantičke promjene i pomaci u značenju
 13. Leksem u odnosu prema svijetu, govorniku i sustavu
 14. Kolokvij 2.

Ishodi učenja
 1. Nabrojiti temeljne pojmove discipline.
 2. Nabrojiti glavne predstavnike predstrukturalističke, strukturalističke i poststrukturalističke semantike.
 3. Nabrojiti temeljne modele semantičkoga opisa.
 4. Obrazložiti sličnosti i razlike između pojedinih pristupa značenju tijekom lingvističke povijesti.
 5. Izdvojiti temeljna načela semantičkoga opisa svojstvena svakom od pristupa.
 6. Analizirati jezičnu građu temeljem jednog od modela semantičkoga opisa.
 7. Procijeniti primjenjivost pojedinoga modela semantičkoga opisa s obzirom na tip jezične građe.
 8. Stručno argumentirati u raspravama o temeljnim pitanjima semantičkoga opisa.
 9. Skupiti jezičnu građu i planirati osnovne analitičke postupke za opis značenja jezične građe.
Metode podučavanja
predavanja, seminari, rasprave, vježbe na odabranim primjerima
Metode ocjenjivanja
kolokviji (pismeni), ispit (usmeni), seminarski rad

Obavezna literatura
 1. Raffaelli, Ida (2015). O značenju. Uvod u semantiku. Zagreb: Matica hrvatska.
 2. Cruse, A. (1986) Lexical Semantics, Cambridge University Press, Cambridge.
 3. Lyons, J. (1993) Semantics (I, II), Cambridge University Press, Cambridge.
 4. Ullmann, S. (1983) Semantics – An Introduction to the Science of Meaning, Basil Blackwell
Dopunska literatura
 1. Bréal, M. (1924) Essai d sémantique, Hachette, Pariz.
 2. Pottier, B. (1964) Vers une sémantique moderne ,TraLiLi
 3. Taylor, J. R. (1995) Linguistic Categorization, Prototypes in Linguistic Theory, Clarendon Press
 4. Ullmann, S. (1969) Précis de sémantique fançaise, A. Francke
 5. Wierzbicka, A (1992) Semantics, Culture and Cognition, Oxford University Press.
 6. Bloomfield, L. (1966 [1933]). Language. New York: Taylor & Francis.

Obavezan predmet na studijima
 1. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6. semestar