Naziv
Lingvistika
Puni naziv
Lingvistika
Vrsta studija
Sveučilišni preddiplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) lingvistike
sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) lingvistike
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Trajanje
6 semestara
ECTS bodovi
90
Opis

 1. analizirati fonološke podudarnosti među indoeuropskim jezicima
 2. analizirati jezičnu građu i usporediti jezične podatke iz tipološki različitih jezika na temelju metoda formalnih ili funkcionalnih pristupa jeziku
 3. argumentirano procijeniti stručnu literaturu na hrvatskom i engleskom jeziku vezanu uz temeljne lingvističke discipline i pravce
 4. obrazložiti svrhu postojanja četiriju razina jezičnoga opisa (fonološkog, morfološkog, sintaktičkog , semantičkog) i usporediti različite lingvističke teorije i modele jezičnoga opisa
 5. nabrojiti temeljne pojmove lingvističkoga metajezika koji obuhvaćaju univerzalna obilježja ljudskoga jezika
 6. protumačiti mjesto svake pojedine lingvističke discipline naspram ostalih triju lingvističkih disciplina
 7. prikupljati i klasificirati jezičnu građu za potrebe izrade gramatika, rječnika, leksikona
 8. nabrojati temeljne pojmove četiriju lingvističkih disciplina – fonologije, morfologije, sintakse i semantike
 9. rekonstruirati korijene indoeuropskoga prajezika na temelju posvjedočenih oblika iz latinskog, grčkog, sanskrta, staroslavenskog, litavskog i gotskog jezika
 10. obrazložiti razlike između funkcionalnih i formalnih pristupa opisu jezika
 11. razvrstati sve indoeuropske jezike u grane (potporodice)
 12. samostalno oblikovati zaključke o mjestu lingvistike u odnosu na druge bliske znanstvene discipline
 13. razlikovati sinkronijsku i dijakronijsku perspektivu u pristupu i opisu jezika
 14. razlikovati lingvističku od standardološke pozicije u jezičnoj analizi
 15. razlikovati različite lingvističke pristupe i pravce od predstrukturalizma do poststrukturalizma
 16. stručno argumentirati usmeno i pismeno u raspravama o temeljnim jezičnim pitanjima
 17. nabrojati najstarije spomenike indoeuropskih jezika
 18. procijeniti vlastite interese i kompetencije i odabrati odgovarajuća područja za nastavak obrazovanja
 19. samostalno oblikovati zaključke o fonološkim, morfološkim, sintaktičkim i semantičkim jezičnim pojavama

1. semestar
1. Obavezni predmeti
Indoeuropska lingvistika 160833
Opća lingvistika 35899
Tjelesna i zdravstvena kultura 1 39622
2. Strani jezik struke - odabrati jedan jezik (1933)
3. Zamjena za strani jezik struke - odabrati zamjenski kolegij (2011)
4. Izborni kolegiji - odabrati do popunjenja kvote na studiju (1882)
4.1. Kolegiji s odsjeka
2. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati 10 ECTS bodova (1884)
3. Strani jezik struke - odabrati isti jezik kao i u 1. semestru (1899)
4. Zamjena za strani jezik struke - odabrati zamjenski kolegij (2012)
5. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 2 ECTS boda (1883)
5.1. Kolegiji s odsjeka
3. semestar
1. Obavezni predmeti
Fonologija 51688
Tjelesna i zdravstvena kultura 3 50927
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati 5 ECTS bodova (3967)
3. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 2 ECTS bodova (3822)
3.1. Kolegiji s odsjeka
4. semestar
1. Obavezni predmeti
Morfologija 51692
Tjelesna i zdravstvena kultura 4 50932
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati 5 ECTS bodova (4318)
3. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 2 ECTS boda (3838)
3.1. Kolegiji s odsjeka
5. semestar
1. Obavezni predmeti
Sintaksa 51689
2. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 8 ECTS bodova (4023)
2.1. Kolegiji s odsjeka
6. semestar
1. Obavezni predmeti
Semantika 51693
2. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 10 ECTS bodova (6108)
2.1. Kolegiji s odsjeka